Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1011
Назва: Соціально-педагогічні засади застосування арт-терапії у закладах дошкільної освіти
Інші назви: Social and pedagogical principles of application of art therapy in pre-school education institutions
Автори: Брусановська, Анастасія Романівна
Brusanovska, A.
Ключові слова: артерапевтичні технології
музика
арттерапія
скакотерапія
бібліотерапія
музикотерапія
кінетотерапія
лялькотерапія
пісочна терапія
корекційна ритміка
імаготерапія
танцетерапія
терапія образотворчим мистецтвом
вокалотерапія
соціально-педагогічне забезпечення
соціальне виховання
art therapeutic technologies
music
art therapy
scotherapy
bibliotherapy
music therapy
kinotherapy
puppet therapy
sand therapy
correction rhythm
imagotherapy
dance therapy
visual arts therapy
social vocal therapy
артерапевтические технологии
музыка
арттерапия
скакотерапия
библиотерапия
музыкотерапия
кинетотерапии
куклотерапия
песочная терапия
коррекционная ритмика
имаготерапия
танцетерапия
терапия искусством
вокалотерапия
социально-педагогическое обеспечение
социальное воспитание
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Брусановська А.Р. Соціально-педагогічні засади застосування арт-терапії у закладах дошкільної освіти : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 231Соціальна робота / Кер.: канд. пед. наук, доц. Фурдуй С.Б. - Ізмаїл, 2020. - 100 с.
Короткий огляд (реферат): Робота складається зі вступу, основної частини, що складається з трьох розділів, висновки за розділами, загальні висновки, список використаних джерел та додатків. Кваліфікаційна робота вміщує такі етапи: 1. Визначено змістовне наповнення різновидів арт-терапевтичних технологій та виділено, що види арт-терапії дозволяють дітям розкріпачити уяву, опанувати цінностями культури і виробити певні навички спілкування і взаємодії в середовищі дорослих і однолітків. За допомогою казкотерапії можна надати допомогу дітям з психологічними і особистісними проблемами (агресивним, невпевненим, сором’язливим, з проблемами прийняття своїх почуттів, а також з різного роду психосоматичними захворюваннями). 2. Розкрито особливості соціально-педагогічного забезпечення освітнього процесу у дошкільних установах, визначено. що запропонований теоретичний матеріал, що розкриває психотерапевтичний і психосоматичний вплив арт-терапії на дитину може бути використаний як теоретична база для побудови системи роботи в дошкільних загальноосвітніх установах: для найбільш ефективної корекції емоційного стану дітей на заняттях необхідно використовувати різні види арт-терапії (музикотерапію, терапії за допомогою образотворчого мистецтва, казкотерапія, кінезотерапію) й їх інтеграцію; надаючи можливість дітям якомога більше спілкуватися з музикою, казкою, образотворчим мистецтвом стимулювати розвиток емоційної чуйності дитини; використовуючи різні види арт-терапії, не обмежуючись будь-яким одним з них, накопичувати художньо-творчий досвід спілкування дітей з різними видами мистецтва; створювати умови для того, щоб кожна дитина змогла відчути радість творчості і впевненість в тому, що він здатний осягнути сенс твору, зрозуміти зміст і його естетичну красу. 3. Визначено ефективність соціально-педагогічних умов дітей дошкільного віку щодо використання арт-терапії у соціальному розвитку, а саме те, що арт-терапія – це лікувальний вплив, яке завдяки використанню матеріалів і продуктів мистецтва, що розуміються як допоміжні засоби терапевтичного процесу, є видом психічної допомоги і підтримки для вирішення шляхом цілеспрямованого аналізу особистих проблем людини, що надає підтримку на шляху до досягнення почуття безпеки і може дозволити задовольнити його потреби. Одночасно арт-терапевтичні техніки можуть допомогти істотно впливати на зміну самопочуття, ставлення дитини і на способи сприйняття себе та інших людей. 4. Вивчено аналіз зарубіжного досвіду впровадження арт-терапії у дошкільних освітніх закладах, можемо стверджувати, що сучасна арттерапія дозволяє використовувати нові види творчості і самовираження. Зараз популярні також библиотерапия, драматерапія, танцювальна терапія, казкотерапія, відео- і аудіотерапія, маскотерапія, пісочна терапія і багато іншого. Кількість видів арт-терапії стає дедалі більше. Методика арт-терапії сприяє адаптації в колективі, встановлення дружніх і доброзичливих контактів, зняттю психоемоційного напруження, корекції індивідуальних особливостей і якостей особистості. 5. Розроблено та перевірено експериментальну програму по арт-терапії «Арт-гармонія» як засобу корекції емоційної сфери у дітей дошкільного віку. За даними, отриманими при проведені експерименту, можемо зробити висновок: рівень розвитку наочно-дієвого мислення дітей дошкільного віку також перебуває на середньому та низькому рівні. Все це вказує на те, що необхідно провести соціально-педагогічну роботу з підвищення рівня розвитку сприйняття та емоційного ставлення до об’єктів культури та мистецтва у дітей дошкільного віку. 6. Проведено аналіз ефективності впровадженої програми, в результаті дослідно-експериментальної роботи підтверджена включна роль арт-терапії у процесі соціального розвитку дітей дошкільного віку. Після впровадження експериментальної програми нами було вирішено провести повторне експериментальне дослідження, з метою визначення рівня емоційної сфери дітей дошкільного віку.
