Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1392
Назва: Вплив інновацій на формування цінової політики підприємства (на прикладі СРЦ «Dream Life)
Інші назви: The impact of innovation on the formation of pricing policy of the enterprise (on the example of SRC «Dream Life»)
Автори: Апостолакі, Анастасія Володимирівна
Apostolaki, A.
Ключові слова: інновація
ціна
ціноутворення
методологія оцінки
цінова політика
innovation
price
pricing
valuation methodology
pricing policy
Дата публікації: 4-лют-2021
Бібліографічний опис: Апостолакі А.В. Вплив інновацій на формування цінової політики підприємства (на прикладі СРЦ «Dream Life) : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Кер. канд.екон.наук, доц. Метіль Т.К. – Ізмаїл, 2020. – 99 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальність дослідження. Цінові проблеми в умовах перманентної світової економічної та фінансової кризи є найважливішими для підприємств нашої країни в сучасних умовах, коли методи визначення цін стають неефективними. У міру загострення конкуренції зростає значення об’єктивного вибору правильної цінової політики, що суттєво впливає на кінцеві фінансові результати та ринкове становище компанії. Однак вибір цінової політики у вітчизняних компаніях досі є досить несистематичним, використовуючи економічно ефективний підхід до ціноутворення, коли ціни не враховують рівень попиту споживачів, ціни конкурентів та фіксовані ціни не завжди враховують зміни кон’юнктури ринку. Це зумовлює необхідність переходу підприємств від традиційного до якісно нового підходу в процесі визначення цінової політики – підходу, заснованого на концепції маркетингу. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Певні наукові розробки з питань формування цінової політики підприємства під впливом інновацій в умовах сучасного ринку досліджували такі вітчизняні і зарубіжні вчені, зокрема: Ф. Котлер, Л.В. Балабанова, С.В. Безкоровайна, І.В. Липсиц, Я. В. Литвиненко, Г.А. Римар, П.В. Круш, М.В. Чорна, Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл та ін. В той же час, практика показує, що формування цінової політики підприємства під впливом інновацій в умовах сучасного динамічного ринку потребує постійного удосконалення. Метою кваліфікаційної роботи є розкриття теоретико-методичних засад впливу інновацій на формування цінової політики підприємства, методичних підходів до обґрунтування ціноутворення на продукцію підприємства та розробка заходів щодо формування цінової політики. Відповідно до цього у роботі поставлено низку наступних завдань:  розкрити сутність понять «інновація», «ціна», «цінова політика підприємства» та значення їх взаємозв’язку для підприємства;  дослідити інструменти та методи ціноутворення;  визначити стратегію та змоделювати цінову політику підприємства;  надати загальну господарську характеристику діяльності СРЦ «Dream Life»;  дослідити економіко–фінансову діяльність СРЦ «Dream Life»;  надати оцінку ефективності процесу формування цінової політики підприємства під впливом інновацій на СРЦ «Dream Life»;  визначити напрями вдосконалення процесу формування цінової політики підприємства під впливом інновацій на СРЦ «Dream Life»;  запропонувати пропозиції щодо вдосконалення процесу формування цінової політики підприємства під впливом інновацій на підприємстві. Об'єктом дослідження виступає процес формування цінової політики підприємства під впливом інновацій у діяльності організації у сучасних умовах. Предметом дослідження є цінова політика СРЦ «Dream Life». Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано наступні методи дослідження, а саме: ретроспективного та системного аналізу, узагальнення – для розкриття суті категорій підприємництва «інновація», «ціна», «цінова політика» для організацій будь-якої організаційно-правової форми; метод порівняння – при дослідженні зарубіжного та вітчизняного досвіду підприємництва при ціноутворенні підприємства; табличний та графічний – для наочності у розкритті понять, категорій; фінансового аналізу – для оцінки фінансово-господарської діяльності досліджує мого підприємства; статистичного аналізу – для визначення сукупності параметрів і змінних, що характеризують об’єкт дослідження. Інформаційною базою кваліфікаційної роботи є: звітна річна документація СРЦ «Dream Life» за період 2018-2019 рр.; дослідницькі матеріали, опубліковані у мережі Інтернет; матеріали конференцій; аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, Інернет-ресурси. Практична значимість дослідження кваліфікаційної роботи полягає в розробці практичних рекомендацій щодо формування цінової політики підприємства під впливом інновацій у діяльності організації у сучасних умовах. Апробація результатів дослідження. Деякі аспекти, які висвітлено у кваліфікаційній роботі доповідалися:  The III th International scientific and practical conference «Theory, science and practice» (October 05-08, 2020). Tokyo, Japan 2020. 450 p. Тема доповіді «Формування цінової інноваційної політики».  на VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук», з нагоди Всесвітнього дня науки (18 листопада 2020 р.) Ізмаїл. Тема доповіді «Значення та місце понять «ціна» та «ціноутворення» у визначенні стратегії підприємства». Структура й обсяг кваліфікаційної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та джерел, додатків. Загальний обсяг роботи викладено на 99 сторінках друкарського тексту. Зміст даного дослідження складається та розкрито з використанням 21 таблиці, 13 рисунків та 13 формул. У розділі першому «Розкриття теоретичних засад впливу інновацій на формування цінової політики підприємства» розкрито сутність понять «інновація», «ціна», «цінова політика підприємства» та значення їх взаємозв’язку для підприємства; досліджено інструменти та методи ціноутворення; визначено стратегію та змоделювати цінову політику підприємства; У другому розділі – «Формування цінової політики підприємства під впливом інновацій (на прикладі СРЦ «DREAM LIFE»») надано загальну господарську характеристику діяльності СРЦ «Dream Life»; досліджено економіко–фінансову діяльність СРЦ «Dream Life»; надано оцінку ефективності процесу формування цінової політики підприємства під впливом інновацій на СРЦ «Dream Life»; У третьому розділі – «Напрями вдосконалення процесу формування цінової політики підприємства під впливом інновацій на підприємстві» визначено напрями вдосконалення процесу формування цінової політики підприємства під впливом інновацій на СРЦ «Dream Life»; запропоновано пропозиції щодо вдосконалення процесу формування цінової політики підприємства під впливом інновацій на підприємстві.
