Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1621
Назва: Упровадження коуч-технологій в освітній процес як основа підвищення позитивного професійного іміджу майбутнього фахівця морської галузі
Інші назви: Introduction of coach technologies in the educational process as a basis for improving the positive professional image of the future marine specialist
Автори: Звєкова, В.
Zvekova, V.
Ключові слова: освіта
особистість
коучинг
менторинг
інтерактивні технології
імідж
education
personality
coaching
mentoring
interactive technologies
image
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Звєкова В. Упровадження коуч-технологій в освітній процес як основа підвищення позитивного професійного іміджу майбутнього фахівця морської галузі / В. Звєкова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 56. – С. 120-127.
Серія/номер: Педагогічні науки;56
Короткий огляд (реферат): У статті розглядається поняття «коучинг», «імідж» прослідковуються віхи їх розвитку, як інтерактивної технології в освіті, що сприяє розкриттю внутрішнього потенціалу особистості у процесі взаємодії з викладачем. Досліджено сутність, мета, завдання та основні принципи, такі як принцип усвідомлення і відповідальності, єдності і взаємодії, гнучкості, партнерства, ієрархічності розвитку. Розглянуто можливості впровадження коучингу в педагогічний процес. Визначено основні умови взаємодії викладача та вихованця в стилі «коучинг» і особливості їх педагогічного спілкування. Охарактеризовано поняття «коучинг» та «менторинг». Розкрито алгоритм коучингу, що передбачає партнерство, розкриття потенціалу, результат. Визначено декілька видів коучингу (індивідуальний, груповий, командний, кар’єрний, корпоративний, бізнес-коучинг, лайф-коучинг, коучинг конфліктів тощо) і виокремлено мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний і рефлексивний компоненти. Охарактеризовано особливості застосування технології коучингу у вищій школі у процесі викладання навчальних дисциплін на практичних і семінарських заняттях, для виконання науково-дослідних завдань, курсових і дипломних робіт з метою стимулювання самостійного пізнавального пошуку, прийняття рішень, розвитку відповідальності, впевненості у власних можливостях. Таким чином, можна прийти до висновку, що метою коучингів в системі морської освіти є: - підвищення вмотивованості до професійної діяльності у майбутнього фахівця; - розкриття внутрішнього потенціалу особистості студента/курсанта; - обмін інформацією та досвідом від викладача-коуча студентам та навпаки. Для досягнення поставлених цілей вирішуються наступні завдання: - моніторинг освітнього процесу (зокрема освітньо-професійної програми), що дозволяє враховувати і прогнозувати зміни, які відбуваються в результаті застосування тих чи інших модернізованих програм і технологій; - створення умови, спрямованих на ефективну організацію процесу пошуку студентом шляхів досягнення важливих для нього професійних цілей; - визнання результатів неформального навчання (коучинги) в межах освітньої програми, які є набуттям компетентностей, визначених як загальні; - впровадження коуч-семінарів як інноваційних методів викладання (зокрема для фахових дисциплін).
Опис: The article considers the concept of «coaching», «image» traces the milestones of its development as interactive technologies in education that contribute to the disclosure of the internal potential of the individual in the process of interaction with the teacher. Its essence, purpose, objectives and basic principles, such as the principle of awareness, are investigated and responsibility, unity and interaction, flexibility, partnership, hierarchy of development. Reviewed opportunities for implementing coaching in the pedagogical process. The main conditions for teacher interaction are defined and a pupil in the style of «coaching» and features of their pedagogical communication. The concepts of «coaching» and «image» are described. The coaching algorithm that provides for partnership and potential development is revealed, the result. Several types of coaching are identified (individual, group, Team, Career, corporate, business coaching, life coaching, conflict coaching, etc.) and motivational and value-based coaching is identified, cognitive, operational-activity, and reflexive components. The article describes the features of using coaching technology in higher education in the process of teaching academic disciplines in practical and seminar classes, for performing research tasks, term papers and theses on the purpose of stimulating independent cognitive search, decision-making, and responsibility development, confidence in your own abilities. Thus, we can conclude that the purpose of coaching in the maritime education system is: - increasing the motivation for professional activity of a future specialist; - disclosure of the internal potential of the student/cadet’s personality; - exchange of information and experience from the teacher-coach to students and vice versa. To achieve these goals, the following tasks are solved: - monitoring of the educational process (in particular, the educational and professional program), which allows you to take into account and predict changes that occur as a result of the use of certain modernized programs and technologies; - creating conditions aimed at effectively organizing the process of finding ways for students to achieve important professional goals; - recognition of the results of non-formal training (coaching) within the framework of the educational program, which are the acquisition of competencies defined as general; - introduction of coaching seminars as innovative teaching methods (in particular for professional disciplines).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1621
ISSN: 2521-1757 (Print)
2616-8812 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Звєкова_В._НВ-56-2021.pdfУпровадження коуч-технологій в освітній процес як основа підвищення позитивного професійного іміджу майбутнього фахівця морської галузі863.88 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.