Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1273
Назва: Бессарабська плеяда представників філологічної науки (ХІХ – ХХ ст.)
Інші назви: Bessarabian Pleiad Of Representatives Of Philological Science (XIX – XX centuries)
Автори: Єрич, Т.
Yerych, T.
Ключові слова: Південна Бессарабія
філологія
наука
поетична творчість
література
Southern Bessarabia
philology
science
poetry
literature
Дата публікації: 2020
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Єрич Т. Бессарабська плеяда представників філологічної науки (ХІХ – ХХ ст.) / Т. Єрич // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 46. – С. 77-85.
Серія/номер: Історичні науки;46
Короткий огляд (реферат): Зі значної плеяди талановитих вихідців з Південної Бессарабії проаналізовано творчий доробок найбільш відомих філологів – науковців, літераторів, публіцистів; зроблено спробу по новому оцінити їх літературну та наукову спадщину. До статті увійшла інформація про митців-філологів, які мешкали в регіоні в середині ХІХ – ХХ ст., чия діяльність в галузі філології набула всесвітнього наукового визнання. Славіст, літературний історик і бібліограф Теодоров-Балан Олександр Стоянов був професором слов’янської етнографії, діалектології та історії болгарської мови. Пройшов шлях від керівника відділу болгарської і слов’янської літератури до ректора Софійського університету ім. Климента Охрицького, був почесним доктором Софійського університету, академіком Болгарської академії наук. Міжнародне визнання отримав Берков П.Н. В переліку його посад і звань найпочеснішими є член кількох учених рад, голова секції літературознавства та мовознавства, заступник голови Комісії з історії філологічних наук при Відділенні літератури і мови АН СРСР, член-кореспондент АН СРСР, голова Інформаційно- бібліографічної комісії при Міжнародному комітеті славістів, почесний доктор Берлінського університету ім. Гумбольдта. Бессарабский поет Ковальджи К.В. набув всесвітньої відомості. Його творчість публікувалася європейськими мовами в Румунії, Польщі, Болгарії, Молдові. Відомий своєю незалежною літературною позицією імаїльчанин Дімов Л.Н. був засновником модерністського літературного напряму «онірізм» у румунській літературі 1960-х років. Драматург та перекладач, Член Союзу письменників СРСР Константиновський І. Д. займався перекладами сучасної та класичної художньої прози з румунської, публікував літературознавчі статті. Один з перших в радянській літературі торкнувся теми Холокосту в Польщі та Румунії. Важливим моментом є популяризація серед молоді відомостей про талановитих особистостей, що дає підстави пишатися своєю історією, своїми співвітчизниками і на їх прикладах виховувати молоде покоління.
Опис: From the considerable pleiad of talented natives from South Bessarabii creative work of the most well-known philologists - scientists, literati, publicists is analysed; an attempt on new to estimate them literary and scientific inheritance is done. The article was entered by information about artists-philologists, what lived in a region in a middle ХІХ - ХХ of century, whose activity in industry of philology purchased world scientific confession. A slavist, literary historian and bibliographer of Teodorov-Balan Oleksandr Stoianov, it was the professor of Slavic ethnography, dialectology and history of Bulgarian. A way passed from the leader of department of Bulgarian and Slavic literature to the chancellor of the Sofia university the name of Clement Okhrytskoho, was the honoured doctor of the Sofia university, academician of the Bulgarian academy of sciences P.N. Berkov received international recognition. At the list of his positions and ranks honoured is a member of a few scientists of advices, chairman of section of literary criticism and linguistics, vice-chairman of Commission on history of philological sciences at Separation of literature and language of AN of the USSR, corresponding member AN the USSR, Informatively-bibliographic presiding commissioner at the International committee of slavists, honoured doctor of the Berlin university the name of Humboldta. Bessarabskyi poet Kovaldzhy K.V. purchased a world list. His work was published by the European languages in Romania, Poland, Bulgaria, Moldova. Known for the independent literary position of imailchanyn of Dimov L.N. it was the founder of modernistic literary direction of «onirizm» in Romanian literature of 1960th. Dramaturh and translator, Member of Union of writers of the USSR of Konstantynovskyi I.D. engaged in translations of modern and classic artistic prose from Romanian, published study of literature articles. One of the first in soviet literature touched themes of Kholokostu in Poland and Romania. An important moment is popularization among the young people of information about talented personalities, that grounds to be proud of the history, by the compatriots and on their examples to bring up the young generation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1273
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Єрич_Т._НВ_46.pdfБессарабська плеяда представників філологічної науки (ХІХ – ХХ ст.)360.68 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.