Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1000
Назва: Нестандартні уроки як засіб формування пізнавального інтересу молодших школярів
Інші назви: Non-standard lessons as a means of forming the cognitive interest of younger pupils
Автори: Гомонюк, Анастасія Геннадіївна
Homoniuk, Anastasiia
Ключові слова: нестандартний урок
традиційний урок
мікроклімат
творчість
мотивація
міжпредметні зв'язки
белл-ланкерська система
батавська система
дидактична гра
індивідуальне навчання
групове навчання
дистанційне навчання
здібності
наочність
креатив
проблемне навчання
тьютор
буллінг
інформаційно-комунікативні технології
non-standard lesson
traditional lesson
microclimate
creativity
motivation
cross-curricular links
bell-linker system
Batavian system
didactic game
individual training
group training
distance learning
abilities
visualization
creative
problem-solving learning
bulling
information and communication technologies
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Гомонюк А.Г. Нестандартні уроки як засіб формування пізнавального інтересу молодших школярів : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта / Кер.: д-р.пед.наук, проф. Князян М. О. - Ізмаїл, 2019. - 96 с.
Короткий огляд (реферат): Кваліфікаційна робота викладена на 95 сторінках, містить 3 розділи, 15 таблиць, 11 діаграм, 5 малюнків, список використаних джерел (74 найменування). Об’єктом дослідження використано процес організації навчального функціонування учнів молодших класів. Предметом дослідження є оригінальні своєрідні уроки як засіб формування цікавості молодших школярів до уроків рідною милозвучною мовою. Мета дослідження: за допомогою теорії та експерименту довести, а також перевірити результативність своєрідних уроків у системі навчання вихованців початкової ланки школи. Кваліфікаційна робота вміщує три етапи дослідження: 1. Перший розділ присвячено теоретичному обґрунтуванню некласичних шкільних занять. Неформальні уроки будуть ефективними і правильними в системі навчання тоді, коли їх буде вміло оформлено та використано під час звичайних, класичних, звичних уроків; вони викреслюють традиційну старовизну уроку, пожвавлюють думки, мислення, жагу до отримання нових знань, але неформальність і новизну треба використовувати доцільно і не часто, бо можна прийти до того, що учні загублять цікавість до предмету. 2. Другий розділ присвячено використанню ігрової та навчальної діяльності, що повинні застосовуватися в парі і це посилює розвиток творчої, індивідуальної, зацікавленої особистості. Так, урок з елементами гри займає багато часу для підготовки, але результат не заставить себе чекати. І наслідком такої форми роботи є зацікавленість, активність, гарний настрій всіх учасників ученицько-вчительської діяльності. Діти вже намагаються висловлювати власні думки, доводити свою позицію і ставлення до явища та предмету. Приймати активну участь у встановленні рівноправства повинні не тільки вчителі, а й велика частина зусиль має йти від батьків, а вже тоді партнерство стане справді рівноправним під час навчально-виховної діяльності. 3. Третій розділ - це з’ясування ефективності нетрадиційних уроків для учнів молодших класів. Спочатку було проведено та отримано результати звичних для учнів уроків, далі було введено елементи новизни та некласичності та отримано їх результати. Згодом відбулось порівняння відсоткових показників тих і тих уроків і стало зрозуміло, що незатерті заняття являються більш ефективними, вони переважають у сприйманні, запам’ятовуванні та відтворенні інформації.
Опис: The qualification work is spread over 95 pages, contains 3 sections, 15 tables, 11 diagrams, 5 drawings, a list of sources used (74 titles). The object of the research was the process of organizing the educational functioning of the younger students. The subject of the study is the original kind of lessons as a means of generating the interest of younger students to lessons in their native musical language. Purpose of the research: to prove, through theory and experiment, and to test the effectiveness of peculiar lessons in the system of education of pupils of elementary school. The qualification work contains three stages of the study: 1. The first section is devoted to the theoretical substantiation of non-classical school lessons. Non-formal lessons will be effective and correct in the learning system when they are skilfully designed and used during normal, classical, habitual lessons; they strike out the traditional old-fashioned lesson, enliven thoughts, thinking, and the thirst for new knowledge, but informality and novelty must be used expediently and not often, because it may be that students lose interest in the subject. 2. The second section focuses on the use of play and learning activities to be used in pairs, and this enhances the development of creative, individual, interested individuals. Yes, the lesson with the elements of the game takes a long time to prepare, but the result will not wait. And the result of this form of work is interest, activity, good mood of all participants of student-teacher activity. Children are already trying to express their own thoughts, to prove their position and attitude to the phenomenon and the subject. Not only teachers should be actively involved in establishing equality, but most of the effort must come from parents, and even then the partnership will become truly equal during educational activities. 3. The third section is to find out the effectiveness of non-traditional lessons for elementary students. Initially, the results of the lessons familiar to the students were conducted and obtained, then elements of novelty and non-classics were introduced and their results obtained. Subsequently, the percentages of those lessons were compared and it became clear that non-erratic classes are more effective, they predominate in the perception, memorization and reproduction of information.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1000
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гомонюк_А_Кваліф.робота_Магістр.pdfНестандартні уроки як засіб формування пізнавального інтересу молодших школярів1.5 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.