Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1756
Назва: Система біржових торгів та її вдосконалення
Інші назви: Exchange trading system and its improvement
Автори: Пашкевич, Т.В.
Pashkevich, T.V.
Ключові слова: біржова торгівля
біржова діяльність
біржа
біржовий ринок
торги
електронні торги
державне регулювання
міжнародні біржові ринки
exchange trade
exchange activity
exchange
exchange market
trading
electronic trading
state regulation
international exchange markets
Дата публікації: 7-чер-2022
Бібліографічний опис: Пашкевич Т.В. Система біржових торгів та її вдосконалення : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Економіка та управління підприємством (зі знанням англійської мови)» / Кер.: к.е.н., доц. Шевченко-Перепьолкіна Р.І. – Ізмаїл, 2022. – 79 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальність дослідження. Сьогодні потреба у ефективному розвитку виробництва як потужної ланки, призводить до виникнення та розвитку торгівельної діяльності. Тому, перехід економіки до ринкових взаємозв’язків вимагає певних змін у системі біржової торгівлі. Так як, біржова діяльність націлена на розвиток економіки, вона приймає активну участь у соціально-економічних та політичних процесах країни. Біржа диктує цінову політику та встановлює певний рівень ділової активності на ринку, що має вплив як на економічну стабільність країни, так і на кризове становище. З метою ефективної діяльності біржової системи, слід велику увагу приділяти нормативно-правому регулюванню у даній області. Нормативно-правова база регулює економічно-правові аспекти у системі біржової торгівлі. Тому важливим елементом у її розвитку – є постійне удосконалення законодавчих процесів. Зараз, у світі активно розвивається біржова торгівля, особливо у США та Європі, адже вони займають панівні позиції у даній сфері. Велика увага приділяється органам державного регулювання, нормативно-правовим актам, постійно оновляється системи взаємозв’язків та структура учасників біржі. Саме тому, у нашому дослідженні буде проаналізований не тільки стан біржової торгівлі на території України, а і за кордоном. Це надасть нам можливість висвітлити основні аспекти щодо вдосконалення системи біржової торгівлі в Україні. Слід зазначити, що в постсоціалістичних країнах, в тому числі в Україні, роль та місце біржової діяльності не є повноцінно визначеним. Мета дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є вдосконалення системи біржових торгів в Україні на основі міжнародного досвіду провідних бірж світу. Для досягнення поставленої мети, в процесі виконання кваліфікаційної роботи слід вирішити наступні завдання: – визначити етапи становлення, поняття та економічну сутність біржової діяльності; – дослідити класифікаційні ознаки та функції біржової торгівлі; – проаналізувати державне регулювання у сфері біржової торгівлі; – простежити загальну характеристику біржового ринку України; – проаналізувати діяльність міжнародних біржових ринків; – розглянути технологію організації біржових торгів в сучасних умовах; – дослідити основні проблеми функціонування біржової торгівлі в Україні; – простежити особливості біржового регулювання в зарубіжних країнах; 3 – надати пропозиції щодо вдосконалення системи біржових торгів в Україні. Об'єктом дослідження виступає система біржових торгів. Предметом дослідження є теоретичні аспекти розвитку системи біржових торгів та пропозиції щодо її вдосконалення в Україні, з урахуванням міжнародного досвіду. Методи дослідження. В процесі дослідження нами були використанні такі методи: теоретичного узагальнення та систематизації (при дослідженні теоретичних аспектів розвитку системи біржових торгів), порівняння (при дослідженні біржового ринку України та міжнародного), аналізу та синтезу (при аналізі системи біржових торгів в Україні та за кордоном). Джерельна база дослідження. Дослідження ґрунтувалося на інформації, яка подана у тематичних підручниках, навчальних посібниках, наукових виданнях, науково-практичних конференціях, збірниках статей, законодавчих та нормативно-правових актах. У дослідженні була проаналізована законодавча база України, в якій регламентуються основні засади існування біржової торгівлі, наприклад: Закон України «Про товарні біржі», Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Господарський кодекс України, Земельний кодекс України та ін. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, який містить 58 найменувань, 2 додатки. Зміст викладений на 73 сторінках друкованого тексту, який включає 8 рисунків і 6 таблиць. У першому розділі досліджено етапи становлення, поняття та економічна сутність біржової діяльності; узагальнено класифікаційні ознаки та функції біржової торгівлі; проаналізовано державне регулювання у сфері біржової торгівлі. У другому розділі простежили загальну характеристику біржового ринку України; здійснили аналіз діяльності міжнародних біржових ринків; дослідили технологію організації біржових торгів в сучасних умовах. У третьому розділі виділили основні проблеми функціонування біржової торгівлі в Україні; простежили особливості біржового регулювання в зарубіжних країнах; надали пропозиції щодо вдосконалення системи біржових торгів в Україні.
