Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1617
Назва: Нова українська школа – аксіологічні виміри професійної підготовки фахівців фізичної культури
Інші назви: New ukrainian school – axiological dimensions of professional training of physical culture specialists
Автори: Баштовенко, О.
Bashtovenko, O.
Ключові слова: Навчальний процес
аксіологічний напрямок освіти
цінності навчання та виховання
фізична культура
Educational process
axiological direction of education
values of teaching and education
physical culture
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Баштовенко О. Нова українська школа – аксіологічні виміри професійної підготовки фахівців фізичної культури / О. Баштовенко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 56. – С. 9-18.
Серія/номер: Педагогічні науки;56
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена визначенню основних пріоритетів та шляхів побудови нової спільноти нашої держави. Це складова світового суспільства. Трансформація навчального процесу та трансформація його складових здійснюється за умов руху в аксіологічному напрямку. Єдиним вагомим аргументом для успішної трансформації, на думку багатьох діячів, освітян, вчених минулого та сучасників, є бажання підготувати фахівця з освіти. Він повинен забезпечувати найбільш ефективну аксіологічну траєкторію індивіда. Постійна взаємодія та співпраця, комфортне та захищене існування у суспільстві, полікультурне та толерантне сприйняття один одного, визнання світових цінностей – пріоритети для вчителя нового суспільства. Підготовка нового учасника суспільства в процесі навчання та виховання, створення єдиної траєкторії від сім’ї, дошкільної освіти і аж до входження в самостійне життя людини - його основне завдання. Професія вчителя настільки унікальна, що тільки її можна назвати суто людською. Необхідність систематичної передачі знань і навичок, досвіду, цінностей з покоління в покоління створила особливу соціальну особистість – вчителя. З давніх часів і до наших днів вчитель є носієм всього найціннішого в суспільстві. Очевидно, що вивчення проблем сучасної підготовки вчителів має вирішальне значення. Оптимальний розвиток особистості створює майбутнє не тільки окремої людини, а й людства. Філософсько-освітні підходи в аксіологічному вимірі під час підготовки майбутніх фахівців - учителів збережуть здоров’я не тільки суспільства, але й особистості. Вчителі фізкультури реалізують аксіологічний підхід до формування фізичного здоров’я та моторики учнів; мотивація до активного та здорового способу життя; у фізичній підготовці студентів до майбутньої професійної діяльності. Третє тисячоліття вимагає моделювання системи цінностей освіти з урахуванням вимог розвитку аксіосфери вчителя як духовного центру суспільства.
Опис: The article is devoted to defining the main priorities and ways to build a new community of our state. It is a component of world society. The transformation of the educational process and the transformation of its components is carried out under conditions of movement in the axiological direction. The only strong argument for a successful transformation, according to many figures, educators, scholars of the past and contemporaries, is the desire to train an education specialist. It must provide the most effective axiological trajectory of the individual. Constant interaction and cooperation, comfortable and protected existence in society, multicultural and tolerant perception of each other, confession of world values – priorities for the teacher of the new society. Preparation of a new member of society in the process of education and upbringing, the creation of a single trajectory from the family, preschool education and to the point of entering a person’s independent life – his main task. The teaching profession is so unique that only it can be called purely human. The need for a systematic transfer of knowledge and skills, experience, values from generation to generation has created a special social personality - the teacher. From ancient times to the present day, the teacher is the bearer of all the most valuable things in society. Obviously, the study of the problems of modern teacher training is crucial. The optimal development of personality creates the future not only of the individual but also of humanity. Philosophical and educational approaches in the axiological dimension during the training of future specialists – teachers will preserve the health not only of society but also of the individual. Physical education teachers implement an axiological approach to the formation of physical health and motor skills of students; motivation for an active and healthy lifestyle; in the physical preparation of students for future professional activities. The third millennium requires modeling of the value system of education taking into account the requirements of the development of the teacher’s axiosphere as the spiritual center of society.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1617
ISSN: 2521-1757 (Print)
2616-8812 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Баштовенко_О._НВ-56-2021.pdfНова українська школа – аксіологічні виміри професійної підготовки фахівців фізичної культури791.64 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.