Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1703
Назва: Адаптація першокласників до навчання у школі
Інші назви: Adaptation of first graders to school
Автори: Тудоран, Діана Дмитрівна
Tudoran, Diana
Ключові слова: адаптація
дезадаптація
онтогенез
молодший шкільний вік
психологічна адаптація
фізична адаптація
діагностика
тривожність
психокорекція
самооцінка
мотивація
агресивність
регресивна адаптація
прогресивна адаптація
самореалізація
самокорекція
особистість
Дата публікації: 2022
Бібліографічний опис: Тудоран Д.Д. Адаптація першокласників до навчання у школі : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 053 Психологія / Кер.: канд.психол.наук, доц. Мазоха І.С. - Ізмаїл, 2022. - 128 с.
Короткий огляд (реферат): Кваліфікаційна робота вміщує такі етапи дослідження: 1. Виявлена актуальність та проблеми дослідження. Проблема психологічної адаптації особистості завжди перебувала в центрі уваги вітчизняної психології. Особливо важливою стає проблема готовності та адаптації першокласника до школи. Основна мета початкової школи - допомогти учням молодшого шкільного віку розвинути їхній емоційний, інтелектуальний, соціальний, фізичний стан та забезпечити їм ефективну психологічну підтримку. Зараз на етапі модернізації освітнього процесу сучасна школа шукає найефективніші форми індивідуалізації та підходу до першокласника. 2. Аналіз наукової теоретичної та практичної літератури дозволив зрозуміти,що адаптація в системі психологічного знання є однією зі значних категорій, яка розкриває можливість і необхідність особистості підлаштовуватися під мінливі умови життя, що є головною умовою стабільності суспільної системи та її розвитку. З позицій психології, адаптація – це процес набуття певного психологічного статусу, оволодіння певними функціями психологічної ролі. Також,визначили, що шкільна адаптація позначається на фізіологічному та психологічному стані дитини. До найбільших труднощів, які властиві молодшим школярам, відносяться: тривале навантаження, нестійкість функціональних станів, стомлюваність нервової системи, низька і нестійка працездатність. Адаптація дітей до школи – багатопланове явище. При високому рівні адаптації школяр вже виступає суб’єктом навчальної діяльності, займає в класі високий соціометричний статус, орієнтований на самоосвіту, має розвинену навчальну мотивацію, хорошу успішність, довільну регуляцію. Середній рівень адаптації говорить про необхідність дорослому допомагати і контролювати роботу першокласника, при цьому дитині комфортно в класі, де вона має багато товаришів. Низький рівень адаптації (дезадаптація) свідчить про слабке звикання дитини до школи, труднощі з засвоєнням знань і навичок, низької працездатності, несформованої мотивації навчання, несприятливому становищі в середовищі однолітків, негативне ставлення до школи. 3.Уточнено поняття«адаптація» – це процес пристосування до середовища, який може протікати на різних рівнях: біологічному, фізіологічному, психологічному, соціальному, соціально-психологічному, соціально-педагогічному . Адаптація є індивідуальним процесом, заснованим на аналізі потреб і мотивів особистості. Крім того, розрізняють адаптацію як процес і адаптованість як результат. 4.Визначені основні види адаптації та адаптаційного періоду. Адаптацію ділять на 2 види: соціально-психологічну і фізіологічну. Проаналізуємо соціально-психологічну адаптацію, яка являє собою процес освоєння соціально-психологічних рольових функцій, придбання людьми соціально-психологічного статусу. При цьому згодом підвищується адаптованість людини.