Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1391
Назва: Обґрунтування потреби підприємства в інвестиційних ресурсах (на прикладі ПАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»)
Інші назви: Substantiation of the company's needs in investment resources» (on the example of PJSC «Izmail Pulp and Cardboard Plant»)
Автори: Апаречи, Регіна Ігорівна
Aparechi, R.
Ключові слова: інвестиції
інвестиційні ресурси
інвестиційний проект
метод прогнозування
ефективність
investments
investment resources
investment project
forecasting method
efficiency
Дата публікації: 4-лют-2021
Бібліографічний опис: Апаречи Р.І. Обґрунтування потреби підприємства в інвестиційних ресурсах (на прикладі ПАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат») : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Кер. канд.екон.наук, доц. Метіль Т.К. – Ізмаїл, 2020. – 94 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальність дослідження. В даний час в Україні у результаті економічних реформ, спрямованих на перетворення економіки на ринковий тип, виникає інвестиційна криза, яка виявляється в значному скороченні інвестиційних ресурсів. При цьому це не сприяє подальшому розширенню підприємств, навпаки, призводить до падіння інвестиційної активності підприємств. Підприємства є рушійною силою всієї економіки, оскільки вони впроваджують процес отримання ВВП, і якщо вони працюють ефективно, це є результат реалізації інвестиційної стратегії, яка є дуже важливою у менеджменті підприємства. Тому завданням дослідження є вивчення наявності та структури інвестиційних ресурсів українських підприємств. А саме, обґрунтування необхідності формування інвестиційних ресурсів компанії та моделі оптимізації структури інвестиційних ресурсів - індексу власних та позикових ресурсів, що сприяло б відтворенню компанії, її матеріальної бази на вищому рівні, забезпеченні її фінансової стійкості та ефективності. Ефективне здійснення інвестиційної діяльності можливе лише за наявності відповідних, оптимально сформованих інвестиційних ресурсів. Це визначає точність наших досліджень у сучасних умовах. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Певні наукові розробки з питань обґрунтування потреби організації в інвестиційних ресурсах досліджували такі вітчизняні і зарубіжні вчені, зокрема: О. Амоша, І. Бланк, Н. Ковальова, Т. Майорова, В. Маринин, О. Прокопець, С. Захарін, М. Кємбел, В. Лір, Л. Брю Стенлі та ін. В той же час, практика показує, що потрібні досконалі наукові дослідження з питань розвитку інвестиційних ресурсів на підприємствах у сучасних умовах. Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування потреби підприємства в інвестиційних ресурсах (на прикладі ПАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»). Відповідно до цього у роботі поставлено низку наступних завдань:  розкрити поняття, сутність та класифікацію економічних дефініцій «інвестиції», «інвестиційні ресурси» підприємства;  дослідити потребу підприємства в інвестиційних ресурсах та фактори, що впливають на неї;  визначити науково-методичні засади оцінювання інвестиційного розвитку діяльності підприємства;  вивчити кон’юнктуру ринку підприємств целюлозно-паперової промисловості України;  надати організаційно-економічну характеристику діяльності ПАТ «ІЦКК»;  оцінити ефективність інвестиційної діяльності та ризиків ПАТ «ІЦКК»;  надати пропозиції щодо економічного обґрунтування інвестиційного проекту;  провести оцінку ефективності реалізації інвестиційного проекту. Об'єктом дослідження є процес обґрунтування потреб компанії з точки зору інвестиційних фондів підприємства. Предметом дослідження є інвестиційні ресурси ПАТ «ІЦКК». Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано наступні методи дослідження, а саме: ретроспективного та системного аналізу, узагальнення – для розкриття суті економічних категорій «інвестиції», «інвестиційні ресурси» для організацій будь-якої організаційно-правової форми; метод порівняння – при дослідженні целюлозно-промислової галузі; табличний та графічний – для наочності у розкритті понять, категорій; фінансового аналізу – для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства; статистичного аналізу – для визначення сукупності параметрів і змінних, що характеризують об’єкт дослідження. Інформаційною базою кваліфікаційної роботи є: звітна річна документація ПАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» за період 2017-2018 рр.; дослідницькі матеріали, опубліковані у мережі Інтернет; матеріали конференцій; аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, Інернет-ресурси. Практична значимість дослідження кваліфікаційної роботи полягає в розробці практичних рекомендацій щодо обґрунтування потреби підприємства в інвестиційних ресурсах. Апробація результатів дослідження. Деякі аспекти, які висвітлено у кваліфікаційній роботі доповідалися:  на ІІ Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт з економіки, 25 березня 2020 р. Комрат. Молдова. Тема доповіді «Дослідження напрямків та шляхів покращення механізму поновлення використання основних виробничих фондів на підприємстві»;  на ХХІХ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» від 31 серпня 2020 р. Переяслав. Тема доповіді «Аналіз потреб в інвестиційних ресурсах ринку целюлозно-паперової продукції України». Структура й обсяг кваліфікаційної роботи. Робота у своєму структурному виразі складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та джерел. Загальний обсяг роботи викладено на 94 сторінках друкарського тексту. Зміст даного дослідження складається та розкрито з використанням 26 таблиць, 7 рисунків та 31 формули. У розділі першому «Теоретичні основи обґрунтування потреби підприємства в інвестиційних ресурсах» розкрито поняття, сутність та класифікацію економічних дефініцій «інвестиції», «інвестиційні ресурси» підприємства; досліджено потребу підприємства в інвестиційних ресурсах та фактори, що впливають на неї; визначено науково-методичні засади оцінювання інвестиційного розвитку діяльності підприємства. У другому розділі – «Стан та оцінка потреби підприємства в інвестиційних ресурсах ПАТ «ІЦКК»») вивчено кон’юнктуру ринку підприємств целюлозно-паперової промисловості України; надано організаційно-економічну характеристику діяльності ПАТ «ІЦКК»; оцінено ефективність інвестиційної діяльності та ризиків ПАТ «ІЦКК». У третьому розділі – «Економічне обґрунтування потреби підприємства в інвестиційних ресурсах» обґрунтовано пропозиції щодо економічного обґрунтування інвестиційного проєкту; проведено оцінку ефективності реалізації інвестиційного проєкту.
