Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1637
Назва: Психолого-педагогічний супровід молодшого школяра з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти
Інші назви: Psychological and pedagogical support of junior schoolchildren with special educational needs in the conditions of inclusive education
Автори: Гергі, В.В.
Gergi, Viktoriia
Ключові слова: діти з ООП
супровід
психолого-педагогічний супровід
інклюзивна освіта
адаптоване інклюзивне середовище
модель психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП
children with special needs
support
psychological and pedagogical support
inclusive education
adapted inclusive environment
model of psychological and pedagogical support for children with special needs
Дата публікації: 28-січ-2022
Бібліографічний опис: Гергі В.В. Психолого-педагогічний супровід молодшого школяра з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта / Кер.: канд.пед.наук, доц. Мондич О.В. - Ізмаїл, 2022. - 98 с.
Короткий огляд (реферат): Удосконалення системи початкової освіти відповідно до Державного стандарту початкової освіти від 21 лютого 2018 р. №87 передбачає введення в практику роботи загальноосвітніх установ комплексу заходів, спрямованих на своєчасне забезпечення кожній дитині адекватних умов для розвитку, виховання, отримання повноцінної освіти. Державний стандарт передбачає впровадження інклюзивного підходу здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами. Сутність даного підходу полягає в забезпеченні «рівного доступу до освіти для всіх учнів з урахуванням різноманітності, особливих освітніх потреб та індивідуальних можливостей». Актуальність теми дослідження полягає ввизнанні державою освітньої інклюзії дітей з особливими освітніми потребами та обумовленнястворення для них адекватного освітнього процесу саме в освітньому просторі школи. Таким чином, включення дітей з ООП в освітнє середовище школи вимагає значних змін в організації процесу навчання, необхідності забезпечення комплексного психолого-педагогічного супроводу даної категорії учнів. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та часткова апробація моделі організації та змісту психолого-педагогічного супроводу молодших школярів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. Об’єктом дослідження є процес психолого-педагогічного супроводу дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. Предметом дослідження є організаційно-змістовні аспекти педагогічного супроводу дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. Методологічною основою кваліфікаційної роботи є теоретичні методи дослідження: вивчення психолого-педагогічної і учбово-методичної літератури, логіко-історичний аналіз досліджуваної проблеми, порівняльно-порівняльний аналіз підходів до навчання дітей з ООП, вивчення та узагальнення існуючого вітчизняного та закордонного досвіду психолого-педагогічного дітей з ООП; розробка теоретичної моделі психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП в адаптованої освітньої середовищі; та емпіричніметоди дослідження: вивчення навчально-програмної документації з організації навчання дітей з ООП в школі, пряме, побічне, включене спостереження за діяльністю педагогів та учнів, підбір і розробка діагностичного інструментарію, проведення діагностичного обстеження, дослідно-формуюча робота, спрямована на часткове апробування моделі психолого-педагогічного супроводу; статистичні методи обробки результатів діагностичного обстеження. У роботі визначені особливості розвитку та потреби дітей з ООП; розкрита сутніснахарактеристика поняття «супровід»; вивченіметодичні особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП в умовах інклюзивної освіти; описана структурно-компонентна модель організації психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП в школі; обґрунтований процес створення адаптованого інклюзивного середовища школи для дітей з ООП; оцінена адаптованість інклюзивного середовища до особливостей і освітніх потреб дітей з ООП; оціненарезультативність психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП в освітньому інклюзивному середовищі школи. Базою дослідження стала Загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області. Експериментом було охоплено 30 дітей в 4 класу, з них 1 дитина з ООП. Ключові слова: діти з ООП, супровід, психолого-педагогічний супровід, інклюзивна освіта, адаптоване інклюзивне середовище, модель психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП.
Опис: Improvement of the system of primary education in accordance with the State Standard of Primary Education of February 21, 2018 № 87 provides for the introduction of a set of measures aimed at providing each child with adequate conditions for development, education and obtaining a full education in the practice of work of general educational institutions. The state standard provides for the implementation of an inclusive approach to education for children with special educational needs. The essence of this approach is to ensure "equal access to education for all students taking into account diversity, special educational needs and individual capabilities. Relevance of the research topic lies in the recognition by the state educational inclusion of children with special educational needs and conditioning the creation of adequate educational process for them themselves in the educational space of the school. Thus, the inclusion of children with special needs in the educational environment of the school requires significant changes in the organization of the learning process, the need to provide comprehensive psychological and pedagogical support for this category of students. The aim of the research is theoretical study and partial testing of the model of organization and content of psychological and pedagogical support for young students with special educational needs under conditions of inclusive education. The subject of the research is the process of psychological and pedagogical support of young school-aged children with special educational needs in the conditions of inclusive education. The subject of the research is organizational and symbolic aspects of pedagogical support for young school-age children with special educational needs in the conditions of inclusive education. The methodological basis of the qualification work is theoretical research methods: Study of psychological and pedagogical and teaching and methodological literature, logical and historical analysis of the investigated problem, Comparative and comparative analysis of approaches to teaching children with OOP, study and consolidation of the existing domestic and foreign experience in the psychological and pedagogical treatment of children with OOP; Development of a theoretical model of psychological and pedagogical support for children with SEN in the adapted educational environment; and empirical research methods: Study of educational and program documentation on the organization of education for children with SEN at school, direct, incidental, included observation of the activities of teachers and students, selection and development of diagnostic tools, diagnostic examinations, and formative work aimed at partial testing of the psychological and pedagogical supervision model; statistical methods of processing the results of diagnostic examination. The work has identified the peculiarities of the development and consumption of children with disabilities; revealed the essential characteristic of the concept of "support"; studied the methodological features of psychological and pedagogical support for children with disabilities in conditions of inclusive education; described the structural-component model of organization of psychological and pedagogical support for children with disabilities in schools; the process of creation of adaptive and inclusive school environment for children with special needs; assessment of adaptability of the inclusive environment to the peculiarities and educational needs of children with special needs; evaluation of the effectiveness of psychological and pedagogical support for children with special needs in the inclusive educational environment of the school. The study was based on the General School № 2 I-II stages of the city of Izmayil. Izmayil of the Izmayilsky District of the Odessa Region. The experiment involved 30 children in the 4th grade, 1 of them with SEN. Key words: children with special needs, support, psychological and pedagogical support, inclusive education, adapted inclusive environment, model of psychological and pedagogical support for children with special needs
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1637
Розташовується у зібраннях:013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліф.робота_магістр_Гергі_В._2022.pdfПсихолого-педагогічний супровід молодшого школяра з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти1.71 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.