Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1095
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorБоурош, Валентина Іванівна-
dc.contributor.authorBourosh, V.-
dc.date.accessioned2020-02-25T14:40:25Z-
dc.date.available2020-02-25T14:40:25Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationБоурош В.І. Формування аналітичної компетенції учнів на уроках англійської мови з використанням мультимедійних засобів навчання : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)) / Кер.: канд. пед. наук, доц. Рябушко С.О. - Ізмаїл, 2020. - 90 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1095-
dc.descriptionIn the scientific work entitled “The formation of pupils' analytical competence at English lessons using multimedia learning aids” is considered the content of the phenomenon "analytical competence" and identified its characteristics regarding involvement in the educational process; found out some features and requirements for using multimedia learning aids at English lessons; determined the methodical requirements for multimedia in the process of pupils' analytical competence formation. It is stated that analytical competence is a set of special mental actions aimed at identifying, assessing and summarizing the knowledge gained and analyzing it. It consists of competence profiles related to information and knowledge management, as well as profiles related to the analysis and synthesis of a real communicative situation. Thus, the methodical requirements that apply to multimedia learning aids at English lessons in the process of pupils’ analytical competence formation provide the peculiarities of the English subject. As to organization’s methods of the educational process concerning the pupils’ analytical competence formation at English lessons using multimedia learning aids, the following basic issues are examined, such as: some approaches to using multimedia at English lessons; a set of tasks and exercises description of pupils’ English-speaking analytical competence formation; English Teacher’s planning work determination as to the pupils’ analytical competence formation. According to the general scheme of a lesson organization using multimedia aids, lesson stages, objectives and possible use of multimedia at English lessons are found out (homework check; control of pupils' knowledge; learning of new information; new pupils’ learning knowledge; initial checking of the educational information; new knowledge fixing; summarizing the lesson). Consequently, the process of formation and development of pupils’' analytical competence is a certain activity, which consists in mastering, creative application and creation of new ways of activity of analytical character and accumulation of experience, which results in changing not only the object, but also the subject of this pupil’s activity. Therefore, a lesson with the use of multimedia learning aids forms the pupils’ analytical competence; gives the opportunity to conduct classes with different pupils, give them tasks of varying degrees of difficulty, offer a set of tasks and exercises according to their abilities. Thereby, a properly organized learning process at English lesson increases the pupils’ motivation concerning their self-preparation and leads to a conscious attitude towards study. An experimental testing of the effectiveness of pupils’ analytical competence at English lessons using multimedia learning aids was conducted. The result of the study are methodical recommendations for the pupils’ analytical competence formation at English lessons using multimedia learning aids for Teachers who start their work at school. The conducted research makes it possible to assert that Teacher must take into account the following factors while planning the English lesson: pupils ‘active participation in the process of study; increasing the level of motivation; establishing a cooperative relationship between Teacher and pupil; possibility to apply the acquired skills and knowledge in real life and professional situations. Thus, the use of multimedia in the process of study implies a high level of Teacher’s professionalism, informational and analytical skills at the stage of preparation for the lesson, organizational and communicative - at the stage of implementation. Therefore, the prospect of further research is seen in their application in the pupils' strategic competence formation.uk_UA
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі, яка має назву «Формування аналітичної компетенції учнів на уроках англійської мови з використанням мультимедійних засобів навчання» розглядається зміст феномену «аналітична компетенція» та визначається його характеристики щодо залучення в навчальний процес; з’ясовуються деякі особливості та вимоги щодо використання мультимедійних засобів (МЗ) навчання на уроках АМ та в позаурочний час; визначаються методичні вимоги до МЗ саме в процесі формування аналітичної компетенції учнів. Зазначено, що аналітична компетенція являє собою комплекс спеціальних розумових дій, спрямованих на виявлення, оцінку та узагальнення отриманих знань та їх аналіз. Складниками аналітичної компетенції є профілі компетенцій, що пов’язані з управлінням інформацією та знаннями, а також профілі, котрі пов’язані з аналізом і синтезом реальної комунікативної ситуації. Так, методичні вимоги, які ставляться до мультимедійних засобів на уроках англійської мови в процесі формування аналітичної компетенції учнів передбачають врахування своєрідності й особливості навчального предмету Англійська мова, на який розрахований мультимедійний засіб навчання, специфіку відповідної науки, її понятійного апарату, закономірностей, можливостей реалізації сучасних прийомів обробки інформації. Щодо методики організації навчального процесу на уроках англійської мови з використанням МЗ, були розглянуті такі основні питання, як-от: деякі підходи до використання мультимедійних засобів на уроках АМ в школі; комплекс вправ і завдань щодо формування англомовної аналітичної компетенції учнів; процес планування роботи вчителя АМ щодо формування аналітичної компетенції учнів з використанням мультимедійних засобів навчання. Згідно загальної схеми організації уроку з використанням мультимедійних засобів навчання, були визначені етапи уроку, завдання уроку та можливе використання мультимедійних засобів на уроках АМ. Так, процес формування й розвитку аналітичної компетенції учнів є певною діяльністю, яка полягає в засвоєнні, творчому застосуванні та створенні нових способів діяльності аналітичного характеру і накопиченні досвіду, в результаті якого змінюється не тільки об'єкт, а й суб'єкт цієї діяльності - учень. Отже, урок з використанням мультимедійних засобів навчання формує аналітичну компетенцію учнів; дає можливість проводити заняття з різними учнями, надавати їм завдання різного ступеня складності, пропонувати набір завдань і вправ відповідно до їх здібностей. Таким чином, правильно організований навчальний процес з АМ підвищує мотивацію самопідготовки учнів і призводить до появи свідомого ставлення до навчання. Була проведена експериментальна перевірка ефективності формування аналітичної компетенції учнів на уроках англійської мови з використанням мультимедійних засобів навчання. Результатом проведеного дослідження є методичні рекомендації щодо формування аналітичної компетенції учнів на уроках АМ з використанням мультимедійних засобів навчання для вчителів початківців. Проведене дослідження дає можливість стверджувати, що у роботі з плануванням уроку вчитель обов’язково має враховувати наступні чинники: активну участь учнів у навчальному процесі; підвищення рівня мотивації; можливість застосування набутих навичок і знань у реальних життєвих та навчальних ситуаціях. Таким чином, застосування МЗ в навчальному процесі передбачає високий рівень професіоналізму вчителя, його інформаційних, аналітичних, організаційних та комунікативних умінь. Тому перспектива подальшого дослідження вбачається в їх застосуванні при формуванні стратегічної компетенції учнів.uk_UA
dc.subjectкомпетенціяuk_UA
dc.subjectаналітична компетенціяuk_UA
dc.subjectмультимедійні засоби навчанняuk_UA
dc.subjectзавданняuk_UA
dc.subjectвправаuk_UA
dc.subjectметодичний експериментuk_UA
dc.titleФормування аналітичної компетенції учнів на уроках англійської мови з використанням мультимедійних засобів навчанняuk_UA
dc.title.alternativeThe formation of pupils' analytical competence at English lessons using multimedia learning aidsuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Боурош_В_Кваліф.робота_Магістр.pdfФормування аналітичної компетенції учнів на уроках англійської мови з використанням мультимедійних засобів навчання1.47 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Додатки_Боурош_В_Магістерська.pdfДодатки1.36 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.