Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1745
Назва: Формування мотиваційного підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
Інші назви: Formation of motivational increase of labor productivity of the enterprise personnel
Автори: Астапенко, А.В.
Astapenko, A.V.
Ключові слова: мотивація
трудова мотивація
форми та вид мотивації
продуктивність праці
плинність кадрів
трудовий потенціал
ефективність трудової мотивації
motivation
work motivation
forms and type of motivation
labor productivity
staff turnover
labor potential
efficiency of labor motivation
Дата публікації: 13-чер-2022
Бібліографічний опис: Астапенко А.В. Формування мотиваційного підвищення продуктивності праці персоналу підприємства : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Керівник к.е.н., доц. Шевченко-Перепьолкіна Р.І. - Ізмаїл, 2022. - 73 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальність теми кваліфікаційної роботи полягає в тому, що розвиток ринкових відносин та побудова сталого економічного зростання економіки України вимагає на даний час ефективного використання усіх ресурсів, що використовуються у процесі виробництва. Насамперед це стосується робочої сили. Аби трудові ресурси діяли ефективніше, потрібно запровадити дієвий механізм мотивування та стимулювання праці, переглянути діючу систему соціальної політики організації, що приведе до зростання кінцевих результатів діяльності підприємств, а також підвищить життєвий рівень працівників. В результаті має виграти як економіка, так і населення, адже розумна система стимулювання передбачає постійне перевищення результатів над затратами. Метою випускної кваліфікаційної роботи є теоретичне обґрунтування аспектів формування мотиваційного підвищення продуктивності праці персоналу підприємства. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені певні задачі: розкрито економічний зміст категорії мотивації, як вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання особи до діяльності, спрямованої на досягнення особистих цілей чи цілей організації;  з’ясовано, що мотивація, з одного боку визначається як система (мотиваційне формування системи одного чи кількох працівників), а з іншого − як процес (довгостроковий вплив на зміну набору працівників) параметрів вартісної та цілеорієнтованої структури.  охарактеризовано сучасні форми та види мотивації. Серед мотиваційних форм виділено: матеріальна, нематеріальна, позитивна, негативна, зовнішня, внутрішня, самомотивація. До видів мотивації слід віднести групи адміністративних, економічних та соціально-психологічних методів;  досліджено систему формування мотивації як інструменту підвищення продуктивності праці;  дана оцінка діяльності ТОВ «Бессарабська паляниця»;  аналізуючи систему виробничої мотивації, був зроблений висновок, що  існуюча система мотивації, діюча на підприємстві недостатньо ефективна. і потребує вдосконалення;  встановлено, що на підприємстві незадовільно використовується трудовий потенціал. За два роки плинність кадрів стабільно дорівнює 15,0%; 4  запропоновано напрямки підвищення ефективності підвищення ефективності діючої системи виробничої мотивації трудових ресурсів підприємства. Об’єктом дослідження є процес формування мотиваційного підвищення продуктивності праці персоналу ТОВ «Бессарабська паляниця» Предметом дослідження є є сучасні форми та види мотивації, які застосовують на підприємстві. Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел з 52 позиції. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи становить 76 сторінок, у т.ч. 67 сторінок основного тексту. Робота містить 17 таблиць, 13 рисунків. Перший розділ присвячений теоретичним та практичним основам політики управління виробничою мотивацією трудових ресурсів підприємства, розглянутий економічний зміст категорії мотивації, як вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання особи до діяльності, спрямованої на досягнення особистих цілей чи цілей організації. Охарактеризовано сучасні форми та види мотивації. Серед мотиваційних форм виділено: матеріальна, нематеріальна, позитивна, негативна, зовнішня, внутрішня, самомотивація. До видів мотивації слід віднести групи адміністративних, економічних та соціально-психологічних методів. Досліджено систему формування мотивації як інструменту підвищення продуктивності праці. Другий розділ присвячено дослідженню ефективності управління виробничою мотивацією підприємства. В ході аналізу було з’ясовано, що ТОВ «Бессарабська паляниця» комерційне підприємство, основним видом діяльності є виробництво харчових продуктів, основний вид діяльності - виробництво хлібобулочних виробів. Аналіз економічної діяльності показав незадовільні показники ефективності діяльності підприємства, має місце зниження абсолютних значень, у тому числі обсягів реалізації, що може негативно позначиться на фінансової стійкості підприємства у цілому. Виявлено, що незважаючи на зниження абсолютних показників економічної діяльності, підприємство є фінансово стійким, фінансова стійкість підприємства означає стан фінансів, який гарантує його постійну платоспроможність. Загальна платоспроможність організації за аналізований період також є вище оптимального значення, що свідчить про здатність організації покрити всі свої зобов'язання наявними власними активами. При аналізі формування мотиваційного підвищення продуктивності праці персоналу ТОВ «Бессарабська паляниця» виявлено, що на підприємстві 5 зберігається високий рівень плинності кадрів, анкетування звільнених працівників, показало, що найчастіше звільняються через матеріальну незадоволеність (природний фактор в економічній системі більшості організацій), складності праці, можливості в зміні місця роботи. Також зазначено, що надто незручний графік роботи, складна психологічна атмосфера. На ТОВ «Бессарабська паляниця використовується досить обмежена кількість інструментів мотивації в колективі, немає форм підтримки та мотивації для роботи. Аналізуючи систему виробничої мотивації, був зроблений висновок, що існуюча система мотивації, діюча на підприємстві недостатньо ефективна. і потребує вдосконалення. В третьому розділі містяться обґрунтування напрямків щодо підвищення ефективності трудової мотивації на ТОВ «Бессарабська паляниця». Було запропоновано переглянути існуючий колективний договір та укласти новий, в якому мають відображатися напрями підвищення ефективності виробництва та напрямки використання прибутку принципи трудового колективу та забезпечення зайнятості, організація праці та з/плати, житлово-побутове обслуговування, соціально-економічні гарантії, умови роботи, охорона та безпека праці, організація соціально-медичного, санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників; гарантії діяльності молодіжної організації. Була розрахована ефективність від зниження рівня плинності кадрів внаслідок впровадження заходів щодо вдосконалення мотивації трудової діяльності персоналу підприємства. Економічний ефект від скорочення плинності персоналу становить 116530 грн. Встановлено, що за період заміщення одного працівника (звільнення старого співробітника, прийняття нового співробітника, час його адаптації та час його навчання) продуктивність праці на одну особу знижується на 30%, при скороченні плинності до 5%, втрати продуктивності праці скоротяться на 27800 грн. Загальний економічний ефект від зниження плинності кадрів складатиме: 172130 грн.
