Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1623
Назва: Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців – вчителів початкової школи
Інші назви: Formation of healthcare competence of future professionals – primary school teachers
Автори: Мондич, О.
Mondich, O.
Ключові слова: компетентнісний підхід
майбутні учителі початкової школи
здоров’язберігаюча компетентність
здоровий спосіб життя
здоров’язберігаюче середовище
competence approach
future primary school teachers
health competence
healthy lifestyle
health environment
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Мондич О. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців – вчителів початкової школи / О. Мондич // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 56. – С. 182-192.
Серія/номер: Педагогічні науки;56
Короткий огляд (реферат): Соціально-політична трансформація суспільства, політичні та економічні проблеми країни, глобальна екологічна криза, зростання рівня захворюваності громадян, зниження їх працездатності чітко ставлять перед державою проблему збереження і розвитку духовного й фізичного здоров’я молодого покоління української нації. Наше дослідження спрямоване на важливість підтримки та збереження здоров’я майбутнього покоління школярів. Виявлено, що майбутні учителі початкової школи це головні провідники знань зі здорового способу життя до шкільної молоді. Підкреслена важливість впровадження компетентнісного підходу у зміст державного стандарту початкової освіти та орієнтація навчальних програм на формування у молодших школярів ключових компетентностей до якої також відноситься здоров’язберігаюча. Навчання здоровому способу життя молодших учнів здійснює вчитель початкової школи, тож необхідно вдосконалення шляхів формування їх здоров’язберігаючої компетентності. Визначено, що необхідно здійснити перехід від традиційних форм навчання до здоров’язберігаючих для побудови оздоровчого впливу здоров’язберігаючого освітнього середовища та покращення стану здоров’я школярів та студентів. Розглянуто поняття «здоров’язберігаюча компетентність». З’ясовано, що формування здоров’язберігаючої компетентності студентів – майбутніх учителів початкової школи включає зміст дисциплін професійної науково-предметної підготовки, професійно-педагогічної підготовки, природничо-наукової підготовки, спецкурсів за вибором ЗВО і студентів. Визначено, що у навчальних планах професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи дисципліни здоров’язбережувальної спрямованості включено до блоків природничо-наукової та професійної і практичної підготовки. Поглибленню базових знань з анатомії та фізіології людини сприяє інтегрована дисципліна «Анатомія, фізіологія, патологія дитини з основами валеології», «Методика вивчення валеології», «Основи безпеки життєдіяльності», «Гігієна дітей». Інші природничо-орієнтовані дисципліни – «Основи екології», «Природознавство», «Методика викладання природознавства» – мають на меті вивчення проблем середовища існування і безпеки людини, включають питання здоров’язбережувальної діяльності в освітніх закладах. Проблема формування здоров’язберігаючої компетентності є однією з пріоритетних в контексті підготовки вчителя початкової школи як такої, що має визначальний характер у поліпшенні здоров’я школярів та формування здоров’язберігаючого освітнього середовища. Кожен майбутній вчитель повинен створювати умови, які б розвивали фізичне та психічне благополуччя, будувати навчання на основі фізіолого-психологічних принципів збереження здоров’я та виховання високої культури здоров’я у учнів. Вирішення проблем збереження власного здоров’я закладено в самій людині, у знанні та розумінні нею проблем формування, збереження, зміцнення і відновлення його, а також в умінні дотримуватись правил здорового способу життя. Робота з формування основ здорового способу життя буде успішною при реалізації таких умов як: розроблена система заходів з формування основ здорового способу життя в процесі навчання та позаурочній діяльності; заходи будуть проводитися за наступними напрямками: розширення уявлень студентів про складові здорового способу життя, формування гігієнічних навичок у роботі з молодшими школярами; розширень знань учнів про будову організму людини; закріплення знань про режим дня, формування стійкого негативного сприйняття руйнівних факторів. Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення дієвих шляхів оздоровчого впливу здоров’язберігаючого освітнього середовища для покращання стану здоров’я школярів та студентів, а також для формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів початкової школи.
Опис: Socio-political transformation of society, political and economic problems of the country, the global environmental crisis, rising morbidity of citizens, reducing their ability to work clearly pose a problem for the state to preserve and develop the spiritual and physical health of the young generation of the Ukrainian nation. Our research focuses on the importance of supporting and preserving the health of future generations of students. It was found that future primary school teachers are the main conductors of knowledge on a healthy lifestyle to schoolchildren. The importance of introducing a competency-based approach to the content of the state standard of primary education and the focus of curricula on the formation of key competencies in junior high school students, which also includes health care, was emphasized. Primary school teachers teach young people a healthy lifestyle, so it is necessary to improve the ways of forming their health-preserving competence. It is determined that it is necessary to make the transition from traditional forms of education to health-preserving in order to build the health impact of a healthy educational environment and improve the health of schoolchildren and students. The concept of «health competenc» is considered. It was found that the formation of health-preserving competence of students – future primary school teachers includes the content of disciplines of professional scientific-subject training, professional-pedagogical training, natural-scientific training, special courses chosen by freelancers and students. It is determined that in the curricula of professional training of future primary school teachers the discipline of health orientation is included in the blocks of natural science and professional and practical training. Deepening of basic knowledge of human anatomy and physiology contributes to the integrated discipline «Anatomy, physiology, pathology of the child with the basics of valeology», «Methods of studying valeology», «Fundamentals of life safety», «Hygiene of children». Other natural-oriented disciplines – «Fundamentals of Ecology», «Science», «Methods of teaching science» – are aimed at studying the problems of habitat and human safety, include issues of health activities in educational institutions. The problem of health formation Preservation competence is one of the priorities in the context of primary school teacher training as one that is crucial in improving the health of students and the formation of a healthy educational environment. Every future teacher should create conditions that would develop physical and mental well-being, build training on the basis of physiological and psychological principles of health and foster a high culture of health in students.The solution to the problems of maintaining one’s own health lies in the person himself, in his knowledge and understanding of the problems of its formation, preservation, strengthening and restoration, as well as in the ability to follow the rules of a healthy lifestyle. Work on the formation of the foundations of a healthy lifestyle will be successful in the implementation of such conditions as: developed a system of measures for the formation of the foundations of a healthy lifestyle in the learning process and extracurricular activities; activities will be held in the following areas: expanding students’ understanding of the components of a healthy lifestyle, the formation of hygienic skills in working with younger students; expansion of students’ knowledge about the structure of the human body; consolidation of knowledge about the daily routine, the formation of a stable negative perception of destructive factors. Further research is planned to study the effective ways of improving the health of the educational environment to improve the health of schoolchildren and students, as well as to form the health competence of future primary school teachers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1623
ISSN: 2521-1757 (Print)
2616-8812 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Мондич_О._НВ-56_2021.pdfФормування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців – вчителів початкової школи799.21 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.