Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1506
Назва: Націєцентричні домінанти документалістики українських поетів-дисидентів
Інші назви: National-centric dominants of documentary documentation of Ukrainian dissident poets
Автори: Райбедюк, Г.
Raibedyuk, G.
Ключові слова: нонконформізм
дисиденти
документалістика
відкритий лист
домінанта
націєцентричність
імператив
текст
nonconformism
dissidents
documentary
open letter
dominant
nation-centeredness
imperative
text
Дата публікації: 2020
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Райбедюк Г. Націєцентричні домінанти документалістики українських поетів-дисидентів / Г. Райбедюк // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 47. – С. 71-80.
Серія/номер: Філологічні науки;47
Короткий огляд (реферат): У статті з‟ясовано ідейно-змістові домінанти документалістики українських поетів-дисидентів, виявлено їх зумовленість суспільно-політичною ситуацією в Україні періоду 1960-70-х років. Конкретизовано зв‟язки фактологічного тексту з етикою буття покоління нонконформістів в умовах комуністичного режиму, декодовано достовірну інформацію про правозахисний рух та літературний процес в умовах тоталітаризму, практику сфабрикованих судів над українською інтелектуальною елітою. Основну увагу зосереджено на характеристиці націєцентричних векторів відкритої кореспонденції Василя Стуса та Ірини Калинець, обґрунтовано її ментальну сугерованість і суспільну значущість, закцентовано фактографічний і психологічний плани. Доведено, що смислове поле відкритих листів дисидентів (індивідуальних і колективних) структуроване наскрізною національною й, водночас, екзистенційною проблематикою. Відкриті листи дисидентів розглядаються як інформативні, аналітичні тексти з широким історичним та інтелектуальним діапазоном, високим емоційно-викривальним пафосом та моральними імперативами. Тематичний спектр проаналізованої документалістики скорельовано з фундаментально незмінним націоохоронним етосом в‟язнів сумління; її ідейно-змістовою домінантою визнано подвижництво і стоїцизм письменника у відстоюванні права свого народу мати власну державу, мову, культуру, у відповідальності митця за збереження національно «Я» – особистого та всезагального.
Опис: The article elucidated the ideological and informative dominants of the documentary of Ukrainian dissident poets, revealed their conditionality on the socio-political situation in Ukraine from the period 1960-70 s. The links of the factual text with the ethics of being a generation of nonconformists in the conditions of the communist regime are specified, reliable information about the human rights movement and literary process in the conditions of totalitarianism, the practice of fabricated courts over the Ukrainian intellectual elite is decoded. The main attention is focused on the characterization of the national centric vectors of open correspondence by Vasily Stus and Irina Kalinets, its mental suggestibility and social significance are justified, factual and psychological plans are emphasized. It has been proved that the semantic field of open letters of dissidents (individual and collective) is structured by a cross-cutting national and, at the same time, existential problem. Open letters of dissidents are considered as informative, analytical texts with a wide historical and intellectual range, high emotional-exposing pathos and moral imperatives. The thematic spectrum of the analysed documentation is adjusted with a fundamentally unchanged national environmental ethos; her ideological and informative dominant is recognized as the writer's mobility and stoicism in upholding the right of people to have their own state, language, culture, in his responsibility for preserving the national «I» – personal and universal. In the stagnant period of Ukrainian history, dissidents in statements, protest letters, letters of appeal, as well as in artistic work, showed the flow of the philosophy of the national idea into the almost political sphere, making tangible progress towards the civil society of the Ukrainian nation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1506
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Райбедюк_Г_НВ_47.pdfНацієцентричні домінанти документалістики українських поетів-дисидентів873.51 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.