Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1370
Назва: Формування моральних понять молодших школярів засобами уроків літературного читання
Інші назви: Formation of moral concepts of junior schoolchildren by means of lessons of literary reading
Автори: Мітєва, Тетяна Євгеніївна
Miteva, T.
Ключові слова: формування моральних понять
літературне читання
літературознавчі засади
ефективність
formation of moral concepts
reading lesson
literary principles
effectiveness
Дата публікації: 2-лют-2021
Бібліографічний опис: Мітєва Т.Є. Формування моральних понять молодших школярів засобами уроків літературного читання : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта освітньої програми Початкова освіта. Позашкільна освіта / Кер.: канд.пед.наук, доц. Пенькова С. Д. – Ізмаїл, 2021. – 136 с.
Короткий огляд (реферат): Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 013 – Початкова освіта. Позашкільна освіта присвячена проблемі формування моральних понять молодших школярів засобами вивчення й аналізу художніх творів на уроках літературного читання, що є досить актуальною науковою та практико-орієнтованою проблемою сучасної початкової освіти. Сутність основних категоріальних понять теорії морального виховання, принципи, зміст, форми, методи і прийоми морального виховання здобувачів початкової освіти є предметом наукових розробок І.Д. Беха, С.І. Білозерської, Л.І. Божович, О.М. Вержиховської, О.Є. Гордійчук, Т.Р. Гуменникової, Р.З. Даниляк, С.І. Заболоцької, О.А. Кузнєцової, О.М. Лавроненко, Л.І. Матвєєвої, О.В. Матвієнко, О.Я. Савченко, В.О. Сухомлинського та інших учених. У першому розділі «Теоретичні основи формування моральних понять молодших школярів у початковій освіті» узагальнено сутність моральних понять як категоріальних у дидактиці початкової освіти, здійснено аналіз навчально-методичного забезпечення уроків літературного читання щодо морального виховання. Молодший шкільний вік багатьма психологами вбачається визначальним у моральному становленні особистості учнівської молоді. Однак розуміння необхідності комплексного підходу до виховання людини як індивіда й суб'єкта суспільних відносин означає необхідність побудови складної динамічної системи, яка базується на науково-теоретичних засадах виховного процесу й вимагає побудови прогнозованої моделі такої особистості, яка гармонійно увібрала найкращі особистісні риси характеру майбутнього громадянина держави. У другому розділі «Методичні особливості здійснення морального виховання молодших школярів на уроках літературного читання» проаналізовано психолого-педагогічні та літературознавчі засади морального становлення молодших школярів засобами художніх творів, обгрунтовано особливості експериментальної програми формування моральної вихованості молодших школярів та перевірено її ефективність. Результати кваліфікаційної роботи доповідалися на трьох науково-практичних конференціях Ізмаїльського державного гуманітарного університету і Переяславського університету.
Опис: Qualifying work for a master's degree in specialty 013 - Primary Education. Extracurricular education is devoted to the problem of forming moral concepts of junior schoolchildren by means of studying and analyzing works of art in reading lessons, which is a very relevant scientific and practice-oriented problem of modern primary education. The essence of the basic categorical concepts of the theory of moral education, principles, content, forms, methods and techniques of moral education of primary education seekers is the subject of scientific research. Beha, S.I. Belozerskaya, LI Божович, О.М. Verzhykhovska, OE Gordiychuk, TR Humennikova, RZ Danilyak, S.I. Zabolotska, OA Kuznetsova, OM Lavronenko, LI Matveeva, OV Matvienko, O.Ya. Savchenko, VO Sukhomlinsky and other scientists. The first section "Theoretical foundations of the formation of moral concepts of primary school students in primary education" summarizes the essence of moral concepts as categorical in the didactics of primary education, analyzes the educational and methodological support of reading lessons on moral education. Early school age is considered by many psychologists to be decisive in the moral development of the personality of student youth. However, understanding the need for a comprehensive approach to the education of man as an individual and a subject of social relations means the need to build a complex dynamic system based on scientific and theoretical principles of the educational process and requires a predictable model of a person who harmoniously absorbed the best personality traits. The second section "Methodological features of moral education of junior students in reading lessons" analyzes the psychological, pedagogical and literary principles of moral development of junior students by means of works of art, substantiates the features of the experimental program of moral education of junior students and tested its effectiveness. The results of the qualification work were presented at three scientific and practical conferences of Izmail State University for the Humanities and Pereyaslav University.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1370
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліф.робота_Мітєва_Т._Магістр_2021.pdfФормування моральних понять молодших школярів засобами уроків літературного читання2.41 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.