Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1031
Назва: Прогресивні концепції, сучасні системи і методи управління організаціями та можливість їх застосування в системі освіти
Інші назви: Progressive concepts, modern systems and methods of managing organizations and the possibility of their application in the education system
Автори: Балабаєва, Анна Олексіївна
Balabaeva, A.
Ключові слова: концепції менеджменту
методи управління
управління закладом освіти
management concepts
management methods
management of educational institution
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Балабаєва А.О. Прогресивні концепції, сучасні системи і методи управління організаціями та можливість їх застосування в системі освіти : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 073 Менеджмент / Кер.: д-р. екон. наук, проф. Меркулов М. М. - Ізмаїл, 2019. - 116 с.
Короткий огляд (реферат): Сучасні тенденції в управлінні освітою потребують нових концепцій, підходів, методів, адже, система управління освітою є інтегральною сукупністю структур, відносин, діяльності, усвідомлення її здійснення. А це, насамперед, відтворення та розвиток інтелектуального, культурного, особистісного потенціалу особистості, нашого майбутнього покоління. Об’єктом дослідження виступають наукові здобутки загальної теорії менеджменту та практичний досвід управління освітніми закладами. Предметом дослідження є теорія і технологія управління освітніми закладами як відкритою соціально-значимою педагогічною системою на засадах наукових розробок та практик сучасного менеджменту. Мета дослідження теоретичне та практичне обґрунтування процесу управління освітніми організаціями і на цій основі конкретизувати можливості застосування сучасних концепцій, систем і методів управління в даній галузі. У процесі дослідження використано комплекс загальнотеоретичних методів: - аналіз наукових джерел з питань управління використаний для з’ясування наукових позицій щодо управління організаціями взагалі, так і освітніми, зокрема; - порівняльний аналіз, систематизація і класифікація використані для систематизації сучасних наукових підходів до управління організаціями, їх застосування в освітній сфері, виявлення етапів розвитку наукових підходів і шкіл менеджменту; - ретроспективний – для з’ясування розвитку управлінської культури; - аналіз педагогічних праць з питань управління освітою та школознавства і метод узагальнення застосовувались з метою системного, порівняльно-зіставного аналізу для визначення можливості застосування сучасних концепцій, систем та методів в управлінні закладами освіти. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел. У першому розділі «Сучасний інструментарій менеджменту» з’ясовано концепції, системи і методи управління через аналіз нормативних актів та наукової літератури, проаналізовано підходи науковців до класифікації і групування методів управління. У другому розділі «Розвиток управління освітою в Україні» досліджено основні етапи становлення освітнього менеджменту, сучасний стан управління освітою в Україні, проаналізовано стан використання прогресивних концепцій, сучасних систем і методів менеджменту в загальноосвітніх навчальних закладах та визначено напрями щодо покращення якості управління у сфері освіти. У третьому розділі «Використання сучасних тенденцій управління в освітньому менеджменті» здійснено теоретичне обґрунтування адаптації сучасних методів управління в освітніх організаціях, запропоновано шляхи підвищення рівня освітнього менеджменту на основі сучасних концепцій та систем управління. За результатами дослідження теоретично обґрунтовано можливості адаптації сучасних методів управління в освітніх організаціях та визначено шляхи підвищення рівня менеджменту у закладах освіти на основі сучасних концепцій та систем управління. Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю використання матеріалів роботи працівниками закладів освіти. Висновки і пропозиції з розглянутих питань педагогічного менеджменту можуть бути корисними для поліпшення управління закладами освіти, організованого за різними концепціями, можуть бути використані при розробці оптимальних моделей управління з урахуванням типу навчально-виховного закладу, соціальних та фінансових умов його функціонування.
Опис: Modern trends in the management of education require new concepts, approaches, methods, because the system of education management is an integral set of structures, relationships, activities, awareness of its implementation. And above all, it is the reproduction and development of the intellectual, cultural, personal potential of the individual, our future generation. The object of the research is the scientific achievements of the general theory of management and practical experience of management of educational institutions. The subject of the research is the theory and technology of management of educational institutions as an open socially significant pedagogical system on the basis of scientific developments and practices of modern management. The purpose of the research is theoretical and practical substantiation of the process of management of educational organizations and on this basis to specify the possibilities of application of modern concepts, systems and methods of management in this field. The complex of theoretical methods was used in the research process: - analysis of management science sources used to clarify scientific positions on managing organizations in general, and educational in particular; - comparative analysis, systematization and classification used to systematize modern scientific approaches to the management of organizations, their application in the educational sphere, identify the stages of development of scientific approaches and schools of management; - retrospective - to clarify the development of managerial culture; - the analysis of pedagogical works on the issues of educational management and school studies and the method of generalization were used for the purpose of systematic, comparative-comparative analysis to determine the possibility of applying modern concepts, systems and methods in the management of educational institutions. Qualification work consists of an introduction, three sections, conclusions to sections, general conclusions, a list of sources used. The first section of the Modern Management Toolkit describes the concepts, systems and methods of management through the analysis of regulations and the scientific literature, analyzes the approaches of scientists to the classification and grouping of management methods. The second section "Development of education management in Ukraine" explores the main stages of formation of educational management, the current state of education management in Ukraine, analyzes the state of use of progressive concepts, modern systems and methods of management in general educational institutions and identifies directions for improving the quality of management in the field of education. In the third section "Using modern management tendencies in educational management" the theoretical substantiation of adaptation of modern management methods in educational organizations is made, the ways of raising the level of educational management on the basis of modern concepts and systems of management are offered. According to the results of the research, the possibilities of adaptation of modern management methods in educational organizations are theoretically substantiated and the ways of increasing the level of management in educational establishments on the basis of modern concepts and systems of management are determined. The practical significance of the obtained results is determined by the possibility of using the materials of work by employees of educational institutions. Conclusions and suggestions on the issues of pedagogical management considered can be useful for improving the management of educational institutions organized in different concepts, can be used in the development of optimal management models, taking into account the type of educational institution, social and financial conditions of its functioning.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1031
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Балабаєва_А_Кваліф.робота_Магістр.pdfПрогресивні концепції, сучасні системи і методи управління організаціями та можливість їх застосування в системі освіти1.66 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.