Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1440
Назва: Вплив ділових конфліктів жінок в організації на психічний стан
Інші назви: The influence of women's business conflicts in the organization on the mental state
Автори: Голощак, Ірина Сергіївна
Goloshchak, Iryna
Ключові слова: конфлікт
жіночій колектив
діловий конфлікт
гендерний конфлікт
організація
психічні проблеми
жіноча психологія
типологія конфліктів
організаційний конфлікт
причини конфліктів
конфліктологія
психічний стан
корекційні заходи впливу конфліктів
conflict
women's team
business conflict
gender conflict
organization
mental problems
women's psychology
typology of conflicts
organizational conflict
causes of conflicts
conflictology
mental state
corrective measures of conflict
Дата публікації: 18-лют-2021
Бібліографічний опис: Голощак І.С. Вплив ділових конфліктів жінок в організації на психічний стан : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 053 Психологія / Кер.: д. психол. наук, проф. Макарчук Н.О. - Ізмаїл, 2021. - 107 с.
Короткий огляд (реферат): Кваліфікаційна робота вміщує такі етапи дослідження: 1.Виявлена актуальність та проблеми дослідження. Шлях становлення хороших робочих відносин в трудових колективах тернистий і важкий, в ньому завжди мали, мають і матимуть місце конфлікти – зіткнення позицій та інтересів як окремих індивідуумів, так і груп людей. Причини конфліктів криються як в індивідуальному розвитку кожної особистості, так і в особливості розвитку людини в процесі пізнання світу і побудові відносин в суспільстві, в якому він проживає. Не існує організацій, а так само і трудових колективів, в яких не мають місце конфлікти. 2. Проаналізована наукова література щодо впливу ділових конфліктів жінок на психічний стан у організації. Так, типологія й причини конфліктів досліджується в роботах В. Базилевич, Т. Баштук, В. Гарантурова, Л. Герасіна, Л. Карамушка та ін.; прояви гендерності в організаційних конфліктах у працях науковців та дослідників Е. Богданов, О. Зінчина, А. Кибанов, І. Калінкіна. 3.У першому розділі роботи був проведений науково-теоретичний аналіз конфліктів в організації, визначено, що конфлікт – це протиріччя, суперництво в зв’язку з відмінностями поглядів щодо певних питання в соціумі. Кожен конфлікт має свою причину походження, і керівники повинні знати які риси поведінки і характеру притаманні конфліктним особистостям . Характеризуючи конфлікти в організації, зробили висновки, що в організації кожен працівник і група працівників мають свої цілі. У деяких випадках ці цілі визначені і оформлені документально (наприклад, в статуті підприємства, в положенні про підрозділ підприємства). 4. Описано гендерний конфлікт у різних типах освітніх організацій й внутрішньо-особистісний гендерний конфлікт професійної ролі у працюючих жінок: стан проблеми і деякі шляхи її вирішення, та визначено, що у досить великої кількості чоловіків і жінок, особливо працюючих в нестатево-типічній сфері діяльності, є ознаки того чи іншого типу внутрішньо-особистісного гендерного конфлікту. 5. Проведено якісний та кількісний аналіз ефективності впроваджених супроводжувальних та корекційних заходів.. Аналіз результатів за проведеною методикою «Акцентуації характеру» Г. Шмішека, К. Леонгарда для досліджуваного педагогічного колективу переважаючими типами акцентуацій характеру є гіпертимний тип і емотивний. Аналіз результатів за опитувальником К. Томаса «Стратегія і тактика поведінки в конфліктній ситуації» для досліджуваного колективу найбільш властивий такий тип поведінки в конфлікті, як компроміс та співробітництво (співпраця). Це характеризується здатністю співробітників в конфліктних ситуаціях знайти відповідне рішення для всіх сторін конфлікту. Заключним етапом дослідження було проведення тестування В. Ф. Ряховського «Рівень конфліктності особистості» Дане тестування дозволяє нам оцінити загальний рівень конфліктності педагогів, виявити взаємозв’язок з характерологічними особливостями і стратегіями поведінки. 65% респондентів набрали від 18 до 20 балів, що свідчить наявності низького рівня конфліктності (на відміну від початкових даних 15%). У 20% відсотків бали варіювалися від 21 до 23 і виявлено рівень конфліктності нижче середнього (на відміну від початкових даних 25%). 15 % опитаних (на відміну від початкових даних 60%) набрали від 27 до 29 балів, що говорить про середній рівень конфліктності.
Опис: The qualification work includes the following stages of research: 1. The urgency and problems of the research are revealed. The path to good labor relations in labor collectives is thorny and difficult, it has always had, has and will have conflicts - the clash of positions and interests of both individuals and groups of people. The causes of conflicts lie in the individual development of each individual, and in particular the development of man in the process of learning about the world and building relationships in the society in which he lives. There are no organizations, as well as labor collectives, in which there are no conflicts. 2. The scientific literature on the impact of women's business conflicts on the mental state in the organization is analyzed. Thus, the typology and causes of conflicts are studied in the works of V. Bazylevych, T. Bashtuk, V. Garanturov, L. Gerasin, L. Karamushko, and others; manifestations of gender in organizational conflicts in the works of scientists and researchers E. Bogdanov, O. Zinchina, A. Kibanov, I. Kalinkina. 3. In the first section of the work a scientific and theoretical analysis of conflicts in the organization was conducted, it was determined that conflict is a contradiction, a rivalry due to differences of opinion on certain issues in society. Each conflict has its own cause of origin, and leaders need to know what traits of behavior and character are inherent in conflicting personalities. Describing the conflicts in the organization, we concluded that in the organization, each employee and group of employees have their own goals. In some cases, these goals are defined and documented (for example, in the company's charter, in the regulations on the division of the enterprise). 4. Gender conflict in different types of educational organizations and intrapersonal gender conflict of professional role of working women are described: the state of the problem and some ways to solve it, and it is determined that a large number of men and women, especially those working in gender-specific activities. , there are signs of one or another type of intrapersonal gender conflict. 5. Qualitative and quantitative analysis of the effectiveness of the implemented accompanying and corrective measures. Analysis of the results according to the method of "Character Accentuation" by G. Shmishek, K. Leonhard for the studied pedagogical team, the predominant types of character accentuations are hyperthymic and emotional. The final stage of the study was testing VF Ryakhovsky "Level of personality conflict" This test allows us to assess the overall level of conflict teachers, to identify the relationship with the characteristics and strategies of behavior. 65% of respondents scored from 18 to 20 points, which indicates a low level of conflict (in contrast to the initial data of 15%). In 20% of cases, the scores ranged from 21 to 23 and found a level of conflict below average (in contrast to the initial data of 25%). 15% of respondents (in contrast to the initial data of 60%) scored from 27 to 29 points, which indicates an average level of conflict.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1440
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліф.робота_Голощак І.С._Магістр_2021.pdfВплив ділових конфліктів жінок в організації на психічний стан1.55 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.