Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1024
Назва: Особливості організації корекційної роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру
Інші назви: Peculiarities of the organization of correctional work with children with autism spectrum disorders
Особенности организации коррекционной работы с детьми с расстройствами аутистического спектра
Автори: Ігнатьєва, Ольга Володимирівна
Ihnatieva, O.
Игнатьева, О.В.
Ключові слова: порушення психофізичного розвитку
емоційно-комунікативна сфера
порушення емоційно-комунікативної сфери
розлади аутистичного спектру
діти-аутисти
корекційна робота з дітьми-аутистами
violations of mental and physical development
emotional and communicative sphere
the violation of the emotional-communication
autism spectrum disorders
autistic children
correctional work with children with autism
нарушения психофизического развития
эмоционально-коммуникативная сфера
нарушение эмоционально-коммуникативной сферы
расстройства аутистического спектра
дети-аутисты
коррекционная работа с детьми-аутистами
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Ігнатьєва О.В. Особливості організації корекційної роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта / Кер.: д-р. пед. наук, проф. Федоренко С.В. - Ізмаїл, 2019. - 85 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальною проблемою сьогодення є проблема навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, дітей з розладами аутистичного спектру. Такі порушення проявляються в дитячому віці та характеризуються глибокими змінами в психоемоційній та комунікативній сферах дитини, а саме: порушеннями поведінки, мовленнєвої комунікації та соціалізації. Завдання даної роботи полягають у характеристиці основних категорій порушень психофізичного розвитку дітей, обґрунтуванні поняття «розлади аутистичного спектру», вивченні особливостей психоемоційного розвитку дітей з аутистичними порушеннями, проведенні дослідження з організації корекційної роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру та розробленні методичних рекомендацій щодо організації такої роботи. В магістерській роботі ґрунтовно висвітлено проблему дослідження: проаналізовано наукові аспекти, пов’язані з обраною тематикою, розкрито методичні особливості та ергономічні вимоги щодо організації корекційної роботи з дітьми з аутистичними порушеннями, представлено результати проведеного дослідження щодо роботи з дітьми-аутистами. Запропоновані напрями організації та вдосконалення корекційної роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру засвідчили, що структура ергономічних вимог педагогічного проектування освітнього процесу включає реалізацію цілей навчання, змісту матеріалу заняття, форми і структури заняття, методів діяльності педагога й учня, а також системи контролю. Результати проведеного дослідження підтвердили, що в дітей-аутистів значно покращилися уявлення та знання, рівень розвитку мовленнєвого компоненту. Структура роботи представлена вступом, трьома розділами, загальними висновками, списком використаних джерел (77 найменувань) та додатками.
Опис: Actual problem of our time is the problem of training and education of children with special educational needs, particularly with autism spectrum disorders. Such violations are manifested in childhood and is characterized by profound changes in emotional and communicative spheres of the child, such as behavioral disorders, speech communication and socialisation. The objectives of this work are the characterization of the main categories of violations of psychophysical development of children, the justification of the concept of "autism spectrum disorders", the study of features of psycho-emotional development of children with autistic disorders, study of the organization of correctional work with children with autism spectrum disorders and the development of guidelines for the organization of such work. The master's work is extensively covered the problem of the research: analysis of scientific aspects related to the chosen theme, revealed methodological features and ergonomic requirements for the organization of correctional work with children with autistic disorders presents the results of the conducted research on working with children with autism. The directions of the organization and improvement of the correctional work with children with autism spectrum disorders showed that the structure of the ergonomic requirements of the pedagogical design of educational process involves the implementation of learning objectives, content of lessons, the form and structure of classes, methods, activities teacher and learner, and control systems. The results of the study showed that autistic children had significantly improved ideas and knowledge, the level of speech component. The structure of the work presents an introduction, three chapters, General conclusions, list of references (77 items) and applications.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1024
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ігнатьєва_О_Кваліф.робота_Магістр.pdfОсобливості організації корекційної роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру1.12 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.