Опис: The work consists of an introduction, a main part consisting of three sections, conclusions by sections, general conclusions, a list of sources and applications used. The qualification work includes the following stages: 1. The content filling of varieties of art-therapeutic technologies is defined and it is emphasized that types of art-therapy allow children to unleash their imagination, to acquire the values of culture and to develop certain communication and interaction skills in the environment of adults and peers. With the help of fairytale therapy, you can help children with psychological and personal problems (aggressive, insecure, shy, problems with accepting their feelings, as well as with all kinds of psychosomatic diseases). 2. The peculiarities of social and pedagogical support of the educational process in preschool institutions are revealed, defined. that the proposed theoretical material revealing the psychotherapeutic and psychosomatic impact of art therapy on the child can be used as a theoretical basis for building a system of work in preschool institutions: for the most effective correction of the emotional state of children in the classroom, it is necessary to use different types of art therapy (music therapy) fine arts therapy, fairytale therapy, kinesitherapy) and their integration; enabling children to communicate as much as possible with music, fairytale and fine arts to stimulate the development of the emotional sensitivity of the child; using different types of art therapy, not limited to any of them, to accumulate artistic and creative experience of communicating children with different types of art; create conditions for each child to feel the joy of creativity and confidence that he is able to understand the meaning of the work, to understand the content and its aesthetic beauty. 3. The effectiveness of socio-pedagogical conditions of preschool children in the use of art therapy in social development has been determined, namely, that art therapy is a healing influence which, due to the use of materials and art products, which are understood as auxiliary means of the therapeutic process, a form of mental help and support to address by way of purposeful analysis of a person's personal problems, which provides support on the way to achieving a sense of security and can help meet his or her needs. At the same time, art-therapeutic techniques can help significantly influence the change of well-being, attitude of the child and the ways of perception of oneself and other people. 4. The analysis of foreign experience of introduction of art therapy in preschool educational institutions is studied, we can say that modern art therapy allows to use new kinds of creativity and self-expression. Now also popular are library, drama, dance therapy, fairytale therapy, video and audio therapy, masotherapy, sand therapy and many more. The number of types of art therapy is increasing. The technique of art therapy promotes adaptation in the team, establishment of friendly and friendly contacts, removal of psycho-emotional stress, correction of individual characteristics and personality traits. 5. Experimental program on art-therapy "Art-harmony" as a means of correction of emotional sphere in preschool children has been developed and tested. According to the data obtained during the experiment, we can conclude that the level of development of visual and effective thinking of preschool children is also at medium and low levels. All this indicates that social and pedagogical work is needed to increase the level of development of perception and emotional attitude to objects of culture and art in preschool children. 6. An analysis of the effectiveness of the implemented program is carried out, as a result of experimental work, the inclusive role of art therapy in the process of social development of preschool children is confirmed. After the implementation of the experimental program, we decided to conduct a second experimental study to determine the level of emotional sphere of preschool children.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1011
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Брусановська__А_Кваліф.робота_Магістр.pdfСоціально-педагогічні засади застосування арт-терапії у закладах дошкільної освіти1.15 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.