Опис: Relevance of research. Currently in Ukraine, as a result of economic reforms aimed at transforming the economy into a market type, there is an investment crisis, which is manifested in a significant reduction in investment resources. At the same time, this does not contribute to further expansion of enterprises, on the contrary, leads to a decline in investment activity of enterprises. Enterprises are the driving force of the whole economy, because they implement the process of obtaining GDP, and if they work effectively, it is the result of the implementation of investment strategy, which is very important in the management of the enterprise. Therefore, the task of the study is to study the availability and structure of investment resources of Ukrainian enterprises. Namely, substantiation of the need to form investment resources of the company and the model of optimizing the structure of investment resources - the index of own and borrowed resources, which would contribute to the reproduction of the company, its material base at the highest level, ensuring its financial stability and efficiency. Effective implementation of investment activities is possible only in the presence of appropriate, optimally formed investment resources. This determines the accuracy of our research in modern conditions. Analysis of recent research and publications. Certain scientific developments on the substantiation of the organization's need for investment resources were studied by the following domestic and foreign scientists, in particular: O. Amosha, I. Blank, N. Kovaleva, T. Mayorova, V. Marynin, O. Prokopets, S. Zakharin, M. Campbell, W. Lear, L. Brew Stanley and others. At the same time, practice shows that perfect research on the development of investment resources in enterprises in modern conditions is needed. The purpose of the qualification work is to substantiate the needs of the enterprise in investment resources (on the example of PJSC «Izmail Pulp and Cardboard Plant»). Accordingly, the paper sets a number of the following tasks:  to reveal the concept, essence and classification of economic definitions of «investment», «investment resources» of the enterprise;  to investigate the need of the enterprise in investment resources and the factors influencing it;  to determine the scientific and methodological principles of assessing the investment development of the enterprise;  to study the market situation of the enterprises of the pulp and paper industry of Ukraine;  provide organizational and economic characteristics of the activities of PJSC «ICCC»;  assess the effectiveness of investment activities and risks of PJSC «ICCC»;  provide proposals for economic justification of the investment project;  evaluate the effectiveness of the investment project. The object of study is the process of substantiating the needs of the company in terms of investment funds of the enterprise. The subject of the study is the investment resources of PJSC «ICCC». Research methods. The following research methods were used to solve the tasks, namely: retrospective and systematic analysis, generalization - to reveal the essence of economic categories «investment», «investment resources» for organizations of any organizational and legal form; method of comparison - in the study of the pulp and industry; tabular and graphical - for clarity in the disclosure of concepts, categories; financial analysis - to assess the financial and economic activities of the enterprise; statistical analysis - to determine the set of parameters and variables that characterize the object of study. The information base of the qualification work is: reporting annual documentation of PJSC «Izmail Pulp and Cardboard Plant» for the period 2017-2018; research materials published on the Internet; conference materials; analysis of scientific works of domestic and foreign scientists, Internet resources. The practical significance of the study of qualification work is to develop practical recommendations to justify the needs of the enterprise in investment resources. Approbation of research results. Some aspects that are covered in the qualification work were reported:  at the II International Competition of Student Research Papers in Economics, March 25, 2020. Comrat. Moldova. The topic of the report «Research of directions and ways to improve the mechanism of resumption of use of fixed assets at the enterprise»;  at the XXIX International Scientific and Practical Internet Conference «Problems and Prospects for the Development of Modern Science in Europe and Asia» on August 31, 2020 Pereyaslav. Topic of the report «Analysis of investment needs of the market of pulp and paper products of Ukraine». Structure and volume of qualification work. The work in its structural expression consists of an introduction, three sections, conclusions, a list of references and sources. The total volume of the work is presented on 94 pages of printed text. The content of this study is compiled and disclosed using 26 tables, 7 figures and 31 formulas. The first section «Theoretical bases of substantiation of the enterprise's need for investment resources» reveals the concept, essence and classification of economic definitions of «investment», «investment resources» of the enterprise; the need of the enterprise in investment resources and the factors influencing it are investigated; the scientific and methodical bases of an estimation of investment development of activity of the enterprise are defined. In the second section – «Status and assessment of the company's needs in investment resources of PJSC «ICCC») studied the market situation of enterprises of the pulp and paper industry of Ukraine; the organizational and economic characteristic of activity of PJSC «ICCC» is given; the efficiency of investment activity and risks of PJSC «ICCC» was assessed. In the third section – «Economic justification of the enterprise's need for investment resources» substantiated proposals for economic justification of the investment project; an assessment of the effectiveness of the investment project.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1391
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліф.робота_Апаречи _Р._Магістр_2021.pdfОбґрунтування потреби підприємства в інвестиційних ресурсах (на прикладі ПАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»)2.01 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.