Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1441
Назва: Соціально-психологічні чинники почуття власної гідності у молодших школярів
Інші назви: Socio-psychological factors of self-esteem in junior high school students
Автори: Клевак, Світлана Петрівна
Klevak, Svitlana
Ключові слова: гідність
особистість
почуття
ціннісність
моральність
самооцінка
дослідження
експеримент
,відповідальність
тест
аналіз
спостереження
dignity
personality
sense
value
morality
self-esteem
research
experiment
responsibility
test
analysis
observation
Дата публікації: 18-лют-2021
Бібліографічний опис: Клевак С.П. Соціально-психологічні чинники почуття власної гідності у молодших школярів : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 053 Психологія / Кер.: д. психол. наук, проф. Макарчук Н.О. - Ізмаїл, 2021. - 70 с.
Короткий огляд (реферат): Кваліфікаційна робота вміщує такі вміщує такі етапи дослідження: 1. Виявлена актуальність та проблема дослідження Останні соціально – економічні зміни в нашій країні негативно вплинули на розвиток освіти і глибоко зачепили морально - ціннісний аспект стосунків людей. Зниження рівня життя, знецінення моральних норм і цінностей, відсутність цензури в засобах ЗМІ, пропаганда насильства, жорстокості, бездуховності, не визначеність в оцінці історичних подій, – це все перелік проблем сучасного суспільства, які негативно впливають на розвиток власної гідності підростаючого покоління. Неоднозначність розуміння проблеми почуття власної гідності особистості в різних філософських школах, напрямках, труднощі практичного вирішення особистістю проблем самовизначення (пошуку відповідей на питання про природу і цінності людини), а отже, і рішення практичних завдань моральності – ціннісного ставлення до іншої людини, особливо в період зміни світоглядних і ціннісних засад суспільства, актуальні на сучасному історичному етапі. 2. Проаналізована наукова література щодо соціально-психологічних чинників почуття власної гідності молодших школярів. Так дослідження вивчається в роботах А. Асмолова, Є. Ісаєва, А. Леонтьєва (розглядають почуття власної гідність як одне з важливих моральних якостей, вищу цінність особистості); почуття власної гідності як можливість людини усвідомлювати самоцінність (Г.Банзеладзе, І. Кант); почуття власної гідності і сенс життя, загальнолюдські цінності (Е. Трубецькой, Г. Тульчинський); гідність і відповідальність (Н. Бердяєв, О. Вейнингер); гідність як інтеграційна характеристика цілісності людини (В. Слободчиков, Е. Ісаєв); гідність і воля, самоповага, вищі моральні почуття (Л. Виготський, Ю. Орлов, Дж. Мід, Т. Шибутані); гідність і вчинок (М. Бахтін, С. Рубінштейн); гідність і самопізнання, самосвідомість, самооцінка (Б. Паскаль, Л. Фейєрбах, Д. Юм); право на почуття власної гідності у кожної особистості (Е. Еріксон, А. Маслоу, К.Роджерс). 3. Експериментальне дослідження соціально-психологічних чинників власної гідності у молодших школярів. 4. В експерименті використовувалися різні методи педагогічних досліджень, а саме: спостереження (предметом спостережень були учні під час проведення уроків); метод хронометрування (застосовувався на заняттях за допомогою інформаційних технологій); бесіда (проводилася з учнями і викладачами під час проведення тренінгових занять); аналіз документації (вивчалися відомості учнівських журналів, результати контрольних робіт); анкетування у вигляді «Інтерв’ю»; тестування (діагностика сфери ціннісних орієнтацій за методикою М.І. Шилової). 5. Аналіз психологічної літератури свідчить про те, що дослідження власної гідності у початковій школі має певні складності. Слід зазначити, що на констатуючому етапі дослідження у контрольній та експериментальній групах, показники рівнів взаємодії учасників в групі, психологічного комфорту, ступінь відповідальності та включеності в роботу практично не відрізнялись. Також дослідження показало, що у даних дітей середній рівень морального виховання. Однак теоретичні знання переважають над практичними вміннями. Ми бачимо, що роботу з формування та виховання власної гідності треба продовжувати.
Опис: Qualifying work contains such contains such stages of research : 1. Educed actuality and research problem Recent socio - economic changes in our country have negatively affected the development of education and deeply affected the moral and value aspect of human relations. Declining living standards, devaluation of moral norms and values, lack of censorship in the media, propaganda of violence, cruelty, spirituality, uncertainty in the assessment of historical events - all these are the problems of modern society that negatively affect the self-esteem of the younger generation. Ambiguity of understanding the problem of self-esteem in different philosophical schools, areas, the difficulty of practical solutions to personal self-determination (finding answers to questions about the nature and values of man), and hence the solution of practical problems of morality - values to another person, especially in changes in worldviews and values of society, relevant at the present historical stage. 2. The scientific literature on socio-psychological factors of self-esteem of junior schoolchildren is analyzed. Thus, the study is studied in the works of A. Asmolov, E. Isayev, A. Leontiev (consider self-esteem as one of the important moral qualities, the highest value of the individual); self-esteem as an opportunity for a person to realize self-worth (G. Banzeladze, I. Kant); self-esteem and the meaning of life, universal values (E. Trubetskoy, G. Tulchinsky); dignity and responsibility (N. Berdyaev, O. Weininger); dignity as an integrative characteristic of human integrity (V. Slobodchikov, E. Isayev); dignity and will, self-esteem, higher moral feelings (L. Vygotsky, Y. Orlov, J. Mead, T. Shibutani); dignity and deed (M. Bakhtin, S. Rubinstein); dignity and self-knowledge, self-awareness, self-esteem (B. Pascal, L. Feuerbach, D. Hume); the right to self-esteem in each individual (E. Erickson, A. Maslow, K. Rogers). 3. Experimental study of socio-psychological factors of self-worth in junior high school students. 4. Different methods of pedagogical research were used in the experiment, namely: observation (the subject of observations were students during lessons); timing method (used in classes with the help of information technology); conversation (conducted with students and teachers during training sessions); analysis of documentation (studied information from student journals, the results of tests); questionnaire in the form of "Interview"; testing (diagnostics of the sphere of value orientations according to the method of M.I. Shilova). 5. An analysis of the psychological literature suggests that the study of self-esteem in primary school has some difficulties. It should be noted that at the ascertaining stage of the study in the control and experimental groups, indicators of levels of interaction of participants in the group, psychological comfort, the degree of responsibility and involvement in the work did not differ. The study also showed that these children have an average level of moral education. However, theoretical knowledge prevails over practical skills. We see that the work on the formation and education of self-worth must continue.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1441
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліф.робота_Клевак_С.П._Магістр_2021.pdfСоціально-психологічні чинники почуття власної гідності у молодших школярів1.62 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.