Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1022
Назва: Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в умовах нової української школи
Інші назви: Organizational and pedagogical foundations of working with gifted children in the New Ukrainian School
Организационно-педагогические основы работы с одаренными детьми в условиях новой украинской школы
Автори: Семенова, Валерія Іванівна
Semenova, V.
Ключові слова: обдарованість
творчі здібності
талановитість
молодший шкільний вік
Нова українська школа
giftedness
creativity
talent
primary school age
New Ukrainian School
одаренность
творческие способности
талантливость
младший школьный возраст
новая украинская школа
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Семенова В.І. Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в умовах нової української школи : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта / Кер.: канд. пед. наук, доц. Граматик Н.В. - Ізмаїл, 2019. - 102 с.
Короткий огляд (реферат): Значна роль щодо успішного вирішення завдань, які окреслені в новій концепції початкової освіти залежить від своєчасного виявлення дитячої обдарованості, розвитку та формування особистості її носія. У зв'язку з цим, створення системи роботи з обдарованими учнями в школі першого ступеня є актуальним питанням сучасної початкової освіти, що охоплює всі аспекти сучасного освітнього процесу. Своєчасність дослідження полягає ще й в тому, що робота з обдарованими дітьми є одним із аспектів реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання особистості та дотримання принципу дитиноцентризму. Організація роботи з обдарованими учнями перш за все вимагає створення інноваційного освітнього простору, як сукупності умов для розвитку особистості, задоволення її творчих потреб у саморозвитку. Важливою частиною організації освітнього процесу з обдарованими дітьми є виявлення потенційних можливостей розвитку молодшого школяра. Тому, інноваційна освітня діяльність вчителя вимагає належної змістової наповненості щодо роботи з обдарованими дітьми, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової, розвиваючої, творчої діяльності. У роботі розглянуто різні організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в умовах Нової української школи, виявлено психолого-педагогічні аспекти розвитку цього феномену в дітей молодшого шкільного віку, виокремлені ознаки обдарованості та сфери діяльності в яких найбільш яскраво виявляються здібності обдарованих учнів. Розглянуто зарубіжний досвід щодо виявлення та розвитку дитячої обдарованості. Експериментально-дослідна частина наукового пошуку спрямована на виявлення та підтвердження ефективності організаційно-педагогічних засад роботи з дітьми молодшого шкільного віку в умовах Нової української школи. Впровадження в практику освітнього процесу початкової школи сучасних технологій спрямованих на виявлення та розвиток творчості молодших школярів як потужного ресурсу розвитку обдарованості особистості. Проведений експеримент в умовах освітнього процесу НУШ дозволив виявити, що ранній вияв обдарованості молодшого школяра є одним із провідних факторів забезпечення його успішності в навчанні та соціалізації особистості в цілому.
Опис: A significant role in the success of solving the tasks identified in the new concept of primary education depends on the timely identification of children's giftedness, the development and formation of the personality of its carrier. In this regard, the creation of a system of work with gifted students in the first-stage school is an urgent issue of modern primary education, covering all aspects of the modern educational process. The timeliness of the study also lies in the fact that working with gifted children is one of the aspects of implementing a personality-oriented approach to personal education and observing the principle of child centrism. The organization of work with gifted students primarily requires the creation of an innovative educational space, as a set of conditions for the development of a person, and the satisfaction of his creative needs for self-development. An important part of the organization of the educational process with gifted children is the identification of potential development opportunities for a primary school student. Therefore, the innovative educational activity of a teacher requires proper content for working with gifted children, focus on the novelty of information and types of search, development, and creative activities. The paper considers various organizational and pedagogical foundations of working with gifted children in the conditions of the New Ukrainian School, reveals the psychological and pedagogical aspects of the development of this phenomenon in children of primary school age, identifies signs of giftedness and areas of activity in which the abilities of gifted students are most clearly manifested. Foreign experience in identifying and developing children's giftedness is considered. The experimental research part of the scientific search is aimed at identifying and confirming the effectiveness of the organizational and pedagogical foundations of working with children of primary school age in the conditions of the New Ukrainian School. The introduction of modern technologies into the practice of the educational process of the elementary school aimed at identifying and developing the creativity of elementary schoolchildren as a powerful resource for the development of personality giftedness. The experiment conducted in the educational process of the NUS revealed that the early manifestation of the giftedness of a younger student is one of the leading factors in ensuring its success in teaching and socializing a person as a whole.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1022
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Семенова_В._Кваліф.робота_Магістр.pdfОрганізаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в умовах нової української школи1.32 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.