Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1016
Назва: Творче використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у сучасній практиці дошкільної освіти
Інші назви: Creative use of pedagogical heritage V. Sukhomlinsky in modern practice of preschool education
Творческое использование педагогического наследия В. А. Сухомлинского в современной практике дошкольного образования
Автори: Топалова, Марія Борисівна
Topalova, M.
Ключові слова: заклад дошкільної освіти
моральне виховання
суспільна праця
дидактична система
педагогічний лекторій
preschool education institution
moral education
social work
didactic system
pedagogical lectures
дошкольное образовательное учреждение
нравственное воспитание
общественный труд
дидактическая система
педагогический лекторий
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Топалова М.Б. Творче використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у сучасній практиці дошкільної освіти : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 012 Дошкільна освіта / Кер.: канд. пед. наук, доц. Пенькова С.Д. - Ізмаїл, 2019. - 86 с.
Короткий огляд (реферат): Мета дослідження полягає в науковому й практико-орієнтованому аналізі проблем дошкільного виховання в творчій спадщині В.О. Сухомлинського. Завданнями кваліфікаційної роботи визначено узагальнення досвіду творчого впровадження принципів педагогічної системи Сухомлинського у виховну діяльність сучасного закладу дошкільної освіти й розробка на цій основі технології морально-трудового виховання дошкільників. Кваліфікаційна робота викладена на 85 сторінках, містить 3 розділи, 3 таблиці, 2 діаграми, список використаних джерел і літератури (72 найменування). У першому розділі вивчено й проаналізовано педагогічний і науковий доробок видатного вітчизняного педагога ХХ століття В.О. Сухомлинського, програми з дошкільної освіти, навчально-методичні посібники. Автором узагальнено досвід упровадження принципів педагогічної системи Сухомлинського у виховну діяльність ЗДО. Другий розділ висвітлює питання цілісного формування особистості дошкільника, містить змістове забезпечення розвитку основ світобачення дошкільників у контексті педагогічних ідей Сухомлинського. У третьому розділі представлено цикл занять і виховних заходів з проблематики морально-трудового виховання дітей старшого дошкільного віку в аспекті формування у них моральних норм міжособистісної поведінки. Наведено результати педагогічного експерименту щодо визначення рівнів моральної вихованості дошкільників та експериментально оцінено розроблену технологію. Дидактико-методична система розвитку дитини за Сухомлинським має стати справжнім орієнтиром для педагогів, що працюють у ЗДО.
Опис: The purpose of the research is the scientific and practical-oriented analysis of problems of preschool education in the creative heritage of V. Sukhomlinsky. The tasks of qualification work define the generalization of the experience of creative introduction of the principles of the pedagogical system of Sukhomlinsky into the educational activity of a modern preschool education institution and the development of technology of moral and labor education of preschool children on this basis. The qualification work is presented on 85 pages, contains 3 sections, 3 tables, 2 diagrams, a list of used sources and literature (72 titles). In the first section, the pedagogical and scientific achievements of a prominent domestic teacher of the twentieth century were studied and analyzed. Sukhomlinsky, preschool education programs, teaching aids. The author summarizes the experience of introducing the principles of Sukhomlinsky's pedagogical system into the educational activity of the institution of preschool education. The second section covers the issues of holistic formation of the preschooler's personality, contains a substantive support for the development of the basics of preschoolers' worldview in the context of Sukhomlinsky's pedagogical ideas. The third section presents a series of lessons and educational activities on the issues of moral and labor education of older preschool children in the aspect of formation of moral norms of interpersonal behavior in them. The results of the pedagogical experiment on determining the levels of moral education of preschool children are presented and the developed technology is experimentally evaluated. The didactic-methodical system of development of the child according to Sukhomlinsky should become a real reference for teachers working in institution of preschool education.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1016
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Топалова-М_Кваліф.робота_Магістр.pdfТворче використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у сучасній практиці дошкільної освіти1.16 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.