Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1746
Назва: Розробка та обґрунтування перспективних напрямків розвитку транспортного підприємства (на прикладі транспортної компанії «By bus»)
Інші назви: Development and justification of promising directions of development of transport enterprise (on the example of transport company «By bus»)
Автори: Афанасьєва, В.В.
Afanasieva, V.V.
Ключові слова: транспортна інфраструктура
пасажирообіг
пасажирські перевезення
цільовий ринок
матриця SWOT-аналізу
організаційна структура управління
Карта ризиків
термін окупності бізнесу,
стартовий капітал
чистий дохід
коефіцієнти ефективності діяльності
transport infrastructure
passenger turnover
passenger transportation
target market
SWOT analysis matrix
organizational management structure
Risk map
business payback period
start-up capital
net income
performance coefficients
Дата публікації: 7-чер-2022
Бібліографічний опис: Афанасьєва В.В. Розробка та обґрунтування перспективних напрямків розвитку транспортного підприємства (на прикладі транспортної компанії «By bus») : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Кер.: канд.екон.наук, доц. Сорока Л.М. - Ізмаїл, 2022. - 94 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальність теми дослідження. Реалії сучасного світу диктують свої нові умови та вимагають від суспільства вже зовсім інших пріоритетів та орієнтирів. Безумовно, дуже актуальною для світу в цілому і, нашої держави зокрема, стає стабільність економічного розвитку всіх сфер діяльності суб'єктів господарювання, при цьому значна увага приділяється необхідності своєчасного вирішення проблем, що виникають в економічному секторі країни за допомогою транспортної інфраструктури. Різні сфери економіки вимагають налагодженої та ефективної роботи транспортного комплексу. Оскільки саме транспортна сфера дає змогу забезпечити стабільне функціонування всіх аспектів життя населення, глобалізацію економіки та перспективу встановлення успішних зовнішньоекономічних відносин між державами, використовуючи ресурсний потенціал кожного. Сьогодні очевидним є той факт, що послуги з перевезення пасажирів/товарів, а також кваліфікаційне сервісне обслуговування є невід'ємними моментами логістичних послуг, що забезпечують функціонування економіки на світовому та національних рівнях. Метою дослідження є виявлення та обґрунтування перспективних напрямків розвитку транспортного підприємства, а також на цій основі здійснення розробки теоретичних та практичних рекомендацій щодо відкриття підприємства транспорту (на прикладі транспортної компанії «By bus»). Відповідно до мети, ставляться наступні завдання: 1. проаналізувати поточну ситуацію та тенденції розвитку транспортної галузі на міжнародному та національному рівнях; 2. визначити та обґрунтувати перспективні напрямки розвитку транспортної компанії «By bus»; 3. дослідити механізм впливу зовнішніх чинників на діяльність підприємств транспорту; 4. виявити особливості організації діяльності транспортного підприємства в Україні (на прикладі транспортної компанії «By bus»); 5. обґрунтувати вибір напрямів здійснення маркетингової стратегії розвитку для підприємства «By bus»; 6. з’ясувати типи можливих ризиків для компанії «By bus» та оцінити способи регулювання на загрози; 7. оцінити фінансову ефективність відкриття транспортної компанії «By bus». Об’єктом дослідження виступає стан розвитку транспортної галузі. Предметом дослідження обрано перспективні напрямки розвитку транспортної компанії «By bus». 