Опис: Relevance of research. Today, the need for effective development of production as a powerful link, leads to the emergence and development of trade. Therefore, the transition of the economy to market relations requires some changes in the system of exchange trading. Since exchange activities are aimed at economic development, it takes an active part in the socio-economic and political processes of the country. The exchange dictates the pricing policy and sets a certain level of business activity in the market, which has an impact on both the economic stability of the country and the crisis. In order to effectively operate the exchange system, much attention should be paid to regulatory and legal regulation in this area. The regulatory framework regulates economic and legal aspects in the system of stock trading. Therefore, an important element in its development is the constant improvement of legislative processes. Currently, the world is actively developing exchange trade, especially in the United States and Europe, because they occupy a dominant position in this area. Much attention is paid to state regulatory bodies, regulations, constantly updated systems of relationships and the structure of exchange participants. That is why our study will analyze not only the state of exchange trade in Ukraine, but also abroad. This will give us the opportunity to highlight the main aspects of improving the system of stock trading in Ukraine. It should be noted that in post-socialist countries, including Ukraine, the role and place of exchange activities is not fully defined. The purpose. The purpose of the qualification work is to improve the system of exchange trading in Ukraine based on the international experience of the world's leading exchanges. To achieve this goal, in the process of qualifying work should solve the following tasks:  determine the stages of formation, concept and economic essence of exchange activities;  to study the classification features and functions of stock trading;  to analyze state regulation in the field of exchange trade;  to trace the general characteristics of the stock market of Ukraine;  analyze the activities of international stock markets;  to consider the technology of organization of exchange trading in modern conditions;  to study the main problems of the functioning of exchange trade in Ukraine; 5  to trace the peculiarities of exchange regulation in foreign countries;  provide proposals for improving the system of exchange trading in Ukraine. The object of study is the system of exchange trading. The subject of the research is the theoretical aspects of the development of the exchange trading system and proposals for its improvement in Ukraine, taking into account international experience. Research methods. In the process of research, we used the following methods: theoretical generalization and systematization (in the study of theoretical aspects of the exchange trading system), comparison (in the study of the Ukrainian and international stock market), analysis and synthesis (in the analysis of the exchange system in Ukraine and abroad). Source base of research. The research was based on information presented in thematic textbooks, manuals, scientific publications, scientific and practical conferences, collections of articles, laws and regulations. The study analyzed the legal framework of Ukraine, which regulates the basic principles of exchange trade, such as the Law of Ukraine "On Commodity Exchanges", the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organized Commodity Markets", the Commercial Code of Ukraine, the Land Code of Ukraine and others. Structure and scope of work. Qualification work consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of sources and literature, which contains 58 titles, 2 appendices. The table of contents is set out on 73 pages of printed text, which includes 8 figures and 6 tables. The first section examines the stages of formation, the concept and economic essence of exchange activities; the classification features and functions of exchange trade are generalized; the state regulation in the sphere of exchange trade is analyzed. The second section traced the general characteristics of the stock market of Ukraine; analyzed the activities of international stock markets; investigated the technology of organization of exchange trading in modern conditions. The third section highlighted the main problems of exchange trade in Ukraine; traced the peculiarities of exchange regulation in foreign countries; provided proposals to improve the system of exchange trading in Ukraine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1756
Розташовується у зібраннях:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліфікаційна робота бакалавр Міщенко 2022.pdfСистема біржових торгів та її вдосконалення2.04 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.