Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1012
Назва: Роль ігротерапії в соціальній реабілітації дітей з особливими освітніми потребами
Інші назви: The role of game therapy in a social rehabilitation of children with the special educational needs
Автори: Бороган, Ольга Дмитрівна
Borohan, O.
Ключові слова: дитина з особливими освітніми потребами
нозології
олігофренія
дельфінотерапія
арт-терапія
Войта-терапія
нейрон-розвивальна терапія
Монтесорі-терапія
іпотерапія
метод Петьо
пальчикова терапія
пісочна терапія
ґудзикова терапія
лялькотерапія
казкотерапія
музикотерапія
child with special educational needs
nosology
oligophrenia
dolphin therapy
art therapy
Voitherapy
neuron-developmental therapy
Montessori therapy
hippotherapy
Petio method
thumb therapy
music therapy
puppet therapy
fairytale therapy
ребенок с особыми образовательными потребностями
нозологии
олигофрения
дельфинотерапия
арт-терапия
Войта-терапия
нейрон-развивающая терапия
Монтессори-терапия
иппотерапия
метод Пете
пальчиковая терапия
песочная терапія
пуговичная терапия
куклотерапия
сказкотерапия
музыкотерапия
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Бороган О.Д. Роль ігротерапії в соціальній реабілітації дітей з особливими освітніми потребами : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 231Соціальна робота / Кер.: канд. пед. наук, доц. Замашкіна О. Д. - Ізмаїл, 2020. - 142 с.
Короткий огляд (реферат): У кваліфікаційній роботі розкрита роль ігротерапії у соціальній реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. Об’єктом дослідження є процес адаптації, соціалізації, реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. Предметом - ігротерапевтичні методики соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Метою магістерського дослідження є: вивчення особливостей дітей з особливими освітніми потребами на підґрунті аналізу педагогічної та психологічної літератури, а також обґрунтування та експериментальну перевірку можливостей комплексного застосування ігротерапевтичних методів у соціальній реабілітації «особливих» дітей. У І розділі охарактеризовано нозології дітей з особливими освітніми потребами: виявлено, що «діти з особливими освітніми потребами» – це своєрідний, складний контингент, а нозологічна група інвалідів – це сукупність людей, що мають схожі ознаки патології або споріднені захворювання. ᅠ Проаналізовано ᅠ медичні характеристики «людей з особливими потребами», які включають наступні порушення: зору, слуху, мовлення, аутизм, олігофренія, затримка психічного розвитку, сидром Дауна, дитячий церебральний синдром, синдром дефіциту увагу. Розкрито психологічні та соціальні особливості дітей з обмеженими можливостями: ᅠ виявлено, що «інклюзивне навчання» – індивідуалізована система навчання «дітей з особливими освітніми потребами» в умовах «звичайної» загальноосвітньої школи за місцем проживання. Розглянуто законодавчу базу організації реабілітаційної роботи з даною категорією дітей. У ІІ розділі ᅠ проаналізовано технології ігротерпевтичної діяльності з соціальної реабілітації особливих дітей; розкрито суть провідних сучасних видів соціальної реабілітації «особливих дітей» виявлено, що найбільш поширеними є наступні: дельфінотерапія, арт-терапія, нейрон-розвивальна терапія, іпотерапія, Монтессорі-терапія, метод Петьо, Войта-терапія. Розкрито основні характеристики таких методів, як пальчикова терапія, пісочна терапія, ґудзикова терапія, лялькотерапія, казкотерапія, музикотерапія, які створюють оптимальні умови для самовираження і розвитку дитини, та сприяють розвитку розумових здібностей, дрібної моторики. У 3 розділі розроблено та досліджено авторську модель «Реабілітаційний потенціал ігротерапії в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами». З’ясовано: методика «Малюнок сім’ї», дозволила на основі виконання зображення, відповідей на питання оцінити особливості сприйняття і переживань дитиною стосунків у сім’ї; за допомогою методу анкетування доказано підвищення рівня навчальної активності, покращення засвоєння знань, та позитивну динаміку взаємовідносин з однокласниками і ставлення до вчителя. Використання тесту ᅠ «Будиночки» дозволив визначити переважання позитивних або негативних емоцій, ставлення до соціальних об’єктів, оцінити рівень комфортності під час навчання у школі. Отже, можемо зробити висновок, що ігрова терапія дійсно має позитивний вплив на соціальну реабілітацію дітей з особливими освітніми потребами і стає більш ефективною за умови комплексного застосування ігротерапевтичних методів, а саме: пісочної терапії, пальчикової терапії, ґудзикової терапії, та ін.
Опис: The qualification work discloses the role of game therapy in a social rehabilitation of the children with the special educational needs. The object of the work is the process of adaptation, socialization, rehabilitation of children with special educational needs. The subject of the work is game therapy methods of social rehabilitation of children with disabilities. The aim of the undergraduate work is the study of the characteristics of children with the special educational needs on the basis of the analysis of a pedagogical and psychological literature, and the argumentation as well as the experimental verification of the possibilities of a complex application of game therapy methods in the social rehabilitation of «special» kids. Part I describes the nosology of the children with the special educational needs: it is revealed that «the children with the special educational needs» are unique, complex contingent, but the nosological group of disabled people is a special people’s collection with the similar signs of pathology or related diseases. The medical characteristics of «people with the special needs» ear analyzed, they include the following disorders: the disorder of vision, hearing, speech, autism, oligophrenia, mental retardation, Down’s syndrome, pediatric cerebral syndrome, the syndrome of an attention deficiency. Psychological and social features of the children with disabilities are discovered: it was found that «inclusive education» is an individualized system of teaching «children with special educational needs» in the conditions of «regular» secondary school at the place of residence. It was learned the legislative basis of the organization of rehabilitation work with such a category of children. In Part II the technologies of game therapy activity for a social rehabilitation of «special children» sure analyzed; the essence of the leading modern types of social rehabilitation of «special children» is revealed: it is found that the most widespread ones are the following: dolphin therapy, art therapy, neuron - development therapy, hippo therapy, Montessori therapy, Petio Method, Voight therapy. It is revealed the basic characteristics of such methods as finger therapy, sand therapy, button therapy, puppet therapy, fairytale therapy, music therapy, which creates optimal conditions for self-expression and child’s growth, and promotes the development of mental abilities, fine motor skills. In Part III the author's model «Rehabilitation potential of game therapy in work with the children with the special educational needs» is developed and investigated. It is found that the technique «A picture of the family» allowed us to evaluate the peculiarities of perception and child's experience of family relationships, based on the drawing a picture, answering questions; the using of the questionnaire method demonstrated increasing of the learning activity level, improving knowledge assimilation, and positive dynamics of the relationships with the classmates and an attitude towards the teacher. The use of the test «Houses» allowed us to determine the predominance of positive or negative emotions, the attitude to social objects, evaluate the level of comfort during the studying at school. Therefore, we can make the conclusion that game therapy does have positive effect on the social rehabilitation of the children with the special educational needs and becomes more effective with the help of complex usage of game therapy methods, such as sand therapy, finger therapy, button therapy, etc.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1012
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бороган__О_Кваліф.робота_Магістр.pdfРоль ігротерапії в соціальній реабілітації дітей з особливими освітніми потребами2.76 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.