5 У першому розділі роботи визначено поточну ситуацію та тенденції розвитку транспорнтої галузі, зазначені основні види послуг компанії «By bus» та сформовано комплекс заходів щодо стратегії зростання фірми. У процесі вивчення особливостей розвитку транспортної галузі, було виявлено таку залежність, при якій автомобільний транспорт лідирує у світі з пасажирообороту – 82% світового обсягу пасажирських перевезень; при цьому посідає третє місце у світі за кількістю вантажу, що перевозиться (вантажообіг). В Україні ж пасажирообіг за 2021 рік мав негативну тенеденцію розвитку та становив лише 47,9% до відповідного періоду минулого року. Передбачається, що «By bus» – це транспортна компанія міста Ізмаїла, метою діяльності якої буде перевезення пасажирів із пункту А в пункт призначення В з оптимальним співвідношенням якості та ціни. Фірма здатна буде забезпечувати потреби споживачів, реалізуючи додаткові послуги пересилання/перевезення товарів малогабаритних вантажів у багажному відділенні та оренди транспортного засобу з власними водієм. Для фірми пріоритетною стратегією зростання буде «Стратегія проникнення на ринок», при якій виробничо-економічна діяльність здійснюватиметься на існуючих ринках з існуючим товаром. У другому розділі надана комплексна характеристика ринку продукту та цільової аудиторії транспортної компанії «By bus» та проаналізовано основні зовнішні чинники. Найбільш відчутними чинниками зовнішнього середовища, які будуть впливати на діяльність транспортної компанії «By bus» передбачаються: криза в галузі пасажирських перевезень, спричинена пандемією вірусу Covid 19; слабке та нестійке економічне зростання в Україні; зменшення кількості автопідприємств та транспортних компаній, що займаються пасажирськими перевезеннями через велику конкуренцію на ринку та зменшення попиту. У третьому розділі представлені основні заходи організації діяльності транспортної компанії, для реалізації яких в середньому необхідно буде близько 3,5-4 місяців. Підприємство офіційно буде мати назву та юридичний статус – ФОП Афанасьєва Н.В., транспортна компанія «By bus», реєстрація якого буде здійснена за допомогою сайту Дія. У четвертому розділі визначено маркетингову складову функціонування компанії та розраховані передбачувані обсяги продажів. Для транспортної компанії «By bus» характерною буде стратегія недиференційованого (масового) та прямого маркетингу. Рекламна компанія фірми передбачає орієнтацію на рекламу в соціальних мережах та застосування брендування автобусів. При підрахунку передбачуваних обсягів продажів на надання послуг були визначені три можливі варінти: оптимістичний, найбільш ймовірний та консертивний прогнози. При найбільш ймовірному прогнозі (80% посадки пасажирів, коефіцієнт руху пасажирів – 0,3) обсяг продажів з вирахуванням 6 автостанційного збору за місяць складатиме 139 800 грн., за рік – 1 667 600 грн. У п’ятому розділі визначено типи можливих ризиків та сформульвано способи регулювання на загрози бізнесу. Найнебезпечнішими ризиками, що зможуть впливати на діяльність транспортної компанії «By bus» (ФОП Афанасьєва Н.В.) будуть економічно- політичні та карантинні заходи. У шостому розділі представлена фінансова складова діяльності транспортної компанії «By bus». Для відкриття фірми необхідно буде мати стартовий капітал (власні кошти) у розмірі 374 900 грн. Термін окупності бізнесу складатиме – 2,7 роки. Плановий дохід від надання транспортних послуг з пасажирських перевезень – 1 667 600 грн., при цьому в рік постійні витрати складатимуть – 743 528 грн., змінні – 874 080 грн. Обчислено фінансові коефіцієнти ефективності діяльності компанії: коефіцієнт операційного прибутку (прибутковість виробничої діяльності фірми) – 13,9%; коефіцієнт валового прибутку (потенційна дохідність підприємства) – 14%; окупність власного капіталу (прибутковість вкладень коштів у започатковуваний бізнес) – 0,37.