Опис: Relevance of research. Price problems in the conditions of the permanent world economic and financial crisis are the most important for the enterprises of our country in modern conditions when methods of determination of the prices become inefficient. As competition intensifies, the importance of objectively choosing the right pricing policy increases, which significantly affects the final financial results and market position of the company. However, the choice of pricing policy in domestic companies is still quite unsystematic, using a cost-effective approach to pricing, when prices do not take into account the level of consumer demand, competitors' prices and fixed prices do not always take into account changes in market conditions. This necessitates the transition of enterprises from the traditional to a qualitatively new approach in the process of determining pricing policy - an approach based on the concept of marketing. Analysis of recent research and publications. Certain scientific developments on the formation of the pricing policy of the enterprise under the influence of innovations in the modern market have been studied by the following domestic and foreign scientists, in particular: F. Kotler, L.V. Балабанова, С.В. Bezkorovaina, IV Lipsitz, Ya. V. Litvinenko, G.A. Rimar, P.W. Krush, M.V. Black, D.F. Angel, R.D. Blackwell et al. At the same time, practice shows that the formation of the pricing policy of the enterprise under the influence of innovation in today's dynamic market needs constant improvement. The purpose of the qualification work is to reveal the theoretical and methodological foundations of the impact of innovations on the formation of enterprise pricing policy, methodological approaches to justify pricing of enterprise products and development of measures for pricing policy. Accordingly, the paper sets a number of the following tasks:  to reveal the essence of the concepts «innovation», «price», «pricing policy of the enterprise» and the meaning of their relationship for the enterprise;  explore pricing tools and methods;  define the strategy and model the pricing policy of the enterprise;  provide a general economic description of the activities of the SRC «Dream Life»;  to investigate the economic and financial activities of the Dream Life Center;  to assess the effectiveness of the process of forming the pricing policy of the enterprise under the influence of innovations on the SRC «Dream Life»;  identify areas for improving the process of forming the pricing policy of the enterprise under the influence of innovations on the SRC «Dream Life»;  to offer proposals for improving the process of forming the pricing policy of the enterprise under the influence of innovations in the enterprise. The object of study is the process of forming the pricing policy of the enterprise under the influence of innovations in the activities of the organization in modern conditions. The subject of the study is the pricing policy of SRC «Dream Life». Research methods. The following research methods were used to solve the tasks, namely: retrospective and systematic analysis, generalization – to reveal the essence of the categories of entrepreneurship «innovation», «price», «pricing policy» for organizations of any organizational and legal form; method of comparison – in the study of foreign and domestic business experience in the pricing of the enterprise; tabular and graphical – for clarity in the disclosure of concepts, categories; financial analysis – to assess the financial and economic activities of my company; statistical analysis – to determine the set of parameters and variables that characterize the object of study. The information base of the qualification work is: the annual reporting documentation of the Dream Life Center for the period 2018-2019; research materials published on the Internet; conference materials; analysis of scientific works of domestic and foreign scientists, Internet resources. The practical significance of the study of qualification work is to develop practical recommendations for the formation of the pricing policy of the enterprise under the influence of innovations in the activities of the organization in modern conditions. Approbation of research results. Some aspects that are covered in the qualification work were reported:  the III th International scientific and practical conference «Theory, science and practice» (October 05-08, 2020). Tokyo, Japan 2020. 450 p. The topic of the report is «Formation of price innovation policy».  at the VI All-Ukrainian scientific-practical conference «Scientific search for students of the XXI century: current problems and trends in the humanities and socio-economic sciences», on the occasion of World Science Day (November 18, 2020) Izmail. The topic of the report is «The meaning and place of the concepts of «price» and «pricing» in determining the strategy of the enterprise». Structure and volume of qualification work. The work consists of an introduction, three chapters, conclusions, list of references and sources, appendices. The total amount of work is set out on 99 pages of printed text. The content of this study is compiled and disclosed using 21 tables, 13 figures and 13 formulas. The first section «Disclosure of the theoretical foundations of the impact of innovation on the formation of enterprise pricing policy» reveals the essence of the concepts of «innovation», «price», «enterprise pricing policy» and the importance of their relationship for the enterprise; researched tools and methods of pricing; defined strategy and model the pricing policy of the enterprise; The second section – «Formtion of the pricing policy of the enterprise under the influence of innovations» (on the example of SRC «Dream Life»;) provides a general economic description of the SRC «Dream Life»; the economic and financial activity of the Dream Life Center was studied; an assessment of the effectiveness of the process of forming the pricing policy of the enterprise under the influence of innovations on the SRC «Dream Life». In the third section – «Directions for improving the process of forming the pricing policy of the enterprise under the influence of innovations in the enterprise» identifies areas for improving the process of forming the pricing policy of the enterprise under the influence of innovations at SRC «Dream Life»; proposed proposals for improving the process of forming the pricing policy of the enterprise under the influence of innovations in the enterprise.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1392
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліф.робота_Апостолакі_А._Магістр_2021.pdfВплив інновацій на формування цінової політики підприємства (на прикладі СРЦ «Dream Life)2.9 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.