Опис: The relevance of the topic of qualification work is that the development of market relations and building sustainable economic growth of Ukraine's economy requires currently the efficient use of all resources used in the production process. This is especially true of the workforce. In order for labor resources to work more efficiently, it is necessary to introduce an effective mechanism for motivating and stimulating work, review the current system of social policy of the organization, which will increase the end results of enterprises and improve living standards. As a result, both the economy and the population should benefit, because a reasonable system of incentives implies a constant excess of results over costs. The purpose of the final qualification work is a theoretical justification of aspects of the formation of motivational increase in productivity of enterprise personnel. To achieve this goal, the work solved certain tasks: the economic content of the category of motivation is revealed, as a type of managerial activity, which provides the process of motivating a person to activities aimed at achieving personal goals or goals of the organization;  it was found that motivation, on the one hand, is defined as a system (motivational formation of the system of one or more employees), and on the other - as a process (long-term impact on changing recruitment) parameters of cost and goal-oriented structure.  modern forms and types of motivation are characterized. Among the motivational forms are: material, intangible, positive, negative, external, internal, self-motivation. Types of motivation should include groups of administrative, economic and socio-psychological methods;  the system of motivation formation as a tool for increasing labor productivity is studied;  assessment of the activity of Bessarabian Palyanitsa LLC was given;  analyzing the system of production motivation, it was concluded that  the existing system of motivation operating at the enterprise is not effective enough. and needs improvement;  it is established that the labor potential of the enterprise is unsatisfactory. For two years, staff turnover has been steadily equal to 15.0%;  the directions of increase of efficiency of increase of efficiency of operating system of industrial motivation of labor resources of the enterprise are offered. 7 The object of the study is the process of forming a motivational increase in productivity of staff of LLC "Bessarabian Palyanitsa" The subject of research is the modern forms and types of motivation used in the enterprise. Structure of work. Qualification work consists of an introduction, three sections, conclusions and suggestions, a list of sources used from 52 positions. The total volume of qualifying work is 76 pages, including 67 pages of main text. The work contains 17 tables, 13 figures. The first section is devoted to the theoretical and practical foundations of management policy of production motivation of labor resources of the enterprise, considers the economic content of the category of motivation as a type of management activity that provides a process of motivating a person to achieve personal goals or goals. Modern forms and types of motivation are characterized. Among the motivational forms are: material, intangible, positive, negative, external, internal, self-motivation. Types of motivation include groups of administrative, economic and socio-psychological methods. The system of motivation formation as a tool for increasing labor productivity is studied. The second section is devoted to the study of the effectiveness of management of production motivation of the enterprise. During the analysis it was found out that Bessarabian Palyanitsa LLC is a commercial enterprise, the main activity is food production, the main activity is the production of bakery products. The analysis of economic activity showed unsatisfactory performance indicators of the enterprise, there is a decrease in absolute values, including sales, which may adversely affect the financial stability of the enterprise as a whole. It was found that despite the decrease in absolute indicators of economic activity, the company is financially stable, financial stability of the company means the state of finances, which guarantees its continued solvency. The overall solvency of the organization for the analyzed period is also above the optimal value, which indicates the ability of the organization to cover all its liabilities with available own assets. The analysis of the formation of motivational productivity of Bessarabian Palyanitsa LLC revealed that the company maintains a high level of staff turnover, surveys of dismissed employees, showed that they are most often fired due to material dissatisfaction (a natural factor in the economic system of most organizations). in changing jobs. It is also noted that the work schedule is too awkward, the psychological atmosphere is difficult. 8 Bessarabian Palyanitsa LLC uses a very limited number of motivation tools in the team, there are no forms of support and motivation to work. Analyzing the system of production motivation, it was concluded that the existing system of motivation operating at the enterprise is not effective enough. and needs improvement. The third section contains justifications for improving the effectiveness of work motivation at LLC "Bessarabian Palyanitsa". It was proposed to revise the existing collective agreement and conclude a new one, which should reflect the directions of increasing production efficiency and areas of profit, the principles of labor and employment, organization of labor and wages, housing, socio-economic guarantees, working conditions, security and occupational safety, organization of social and medical, sanatorium treatment and recreation of employees; guarantees of activity of the youth organization. The efficiency of reducing the level of staff turnover due to the implementation of measures to improve the motivation of employees of the enterprise was calculated. The economic effect of reducing staff turnover is 116530 UAH. It is established that during the period of replacement of one employee (dismissal of an old employee, hiring a new employee, time of his adaptation and time of his training) labor productivity per person decreases by 30%, reducing turnover to 5%, productivity losses will be reduced by 27,800 UAH. The total economic effect of reducing staff turnover will be: 172130 UAH.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1745
Розташовується у зібраннях:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліфікаційна робота магістр Астапенко А.В. 2022.pdfФормування мотиваційного підвищення продуктивності праці персоналу підприємства1.84 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.