Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1696
Назва: Психокорекційна робота практичного психолога у закладі дошкільної освіти
Інші назви: Psycho-correctional work of a practical psychologist in a preschool institution
Автори: Анисимова, Євгенія Олександрівна
Anysymova, Evheniya
Ключові слова: психокорекція
заклад дошкільної освіти
дошкільник
практичний психолог
адаптація
емоційна сфера
psychocorrection
preschool institution
preschooler
practical psychologist
adaptation
emotional sphere
Дата публікації: 2022
Бібліографічний опис: Анисимова Є.О. Психокорекційна робота практичного психолога у закладі дошкільної освіти : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 053 Психологія / Кер.: канд.пед.наук, доц. Васильєва О.А. - Ізмаїл, 2022. - 94 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальність дослідження обумовлена динамічністю освіти в Україні та її спрямованістю на інтеграцію в європейський освітній простір, що вимагає перебудови навчально-виховного процесу вже у ранньому дитинстві. Тому потребою сьогодення стає підвищення ефективності роботи закладів дошкільної освіти як інституту ранньої стадії соціалізації особистості. Мета дослідження: теоретично та емпірично дослідити аспекти психокорекційної роботи психолога та розробити програму адаптації дітей дошкільного віку до умов ЗДО. Об'єкт дослідження – адаптація та емоційна сфера дошкільника як психологічний феномен. Предмет дослідження – особливості психокорекції адаптації та емоційної сфери дітей в умовах ЗДО. Теоретико-методологічною основою дослідження виступав принцип системного підходу в дослідженнях діагностичної та корекційної роботи з дітьми (В. Бондар, О. Васильєва, О. Мамічева, Д. Шульженко), проблеми психологічної адаптації (Г. Айзенк, Г. Гартман, А. Маслоу, Ф. Березін, Ж. Піаже, A. Реан), питання психологічної адаптації дітей (Е. Еріксон, М. Монтесора, Р. Штайнер), проблеми адаптації дітей до умов дошкільної освітньої організації у межах вивчення психологічних аспектів супроводу дитини (Л. Венгер, Н. Аксаріна, Н. Захарова, Л. Якименко), сензитивності дошкільників (Б. Ананьєв, М. Битянова, А. Бодальов, Л. Венгер) питання корекції емоційної сфери (Ю. Айзін, О. Винокурова, Є. Жадько, Ю. Касаткіна, Н. Клюєва, С. Семенакі). Практична значимість дослідження полягає в розробці і апробації психокорекційної програми «Адаптація та розвиток емоційної сфери дітей в умовах ЗДО» яка може використовуватись у практиці роботи ЗДО, а також у безпосередній діяльності практичних психологів. Експериментальною базою кваліфікаційної роботи обрано дитячий садок «Струмок» м. Ізмаїла, Одеської області.
Опис: The relevance of the study is due to the dynamics of education in Ukraine and its focus on integration into the European educational space, which requires restructuring of the educational process in early childhood. Therefore, the need of today is to increase the efficiency of preschool education as an institution of the early stage of socialization of the individual. The purpose of the study: to theoretically and empirically investigate the aspects of psychocorrectional work of a psychologist and to develop a program of adaptation of preschool children to the conditions of childcare. The object of study - the adaptation and emotional sphere of the preschooler as a psychological phenomenon. The subject of research - features of psychocorrection of adaptation and emotional sphere of children in the conditions of preschool institution. The theoretical and methodological basis of the study was the principle of a systematic approach in the study of diagnostic and corrective work with children (V. Bondar, O. Vasilieva, O. Mamicheva, D. Shulzhenko), the problems of psychological adaptation (G. Eisenk, G. Hartman, A. Maslow, F. Berezin, J. Piaget, A. Rean), issues of psychological adaptation of children (E. Erickson, M. Montessora, R. Steiner), problems of adaptation of children to the conditions of preschool educational organization within the study of psychological aspects of child support (L. Wenger, N. Aksarina, N. Zakharova, L. Yakimenko), sensitivity of preschoolers (B. Ananiev, M. Bytyanova, A. Bodalov, L. Wenger) issues of correction of the emotional sphere (Yu. Aizin, O. Vinokurova, E. Zhadko, Y. Kasatkina, N. Klyuyeva, S. Semenaki). The practical significance of the study lies in the development and testing of psycho-correctional program "Adaptation and development of the emotional sphere of children in the conditions of preschool institution" which can be used in the practice of preschool institution, as well as in the direct work of practical psychologists. Kindergarten "Strumok" in Izmail, Odessa region was chosen as the experimental base of qualification work.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1696
Розташовується у зібраннях:053 Психологія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Анисимова_Є.О._Кваліф.робота_053_Психологія_Магістр.pdfПсихокорекційна робота практичного психолога у закладі дошкільної освіти896.44 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.