Виділяються 3 види адаптивності: - зовнішня адаптивність. Людина, яка не перебудовуючись внутрішньо, залишається самодостатньою і зберігає своє обличчя; - внутрішня адаптивність передбачає абсолютну адаптацію осіб, тобто з’являється зміна концепцій і функціональних структур людини; - змішана адаптивність передбачає вид адаптивності, при якій людина частково пристосовується до суспільства, його цінностей і норм, а й зберігає індивідуальність і своє «Я». 5.Проведено кількісний та якісний аналіз результатів експериментального дослідження щодо психологічних особливостей адаптації першокласників до школи. В ході дослідження було застосовано комплекс діагностичного інструментарію які склали відомі класичні психодіагностичні методики. Для дослідження рівня готовності та адаптації молодших школярів до школи, діагностика тривожності, самооцінки та навчальної мотивації використано такі методики: Тест Керна-Йїрасека, Методика «Будиночки», методика Н.Г. Лусканової – анкета «Оцінка рівня шкільної мотивації», методика «Кактус» (М.А. Панфілова), методика Єлфимової Н.В. «Лесеня спонукань» спрямованої на діагностику навчальної мотивації молодших школярів,тощо. Було виявлено що: 1. учні з високим рівнем адаптації позитивно ставляться до школи: правила і вимоги сприймають адекватно; навчальний матеріал засвоюють легко; глибоко і повно оволодівають програмовим матеріалом; розв'язують ускладнені задачі, чемні, уважно вислуховують вказівки, пояснення вчителя; доручення виконують охоче й сумлінно, без зовнішнього контролю; виявляють високу зацікавленість до самостійної навчальної роботи, готуються до всіх уроків; мають у класі позитивний статус. 2. Учні з середнім рівнем адаптації позитивно ставляться до школи: відвідування уроків не викликає в них негативних переживань, розуміють навчальний матеріал, коли вчитель пояснює його досить детально і наочно; засвоюють основний зміст програми з усіх предметів, самостійно розв'язують типові задачі; зосереджені і уважні під час виконання завдань, доручень, вказівок учителя, водночас потребують контролю з боку дорослого; зосередженим бувають тільки тоді, коли роблять щось цікаве для себе; майже завжди готуються до уроків; доручення виконують сумлінно; дружать з багатьма однокласниками. 3. Учні з низьким рівнем адаптації негативно або байдуже ставляться до школи: часто скаржаться на здоров'я, погане самопочуття, у них переважає пригнічений настрій; спостерігаються порушення дисципліни; матеріал, який пояснює вчитель, засвоюють фрагментарно; самостійна робота з підручником викликає труднощі, під час виконання самостійних завдань не виявляють до них інтересу; до уроків готуються нерегулярно, потребують постійного контролю, систематичних нагадувань і спонукань як з боку вчителя, так і з боку батьків; можуть зберігати працездатність і увагу за наявності тривалих пауз для відпочинку; для розуміння нового матеріалу і розв'язування задач за зразком потребують значної допомоги вчителя і батьків; доручення виконує під контролем і без особливого бажання; пасивні, близьких друзів не мають, знають імена й прізвища лише частини однокласників. 6. Задля успішної адаптації першокласників вчителям та батькам були запропоновані методичні рекомендації які полягають у створенні умов для збереження фізичного та психічного здоров’я першокласників, що є найважливішим фактором їх успішної психофізіологічної, навчальної та соціально-психологічної адаптації.
