Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1216
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorBukhnieva, О.A.-
dc.contributor.authorBankul, L.D.-
dc.contributor.authorБухнієва, О.А.-
dc.contributor.authorБанкул, Л.Д.-
dc.date.accessioned2020-06-03T18:30:14Z-
dc.date.available2020-06-03T18:30:14Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationBukhnieva О.A. Structure of professional competence of future music art teachers / О.A. Bukhnieva, L.D. Bankul // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 82 том 1. – С. 92-96.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1216-
dc.descriptionЗроблено аналіз структури педагогічного поняття «компетентність» у музично-педагогічній галузі освіти. Розгля- нуто формулювання та розуміння компетентності у педагогічній діяльності з позиції сучасних вітчизняних та закор- донних дослідників. Встановлено, що структура музично-педагогічної компетентності здійснюється за допомогою таких категорій, як: соціально-педагогічна, методична, соціально-психологічна, творча, аутопсихологічна, інфор- мативна; інтегрована здатність особистості успішно здійснювати виконавську діяльність; готовність до творчої музично-педагогічної діяльності; особистісна якість (властивість); володіння майбутнім вчителем музичного мисте- цтва відповідною діяльністю (компетенцією); поєднання знань, умінь і навичок, норм, емоційно-ціннісного ставлення та рефлексії у викладання музичного мистецтва; результативно-діяльнісна характеристика освіти; освітні резуль- тати тощо. Схарактеризовано музично-педагогічну компетентність майбутніх вчителів музичного мистецтва як таку, що має свою структуру і визначається специфікою музичної освіти, але підпорядковану загальним закономірностям тео- рії музично-творчої діяльності. Специфіка музично-творчої діяльності полягає в тому, що вона вирішує педагогічні завдання засобами музичного мистецтва. Структура музично-творчої компетентності поєднує в собі педагогічну, хормейстерску, музикознавчу, музично-виконавську, дослідницьку роботу, засновану на вмінні самостійно узагальнюва- ти і систематизувати отримані знання. Неодмінними компонентами музично-педагогічної компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва визначаються загальні і специфічні знання, уміння, навички, досвід, особистісні цінності й культуро-естетичне став- лення до діяльності в мистецькій освітній галузі. У статті підкреслено, що особливістю музично-педагогічної діяльності є синтез педагогічної творчості (обумов- леною постійним творчим пошуком вчителя) і художньо-музичної творчості (обумовленою творчою природою самого музичного мистецтва). Визначено, що основною характеристикою професійної компетенції вчителя музичного мис- тецтва слід вважати художньо-педагогічну творчість. Її реалізація можлива при дотриманні умов наявності худож- ньо-педагогічного завдання, опори на базові закони і основні функції творчості, художньо-педагогічної імпровізації.uk_UA
dc.description.abstractThe article is devoted to the analysis of the structure of the leading pedagogical concept “competence” in the musicpedagogical field of education. There are considered formulation and understanding of competence in pedagogical activity from the point of view of modern domestic and foreign researchers. It is established that the structure of musical and pedagogical competence is carried by means of such categories as: socio-pedagogical, methodical, socio-psychological, creative, autopsychological, informative; an integrated ability of the individual to successfully perform performing activities; readiness for creative musical and pedagogical activity; personal quality (characteristic); the existence of relevant competences by a future music teacher (competence); ; a combination of knowledge, skills, norms, emotionally valuable attitude and reflection in music teaching; result-activity characteristic of education; educational results and so on. The article describes the musical and pedagogical competence of future teachers of music art as one that has its structure. It is determined by the specificity of music education, but subject to the general laws of the theory of music and creative activity. The peculiarity of musical and creative activity is that it solves pedagogical tasks by means of musical art. The structure of musical and creative competence combines pedagogical, choirmaster, musicology, music-performing, research work. The work is based on the ability to independently summarize and systematize the acquired knowledge. Essential components of music-pedagogical competence of future music teachers are determined by general and specific knowledge, skills, experience, personal values and The indispensable components of this competence are: knowledge, skills, experience, personal values and cultural-aesthetic attitude to activities in the arts field of education. The article emphasizes that the peculiarity of music-pedagogical activity is the synthesis of pedagogical creativity (conditioned by the constant creative search of the teacher). Also it is emphasized on the artistic and musical creativity that is conditioned by the creative nature of the musical art itself. It is determined that artistic and pedagogical creativity should be considered as the main characteristic of the professional competence of the music art teacher. Its implementation is possible subject to the conditions of the presence of artistic and pedagogical task, reliance on basic laws and basic functions of creativity, artistic and pedagogical improvisation.uk_UA
dc.publisherК. : Видавничий дім «Гельветика»uk_UA
dc.subjectcompetenceuk_UA
dc.subjectcompetency-based approachuk_UA
dc.subjectmusical-pedagogical activityuk_UA
dc.subjectknowledgeuk_UA
dc.subjectabilityuk_UA
dc.subjectcreativityuk_UA
dc.subjectpedagogical educationuk_UA
dc.subjectmusical artuk_UA
dc.subjectartistic and pedagogical creativityuk_UA
dc.subjectкомпетенціяuk_UA
dc.subjectкомпетентністьuk_UA
dc.subjectкомпетентнісний підхідuk_UA
dc.subjectмузично-педагогічна діяльністьuk_UA
dc.subjectзнанняuk_UA
dc.subjectумінняuk_UA
dc.subjectтворчістьuk_UA
dc.subjectпедагогічна освітаuk_UA
dc.subjectмузичне мистецтвоuk_UA
dc.subjectхудожньо-педагогічна творчістьuk_UA
dc.titleStructure of professional competence of future music art teachersuk_UA
dc.title.alternativeСтруктура професійної компетенції майбутніх вчителів музичного мистецтваuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Наукові статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бухнієва_О_Банкул_Л_Київ_Драгоманова_2020_(72).pdfStructure of professional competence of future music art teachers8.74 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.