Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1610
Назва: Албанська проблематика в сучасних наукових розвідках
Інші назви: Albanian issues in modern scientific developments
Автори: Гончарова, Н.
Goncharova, N.
Ключові слова: Албанія
історіографічний аналіз
Косово
Сербія
Європейський Союз
Albania
historiographical analysis
Kosovo
Serbia
European Union
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Гончарова Н. Албанська проблематика в сучасних наукових розвідках / Н. Гончарова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Історичні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 55. – С. 157-165.
Серія/номер: Історичні науки;55
Короткий огляд (реферат): Висвітлюються сучасні досягнення вчених з албанської історії, їхні проблемно-тематичні пріоритети. Головним принципом реалізації зовнішньополітичної діяльності України на сучасному етапі є розвиток міждержавного співробітництва. У рамках пострадянського простору безперечну значущість мають відносини України та Албанії. Вищезгадане спонукає вчених до теоретичного осмислення пріоритетних засад здійснення українсько-албанських зв’язків. Саме тому останніми роками спостерігається зростання наукового інтересу до різних аспектів албанської проблематики. Метою статті є аналіз наукової спадщини сучасних дослідників у площині албанської історії, міжнародних контактів, українсько-албанських відносин із урахуванням нових публікацій. Методологія даного дослідження ґрунтується на загальнонаукових засадах (історичності, об’єктивності, науковості) та історико-наукових методах (історико-типологічний, історико-порівняльний, хронологічний), які дозволили об’єктивно розкрити багатоаспектність сучасної історіографії з питань албанської історії, потенційні можливості активізації та оптимізації подальшого вивчення даної проблематики. Проведений аналіз підтверджує зростання кількості досліджень з албанської історії на різних етапах її розвитку. Досліджувана проблема є комплексною та міждисциплінарною. Над нею працюють як історики, так і соціологи, політологи, економісти, культурологи, юристи. Проблематика наукових розробок характеризується різноманітністю: перспективні напрями та форми міждержавних взаємоконтактів, сутність та шляхи подолання Косовського конфлікту, аналіз етнокультурних відносин країн, партнерство в гуманітарній сфері тощо. Вивчення історіографії свідчить, що в усьому масиві існуючої літератури практично немає комплексних робіт з обраної теми. Проте ґрунтовні дослідження окремих аспектів албанської історії є основою для створення узагальнюючих робіт.
Опис: The modern achievements of scientists in Albanian history, their problem-thematic priorities are highlighted. The main principle of the implementation of Ukraine’s foreign policy at the present stage is the further development of interstate cooperation. Within the framework of the post-Soviet space, relations between Ukraine and Albania are of undoubted importance. The aforementioned prompts scientists to theoretically comprehend the priority foundations for the implementation of Ukrainian-Albanian relations. That is why in recent years there has been an increase in scientific interest in various aspects of Albanian problems. The purpose of the article is to analyze the scientific heritage of modern researchers in the plane of Albanian history, international contacts, Ukrainian-Albanian relations, taking into account new publications. The methodology of this study is based on general scientific principles (historicity, objectivity, scientific nature) and historical and scientific methods (historical-typological, historical-comparative, chronological), which made it possible to objectively reveal the multidimensionality of modern historiography on the issues of Albanian history, the potential for activating and optimizing further research this issue. The analysis confirms the growth in the number of studies on Albanian history at different stages of its development. The problem under study is complex and interdisciplinary. Both historians and sociologists, political scientists, economists, culturologists, and lawyers are working on it. The problems of scientific developments are characterized by diversity: promising directions and forms of interstate mutual contacts, the essence and ways of overcoming the Kosovo conflict, analysis of ethnocultural relations between countries, partnership in the humanitarian sphere, etc. The study of historiography shows that in the entire body of existing literature there are practically no complex works on the chosen topic. However, thorough studies of individual aspects of Albanian history serve as the basis for the creation of generalizing works.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1610
ISSN: 2521-1749 (Print)
2616-8774 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гончарова_Н._НВ-55-2021.pdfАлбанська проблематика в сучасних наукових розвідках585.98 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.