Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1609
Назва: Дворянство Херсонської та Бессарабської губерній: історіографія проблеми
Інші назви: The nobility of Kherson and Bessarabian provinces: historiography of problem
Автори: Башли, М.
Bashly, M.
Ключові слова: дворянство
Херсонська та Бессарабська губернії
історіографія
дослідження
регіональні розвідки
nobility
Kherson and Bessarabian provinces
historiography
research
regional studies
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Башли М. Дворянство Херсонської та Бессарабської губерній: історіографія проблеми / М. Башли // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Історичні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 55. – С. 146-156.
Серія/номер: Історичні науки;55
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано доробок вітчизняних та іноземних дослідників щодо історії провінційного дворянства Херсонської та Бессарабської губерній пореформеного періоду. Автор зробив акцент на проблемному викладі матеріалу за напрямами: проблемно-історіографічні роботи, загальні праці з історії дворянства, регіональні та персональні дослідження з історії дворянства. Враховуючи тривалий в часовому відношенні період досліджень цієї проблеми, історіографія питання умовно поділяється на три основних періоди: дореволюційний, радянський, сучасний. Кожен з них є досить репрезентативним, охоплює широке коло питань з історії дворянської верстви в південноукраїнських землях: нобілітаційні процеси, інкорпорація іноземного дворянства до складу загальноімперського стану, питання соціально-економічної історії та класового протистояння верств, історія окремих родів тощо. З середини ХІХ ст. серед загального масиву історичних розвідок про дворянство імперії, з’являються праці, в яких аналізується діяльність дворян і в конкретних галузях економіки або управління, і на конкретних територіях, які входили на той час до складу Російської імперії. Значний пласт дореволюційної літератури було присвячено різноманітним аспектам політичної, управлінсько-станової, земської діяльності дворянства в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Однак, дослідження цього періоду, як правило, обмежувалися описовою стороною історії розвитку шляхетного стану, його участі в політичному та громадському житті держави. Радянський період історіографії характеризувався вкрай негативним ставленням до дворянської верстви та її окремих представників. Цей період характеризувався директивно обмеженими рамками проблематики та беззаперечним підпорядкуванням марксистський парадигмі. З проголошенням незалежної України кількість праць, присвячених дворянству та його участі у житті суспільства, неухильно зростає. Значний інтерес у сучасних істориків викликають питання етнічної характеристики дворянства південноукраїнських земель та їх місце в економічному, політичному, культурному розвитку регіону.
Опис: The achievements of Ukrainian and foreign authors on the history of the nobility of Kherson and Bessarabian provinces of the post-reform period are analyzed in the present article. The author emphasized on the problematic presentation of the material in the following area: problem-historiographical works, general works on the history of the nobility, regional and personal research on the history of the nobility. Given the long period of research on this problem, the historiography of the issue is divided into three main periods: pre-revolutionary, soviet, modern. Each period is quite representative, covers a wide range of issues on the history of nobility in the Southern Ukrainian lands: nobilitation processes, the incorporation of foreign nobility into the general imperial, issues of socio-economic history and class confrontation, the history of individual genera etc. From the middle of the XIX century among the general array of historical research about nobility of the empire, appear works that analyze the activities of the nobility in specific sectors of the economy or government in provinces Russian Empire. A significant layer of pre-revolutionary literature was devoted to various aspects of political, administrative, estate, zemstvo activities of the nobility in the second half of the nineteenth - early twentieth century. However, studies of this period, as a rule, limited the description of the history of development the nobility, its participation in the political and social life of the state. The Soviet period of historiography was characterized by an extremely negative attitude towards the nobility and its individual representatives. This period was characterized by a directively limited framework and unquestioning subordination to the Marxist paradigm. After proclamation of the Independent of Ukraine, the number of works devoted to the nobility and its participation in the life of society is steadily increasing. Modern historians are interested in the ethnic characteristics of the nobility of the Southern Ukraine and their place in the economic, political and cultural development of the region.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1609
ISSN: 2521-1749 (Print)
2616-8774 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Башли_М._НВ-55-2021.pdfДворянство Херсонської та Бессарабської губерній: історіографія проблеми543.15 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.