Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1048
Назва: Антропологічні домінанти лірики ізмаїльської поетеси Таміли Кібкало
Інші назви: Anthropological dominants of the lyrics of the Ismail poetess Tamila Kibkalo
Автори: Усатенко, Інна Віталіївна
Usatenko, I.
Ключові слова: концепт
парадигма
антропологія
матриця
авторський текст
тілесність
кордоцентризм
душа
код
художнє мислення
concept
paradigm
anthropology
matrix
author’s text
physicality
cordocentrism
soul
code
artistic thinking
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Усатенко І.В. Антропологічні домінанти лірики ізмаїльської поетеси Таміли Кібкало : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 014 Середня освіта (українська мова і література) / Кер.: канд. філол. наук, проф. Райбедюк Г.Б. - Ізмаїл, 2019. - 115 с.
Короткий огляд (реферат): У роботі проаналізовано творчий доробок ізмаїльської поетеси Таміли Кібкало у вимірах художньої антропології. Вивчення особливостей поетики Таміли Кібкало в аспекті літературознавчої антропології актуалізує проблему фахового дослідження її ідіостилю, вивчення гуманістичної спрямованості лірики як джерела художності. Метою роботи передбачено з’ясування ключових аспектів художньої антропології поетеси в межах індивідуальної естетики та культурно-мистецького контексту. Об’єкт дослідження визначив поетичний доробок Т. Кібкало, літературно-критичний і мемуарний матеріал. Предметний інтерес дослідження зосереджено на естетико-антропологічному дискурсі у творчості поетеси. У роботі застосовано методологічні принципи антропологічного аналізу літературних явищ, використано елементи різних методів літературознавства (біографічного, психоаналітичного, типологічного). У вступній частині вміщено усі необхідні реквізити. В теоретичному розділі систематизовано та дефініції понять літературознавчої антропології як методологічного проекту сучасної гуманітаристики. Виявлення напрямків дослідження вимагало вивчення та аналізу знакових фактів наукової рецепції доробку поетеси, окреслення перспектив його інтерпретації. З метою увиразнення індивідуальних особливостей її творчої манери простежено еволюцію мистецького становлення, охарактеризовано його контекст. Дослідженню змістових домінант антропологічного поля лірики Т. Кібкало присвячено основний інтерпретаційний розділ кваліфікаційної роботи. Дослідницька стратегія в цій структурній частині спрямована на виявлення в художній системі поетеси індивідуальних кодів гуманістичної естетики. Автором роботи виокремлено антропологічні складові філософсько-естетичної концепції Т. Кібкало (душа, тіло, серце), охарактеризовано специфіку мистецького втілення у її творчості. У методичному розділі розкрито ефективність методики формування літературної компетентності старшокласників у процесі вивчення літератури рідного краю. На основі аналізу творчого доробку Т. Кібкало зроблено висновки, що в її художньому світі втілено широкий спектр антропологічної проблематики. Підставові для антропологічного дискурсу гуманістичні цінності сформували наскрізні мотиви творчості поетеси, увиразнили смислові глибини її художнього мислення, структурували зображально-виражальну систему.
Опис: In the work the creative achievements of the Ismail poetess Tamila Kibkalo in the dimensions of artistic anthropology are analyzed. The study of the features of Tamila Kibkalo's poetics in the aspect of literary anthropology actualizes the problem of professional study of her idiocyl, the study of the humanistic orientation of the lyrics as a source of art. The purpose of this work is to clarify the key aspects of the poet's artistic anthropology within the framework of individual aesthetics and cultural and artistic context. The subject of the study identified the poetic work of T. Kibkalo, literary-critical and memoir material. The main interest of the research is focused on the aesthetic-anthropological discourse in the poetry. Methodological principles of anthropological analysis of literary phenomena are applied in the work, elements of different methods of literary criticism (biographical, psychoanalytic, typological) are used. The introductory part contains all the necessary details. The theoretical section also defines the definitions of literary anthropology as a methodological project of modern humanities. Identifying the directions of the study required the study and analysis of the significant facts of the scientific reception of the work of the poetess, outlining the prospects for its interpretation. In order to express the individual features of her creative manner, the evolution of artistic formation is traced, and its context is characterized. The main interpretive section of the qualification work is devoted to the study of the substantive dominant of the anthropological field of the lyrics by T. Kibkalo. The research strategy in this structural part is aimed at revealing in the artistic system of the poet the individual codes of humanistic aesthetics. The author distinguishes anthropological components of the philosophical and aesthetic concept of T. Kibkalo (soul, body, heart), characterizes the specificity of artistic embodiment in her work. The methodical section reveals the effectiveness of the method of forming the literary competence of high school students in the process of studying literature of their native land. Based on the analysis of T. Kibkalo creative work, it is concluded that a wide range of anthropological problems are embodied in her artistic world. Humanistic values, based on anthropological discourse, formed the motifs of the poet's creative work, expressed the semantic depths of her artistic thinking, and structured the visual and expressive system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1048
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Усатенко_І_Кваліф.робота_Магістр.pdfАнтропологічні домінанти лірики ізмаїльської поетеси Таміли Кібкало1.78 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.