Опис: Relevance of the research topic. The realities of the modern world directs to their new conditions and require completely different priorities and guidelines from society. Of course, the stability of the economic development of all spheres of economic entities’ activity becomes very relevant for the whole world and, in particular, our state, pays much attention to the need for timely solution of problems arising in the economic sector of the country through transport infrastructure. Various areas of the economy require well-established and efficient operation of the transport staff. As it is the transport sphere that makes it possible to ensure the stable functioning of all aspects of the life of the population, the globalization of the economy and the prospect of establishing successful foreign economic relations between states, using the resource potential of everyone. Today, it is obvious that passenger/goods transportation services, as well as qualification service, are integral moments of logistics services that ensure the functioning of the economy all over the world including national levels. The purpose of the research is to identify and substantiate the promising directions of the transport enterprise development, as well as on this basis the development of theoretical and practical recommendations for the opening of a transport enterprise (on the example of the transport company «By bus»). According to the goal, the following tasks are set: 1. to analyze the current situation and trends in the development of the transport industry at the international and national levels; 2. to identify and justify promising directions for the development of the transport company «By bus»; 3. to investigate the mechanism of influence of external factors on the activities of transport enterprises; 4. to identify the peculiarities of the organization of the transport enterprise in Ukraine (on the example of the transport company «By bus»); 5. to justify the choice of directions for the implementation of the marketing strategy for the enterprise «By bus»; 6. to find out the types of possible risks for the company «By bus» and evaluate ways to regulate possible losses; 7. to evaluate the financial efficiency of the opening of the transport company "By bus." The object of research is the state of development of the transport industry. Perspective directions of development of the transport company «By bus» were chosen as the subject of the research. The first section of the work defines the current situation and trends in the development of the transport industry, indicates the main types of services of the company "By bus" and forms a set of measures for the growth strategy of the firm. 8 In the process of studying the peculiarities of the development of the transport industry, it was found such a dependence in which road transport leads the world in passenger turnover - 82% of the world passenger traffic; it ranks third in the world in terms of the amount of cargo transportation (cargo turnover). In Ukraine, passenger turnover for 2021 had a negative tendency of development and amounted to only 47.9% to the corresponding period of the last year. Assuming that "By bus" is a transport company of the town of Izmail, the purpose of which will be the transportation of passengers from point A to destination B with the optimal ratio of quality and price. The company will be able to meet the needs of consumers by implementing additional services of shipping/transportation of small goods in the luggage compartment and renting a vehicle with its own driver. For the firm, the priority growth strategy will be the «Market penetration strategy», in which production and economic activity will be carried out in existing markets with existing goods. The second section provides a comprehensive description of the product market and the target audience of the transport company «By bus» and analyzes the main external factors. The most tangible environmental factors affecting the activities of the transport company "By bus" are the crisis in the field of passenger transportation caused by the pandemic of the Covid-19 virus, weak and unstable economic growth in Ukraine, reduction of the number of auto companies and transport companies engaged in passenger transportation because of great competition in the market and decrease in demand. The third section presents the main activities of the transport company, for the implementation of which it will take about 3.5-4 months on average. The company will officially have the name and legal status - FOP Afanasyeva N.V., transport company «By bus», registration of which will be carried out using the website «Dia» (Action). The fourth section defines the marketing component of the company's functioning and calculates the estimated sales volumes. The transport company «By bus» will be characterized by a strategy of undifferentiated (mass) and direct marketing. Advertising company provides the orientation to advertising in social networks and the use of branding buses. When calculating the expected sales volumes for the provision of services, three possible variants were determined: optimistic, most likely and conservative forecasts. With the most likely forecast (80% of passengers boarding, passenger traffic ratio - 0,3), the volume of sales minus the bus station fee for the month will be 139,800 UAH, for the year – 1 667 600 UAH. The fifth section defines the types of possible risks and formulates ways to regulate business threats. The most dangerous risks that can influence the activities of the transport company «By bus» (FOP Afanasyeva N.V.) will be economic and political and quarantine measures. 9 The sixth section presents the financial component of the transport company «By bus». To open a company, you will need to have a start-up capital (own funds) 374 900 UAH. The payback period of the business will be 2.7 years. Planned income from the provision of transport services for passenger transportation is 1 667 600 UAH, while during the year fixed costs will be 743 528 UAH, variable costs are 874 080 UAH. Financial efficiency factors of the company are calculated: operating profit ratio (profitability of the firm's production activity) - 13.9%; gross profit ratio (potential profitability of the enterprise) - 14%; return on equity (profitability of investments in started business) - 0.37.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1746
Розташовується у зібраннях:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
кваліфікаційна робота магістр Афанасьева 2022.pdfРозробка та обґрунтування перспективних напрямків розвитку транспортного підприємства (на прикладі транспортної компанії «By bus»)2.09 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.