Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1014
Назва: Особливості естетичного виховання дітей дошкільного віку в інклюзивних групах ЗДО
Інші назви: Features of aesthetic education of preschool children in inclusive groups of children in disabilities
Особенности эстетического воспитания детей дошкольного возраста в инклюзивных группах ОДО
Автори: Ткаченко, Ірина Олександрівна
Tkachenko, Irina
Ткаченко, Ирина Александровна
Ключові слова: інклюзивна група ЗДО
естетичне виховання
інтегрована освіта
індивідуальний підхід
inclusive group of GEPI (general educational preschool institution)
aesthetic education
integrated education
individual approach
инклюзивная группа ОДО
эстетическое воспитание
интегрированное образование
индивидуальный подход
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Ткаченко І.О. Особливості естетичного виховання дітей дошкільного віку в інклюзивних групах ЗДО : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта / Кер.: канд. пед. наук, ст. викл. Лунгу Л. В. - Ізмаїл, 2019. - 81 с.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження є розкриття особливості естетичного виховання дітей дошкільного віку в інклюзивних групах ЗДО Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань: – охарактеризувати стан наукової розробки теми та її джерельну базу, виробити методику дослідження; – дослідити структуру та функції інклюзивної групи ЗДО; – розглянути зміст естетичного виховання дошкільників в інклюзивних групах; – вивчити особливості естетичного виховання дітей з обмеженими потребами; – дослідити засоби та форми естетичного виховання в інклюзивних групах ЗДО; – висвітлити фактори підвищення ефективності естетичного виховання дітей з особливими потребами. Структура роботи обумовлена метою і завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (119 позицій) та додатків. Повний обсяг магістерської становить 82 сторінки, з яких 62 – основного тексту. Висновок до 1 розділу: завдання естетичного виховання полягає в тому, щоб шляхом естетичної діяльності виправити моторику і мову, забезпечити повноцінний розвиток дитини. Для цього необхідно здійснювати диференційований підхід до дітей; забезпечувати спадкоємність в засвоєнні матеріалу і формуванні вміння і навичок, активізувати самостійні прояви дітей в музичній діяльності і творчості; забезпечити варіативність в структурі і змісті заняття. Висновок до 2 розділу: найбільш ефективним методом занять з особливою дитиною є індивідуальні заняття. Вони будуються на оцінці досягнень дитини і визначення зони його найближчого розвитку. Висновок до 3 розділу: Наше дослідження показало, що при виконанні діагностичних завдань за всіма показниками діти брали участь в діяльності з бажанням, жваво, з цікавістю реагували на твори образотворчого мистецтва.
Опис: The purpose of the study is to reveal the peculiarities of the aesthetic education of preschool children in inclusive groups. The achievement of the goal requires solving the following tasks: - to characterize the state of scientific development of the topic and its source base, to develop a research methodology; - to consider the content of aesthetic education of preschool children in inclusive groups; - to study the features of aesthetic education of children with disabilities; - to highlight the factors of increasing the efficiency of aesthetic education of - explore This requires a differentiated approach to children; to ensure continuity in learning the material and formation of skills and abilities, to activate the independent manifestations of children in musical activities and creativity; to provide variability in the structure and content of the lesson. The structure of the work is determined by the purpose and objectives of the study. The work consists of introduction, three chapters, conclusion, list of references (119 items) and applications. The full volume of the master's degree is 82 pages, 62 pages of which are the main text. Conclusion to section 1: the task of aesthetic education is to correct the motor skills and language through aesthetic activity, to ensure the full development of the child. Conclusion in 2 sections: the most effective method of studying with a special child is individual lessons. They are based on the assessment of the child's achievements and determining the area of its closest development. Conclusion to section 3: Our study showed that children participated in the activities with desire, vividly, with interest responded to works of fine arts by performing diagnostic tasks on all indicators.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1014
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ткаченко_І_Кваліф.робота_магістр.pdfОсобливості естетичного виховання дітей дошкільного віку в інклюзивних групах ЗДО782.76 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.