Опис: The qualification work includes the following stages of research: 1. The relevance of the research problems is revealed. The problem of psychological adaptation of personality has always been in the centre of attention of Ukrainian psychology. Particularly important is the problem of readiness and adaptation of the first-grader to school. The main purpose of primary school is to help young school age children to develop their emotional, intellectual, social, physical development and provide them with effective psychological support. Nowadays, at the stage of modernization of the educational process, the modern school is looking for effective forms of individualization and approach to the primary school student. 2. An analysis of scientific theoretical and practical literature has allowed us to understand that adaptation in the system of psychological knowledge is one of the most important categories, which reveals the possibility and the need for a person to adapt to the changing conditions of life, which is the main condition for the stability of the societal system and its development. From the standpoint of psychology, adaptation is a process of acquiring a certain psychological status, mastering certain functions of psychological roles. Also, school adaptation is indicated by the physiological and psychological state of the child. The most pronounced difficulties experienced by young pupils are: prolonged exertion, unstable functional status, nervous system stoicism, low and unstable productivity. Adaptation of children to school is a complex phenomenon. At a high level of adaptation, the student is already a subject of learning activities, has a high social status in the classroom, is self-directed, has a developed learning motivation, good achievement, and a strong self-regulation. A middle level of adaptation indicates the need for the child to help and control the work of the first grader, and that the child is comfortable in a classroom with a large number of classmates. Low level of adaptation (maladaptation) indicates poor school readiness, difficulties in learning new knowledge, low productivity, unformed learning motivation, uncomfortable environment with peers, negative attitude towards school. 3. The notion of "adaptation" was clarified as a process of adjustment to the environment, which can occur at different levels: biological, physiological, psychological, social, social-psychological, social-pedagogical. Adaptation is an individual process based on the analysis of the needs and motives of the individual. Moreover, adaptation as a process and adaptability as a result are differentiated. 4.The main types of adaptation and the adaptation period are identified. Adaptation is divided into 2 types: socio-psychological and biophysiological. Analyze the socio-psychological adaptation, which is a process of mastering social and psychological role functions, the acquisition of social and psychological status. This subsequently increases people's adaptability. There are 3 types of adaptability: - External adaptability. A person who does not over-adapt internally remains self-sufficient and maintains his or her appearance; - internal adaptation requires the absolute adaptation of the individual, i.e., a change in the concepts and functional structures of the individual; - Mixed adaptation implies a type of adaptability in which a person partially adapts to society, its values and norms, but preserves her or his individuality and self. 5. Quantitative and qualitative analysis of the results of the experimental study of psychological features of adaptation of first graders to school was carried out. In the course of the study we used a set of diagnostic tools, which consisted of well-known psychological and diagnostic methods. The following methods were used to investigate the level of readiness and adaptation of young pupils to school, and to diagnose anxiety, self-esteem, and educational motivation: Kern-Jirásek Test, Budinočka Method, and N. G. Luskanova Method. Luskanova's "Assessment of School Motivation Level" questionnaire, "Cactus" method (M.A. Panfilova), and N.V. Welfimova's "Lesena Sponukani" method aimed at diagnosing educational motivation of young schoolchildren, etc. The following was revealed: 1. рupils with a high level of adaptation have a positive attitude towards school: they perceive the rules and requirements adequately; they learn the educational material easily; they master the programme material thoroughly and completely; they solve difficult tasks, listen to the teacher's instructions and explanations with respect; They perform tasks willingly and diligently, without external control; show high interest in self-study work, prepare for all lessons; have a positive status in the class. 2. Pupils with an average level of adaptation are positively engaged in school: Attendance of lessons does not cause them negative feelings, they understand the learning material when the teacher explains it in detail and in absentia; they master the main content of the programme in all subjects, solve type tasks on their own; are focused and respectful while performing tasks, tasks, teacher's instructions, and sometimes require supervision by an adult; are focused only when they are doing something interesting for themselves; are always preparing for lessons; perform tasks diligently; make friends with many classmates. 3. Students with low level of adaptation negatively or indifferently become involved in school: frequently complain about their health, poor feeling of well-being, and have a low mood; discipline is violated; the material explained by the teacher is learned fragmentarily; Self-study with the textbook is difficult; they do not show interest in the self-study tasks; they do not prepare regularly for lessons and require constant supervision, systematic reminders and coaching from both the teacher and the parents; can retain work and attention due to the presence of frequent breaks for rest; requires significant assistance from the teacher and parents to understand new material and complete tasks in the classroom; does the task under control and without a particular desire; is passive, does not have close friends, knows the names and nicknames of only some of the classmates. 6. For the successful adaptation of first-graders, methodological recommendations were provided to teachers and parents to create conditions for preserving the physical and mental health of first-graders, The most important factor in their successful psycho-physiological, educational and socio-psychological adaptation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1703
Розташовується у зібраннях:053 Психологія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліф.робота_Тудоран_Д,Д._Магістр_2022_(053_Психологія).pdfАдаптація першокласників до навчання у школі1.39 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.