Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1098
Назва: Тілесний код роману П. Зюскінда «Запахи, або історія одного вбивці»
Інші назви: The body code of the novel by P. Suskind “Perfume. the story of a murderer”
Автори: Баланаєва, Лідія Ігорівна
Balanaieva, L.
Ключові слова: код
тілесний код
тілесність
культурний код
сенсоріальний образ
код нюху
код зору
код слуху
код смаку
тактильний код
постмодернізм
гуманістична основа
code
the body code
corporality
cultural code
sensory image
code of smell
code of sight
code of hearing
code of taste
tactile code
postmodernism
humanistic basis
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Баланаєва Л.І. Тілесний код роману П. Зюскінда «Запахи, або історія одного вбивці» : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 014.02 Середня освіта (мова і література (німецька)) / Кер.: д-р. філол. наук, проф. Шевчук Т.С. - Ізмаїл, 2019. - 103 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальність звернення до феномену тілесного коду в романі П. Зюскінда «Запахи, або історія одного вбивці», визначається у потребі виявлення витоків формування терміну «тілесний код», як способу вираження емоцій та почуттів в житті головного героя роману. Метою кваліфікаційного дослідження є вивчення тілесного коду на прикладі роману П. Зюскінда «Запахи. Історія одного вбивці». Досягнення мети передбачило розв’язання таких завдань: розглянути роздвоєність душі і тіла в європейській естетико-філософскій думці; охарактеризувати види культурних кодів тілесності; проаналізувати висловлювання щодо тілесності, як філологічної проблеми; розглянути класифікацію та значення сенсоріальних образів в романі Патріка Зюскінда «Запахи. Історія одного вбивці»; укласти методичні рекомендації щодо вивчення творчості Патріка Зюскінда. Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що в обраній темі досліджуються види культурних кодів тілесності (на основі роману Патріка Зюскінда «Запахи. Історія одного вбивці»), які раніше не були предметом спеціального дослідження. Основні висновки. Об’єднуючою ланкою всього різноманіття трактувань категорії «тілесність» виступає взаємозв’язок душі і тіла людини, які знаходять рівноправність і складають цілісну картину людської природи; кожна епоха по-своєму розглядає феномен тілесності, аналізує його сутність і висуває свої постулати, визнаючи при цьому надзвичайну важливість і складність проблеми тілесної реальності. Тіло, будучи старовинною знаковою системою, відображеною в традиційній культурі, наповнюється багаторівневим символічним змістом, представляючи модель всього навколишнього світу. До вагомих проблем тілесності у філологічному аспекті належать наступні: неясність у визначенні тіла і частин тіла; відсутність виразного уявлення про словник і граматику тіла, про семіотичне місце тіла в моделі світу; методологія вивчення семантики тіла; інтерпретація критеріїв тілесності в творах художньої літератури. Особливе місце в художній антропології займає тілесність як засіб матеріалізації образу людини у художньому тексті, художній текст на відміну від інших видів мистецтв здатний фіксувати людину в її русі, переміщенні, показуючи здатність виражати за допомогою тіла її ставлення до світу, подій, інших людей. Тілесність у романі П. Зюскінда представлена у вигляді сенсоріальних образів, які створюють антиестетичну картину та насичують опис натуралістичними деталями. Велике значення письменники-постмодерністи приділяють сенсориці в словесному зображенні подій, які відбуваються з персонажами їх романів, що дозволяє їм створити повну і об’ємну картину, яку вони пропонують уяві читача, внаслідок чого розраховують на сильніший емоційний резонанс, апелюючи до більшої кількості сенсорних аналізаторів людського тіла. Роман «Запахи. Історія одного вбивці» – це вагомий епічний твір зарубіжної літератури, зміст якого стверджує в учнів-старшокласників духовні і моральні цінності пробуджує інтерес до морально-етичних проблем. Учні-випускники є підготовленими до вивчення сучасних зарубіжних творів та зможуть осмислити сучасний шедевр німецької літератури, бо в них є початкові знання про епохи, специфіку літературних течій, жанрів та фонові культурологічні знання, які порушуються в романі «Запахи. Історія одного вбивці». Запропоновані нами методичні рекомендації щодо інтерпретації гуманістичної основи роману «Запахи. Історія одного вбивці» сприяють формуванню вмінь учнів виділяти прийоми зображення внутрішнього стану образу-персонажа, оцінювати мотиви його поведінки, вчинки, думки для вироблення чіткого уявлення про нього.
Опис: The relevance of the appeal to the phenomenon of the body code in the novel by P. Suskind “Perfume. The story of a murderer”, is determined in the need to identify the origins of the formation of the term “the body code” as a way of expressing emotions and feelings in the life of the main character of the novel. The purpose of the qualification thesis is to study the body code on the example of the novel by P. Suskind “Perfume. The story of a murderer”. We solve the following tasks to achieve the goal: to consider the dualism of soul and body in European aesthetic and philosophical thought; to characterize the types of cultural codes of corporality; to analyze statements regarding corporality as a philological problem; to consider the classification and meaning of sensory images in the novel by Patrick Suskind “Perfume. The story of a murderer”; to conclude methodical recommendations for the study of the work of Patrick Suskind. The scientific novelty of the research is due to the fact that the selected topic explores the types of cultural codes of corporality (based on the novel by Patrick Suskind “Perfume. The story of a murderer”), which had not previously been the subject of special research. Main conclusions. The unifying link the variety of interpretations of the category of “corporality” is the interrelation between soul and body, which are equality and make a complete picture of human nature; each era on its own examines the phenomenon of corporality, analyzes its nature and makes its own postulates, while recognizing the importance and complexity of physical reality. The body, being an ancient sign system reflected in traditional culture, is filled with a multi-level symbolic content, representing the model of the entire world around us. Significant problems of corporality in the philological aspect include the following: ambiguity in the definition of the body and body parts; lack of a clear understanding of the vocabulary and grammar of the body, the semiotic place of the body in the world model; methodology for studying the semantics of the body; interpretation of the criteria of corporality in works of art. A special place in artistic anthropology is occupied by corporality as a means of materializing the image of a person in a literary text, artistic text, unlike other types of art, is able to fix a person in her movement, showing the ability to express through the body of her attitude to the world, events, other people. Corporality in the novel by P. Suskind is presented in the form of sensory images that create an anti-aesthetic picture and saturate the description with naturalistic details. Postmodern writers attach great importance to sensorics in the verbal depiction of events that occur with the characters of their novels, which allows them to create a complete and voluminous picture that they offer to the reader's imagination, as a result of which they rely on a stronger emotional resonance, appealing to a greater number of sensory analyzers of the human body. Novel “Perfume. The story of a murderer” is a significant epic work of foreign literature, the content of which confirms the spiritual and moral values of high school students, awakens interest in moral and ethical problems. Graduates are prepared for the study of modern foreign works and will be able to comprehend the modern masterpiece of German literature, because they have an initial knowledge of the era, the specifics of literary trends, genres and background cultural knowledge that rises in the novel “Perfume. The story of a murderer”. Our proposed guidelines for the interpretation of the humanistic basis of the novel “Perfume. The story of a murderer” contribute to the formation of pupils' skills to identify techniques for depicting the internal state of the image-character, to assess the motives of his behavior, actions, thoughts to develop a clear idea of it.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1098
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Баланаева_Л_Кваліф.робота_Магістр.pdfТілесний код роману П. Зюскінда «Запахи, або історія одного вбивці»1.48 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.