Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1824
Назва: Розвиток фізичних якостей учнів засобами баскетболу і його різновидів
Інші назви: Development of physical qualities of students by means of basketball and its varieties
Автори: Парушев, Максим Володимирович
Parushev, Maxim
Ключові слова: фізичні якості
баскетбол
фізична культура
спортивні ігри
фізична культура
фізичне виховання
командне тренування
фізичний розвиток
школярі
підлітки
physical qualities
basketball
physical culture
sports games
physical culture
physical education
team training
physical development
schoolchildren
teenagers
Дата публікації: 23-січ-2023
Бібліографічний опис: Парушев М. В. Розвиток фізичних якостей учнів засобами баскетболу і його різновидів : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності: 014. Середня освіта, освітньої програми : Середня освіта : фізична культура /Кер. : д.п.н., проф. Максимчук Б. А. – Ізмаїл, 2023. – 91 с.
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі були теоретично описані та обґрунтовані особливості розвитку фізичних якостей учнів засобами баскетболу і його різновидів як складова фізичної культури. Об’єктом дослідження виступив розвиток фізичних якостей учнів. Предмет дослідження стосувався розвитку фізичних якостей засобами баскетболу і його різновидів як складова фізичної культури. Метою дослідження визначено теоретичне вивчення, дослідження розвитку фізичних якостей учнів засобами баскетболу і його різновидів як складова фізичної культури. У першому розділі роботи було проведено теоретичне дослідження розвитку фізичних якостей учнів засобами баскетболу і його різновидів як складова фізичної культури. Спортивні ігри під час уроків фізичної культури застосовуються для вирішення освітніх, виховних і оздоровчих завдань. Застосування спортивних ігор під час уроків фізичної культури спрямовує виховання фізичних якостей відповідно до вимог щодо результатів основної освітньої програми закладу загальної середньої освіти. У другому розділі роботи надано результати експериментального дослідження розвитку фізичних якостей засобами баскетболу і його різновидів як складової фізичної культури. Проведене дослідження підтверджує ефективність ігрової діяльності у баскетболі як фактора інтегральної фізичної підготовленості школярів. Виокремлено, що використання статистичних даних результативності техніко-тактичних дій дозволяє об’єктивніше сприймати контролюючі та управлінські рішення вчителя гравцями команди, що в свою чергу дає можливість до формування більш відповідального ставлення до результатів виступів у змагальній діяльності всієї команди. Окреслено алгоритм та значення імітаційного моделювання ігрової діяльності на уроках баскетболу для формування фізичних якостей, проведено дослідження формування загальної мoтoрики під час командного тренування та змагальної діяльності у фізичному вихованні засобами баскетболу. У висновках зазначено, що для підвищення мотивації учнів необхідно урізноманітнити тренувальні та секційні тренування, фітнес для дівчат, силові тренування для хлопців. Третій розділ надає методичні рекомендації щодо особливостей розвитку фізичних якостей засобами баскетболу і його різновидів як складової фізичної культури. Методичні рекомендації розширюють функціональні можливості організму школярів засобами спеціальних рухових умінь баскетболу та його різновидів. В роботі обґрунтоване практичне значення методичних аспектів вдосконалення фізичного розвитку засобами баскетболу через застосування в тактичній підготовці баскетболістів у шкільній команді методичних прийомів удосконалення міжособистісного взаєморозуміння та функціонально-рольової узгодженості у формі психологічного та функціонального тренінгів. Це дозволило достовірно покращити міжособистісно-функціональну взаємодію баскетболістів-школярів та ефективність їх ігрової діяльності при провідній ролі прийому вдосконалення функціонально рольової узгодженості.
Опис: In the master's work, the features of the development of physical qualities of students by means of basketball and its varieties as a component of physical culture were theoretically described and substantiated. The object of the study was the development of physical qualities of students. The subject of the study concerned the development of physical qualities by means of basketball and its varieties as a component of physical culture. The purpose of the study is theoretical study, research on the development of physical qualities of students by means of basketball and its varieties as a component of physical culture. In the first section of the work, a theoretical study of the development of the physical qualities of students by means of basketball and its varieties as a component of physical culture was conducted. Sports games during physical education lessons are used to solve educational, educational and health problems. The use of sports games during physical education lessons directs the education of physical qualities in accordance with the requirements for the results of the main educational program of the general secondary education institution. The second part of the work presents the results of an experimental study of the development of physical qualities by means of basketball and its varieties as a component of physical culture. The conducted research confirms the effectiveness of game activities in basketball as a factor of integral physical fitness of schoolchildren. It is highlighted that the use of statistical data on the effectiveness of technical and tactical actions allows for a more objective perception of the teacher's controlling and management decisions by team players, which in turn makes it possible to form a more responsible attitude to the results of performances in competitive activities of the entire team. The algorithm and value of simulation modeling of game activity in basketball lessons for the formation of physical qualities are outlined, the study of the formation of general motor skills during team training and competitive activity in physical education by means of basketball is carried out. The conclusions state that in order to increase the motivation of students, it is necessary to diversify training and sectional training, fitness for girls, and strength training for boys. The third section provides methodical recommendations regarding the peculiarities of the development of physical qualities by means of basketball and its varieties as a component of physical culture. Methodical recommendations expand the functional capabilities of the body of schoolchildren by means of special motor skills of basketball and its varieties. The work substantiates the practical significance of methodical aspects of improving physical development by means of basketball through the use of methodical techniques for improving interpersonal understanding and functional-role consistency in the form of psychological and functional training in the tactical training of basketball players in the school team. This made it possible to reliably improve the interpersonal-functional interaction of school basketball players and the effectiveness of their game activity with the leading role of the reception of the improvement of functional role consistency.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1824
Розташовується у зібраннях:014 Середня освіта: фізична культура

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
МАГ_Парушев М.В.docРозвиток фізичних якостей учнів засобами баскетболу і його різновидів401.5 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.