Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1851
Назва: Використання сучасних технологій управління персоналом у формуванні організаційної структури підприємства
Інші назви: The use of modern personnel management technologies in the formation of the organizational structure of the enterprise
Автори: Глинка, Віталіна Юріївна
Glynka, Vitalina
Ключові слова: управління персоналом
технології управління персоналом
організаційна структура
працівники
моніторинг технологій управління
personnel management
personnel management technologies
organizational structure
employees
monitoring of management technologies
Дата публікації: 25-січ-2023
Бібліографічний опис: Глинка В. Ю. Використання сучасних технологій управління персоналом у формуванні організаційної структури підприємства : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності : 073 Менеджмент, освітньої програми : Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання / Кер. : к.пед.н., доц. Яковенко О.І. – Ізмаїл, 2023. – 83 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальність дослідження. Одним із ключових ресурсів підприємства є фахівці, їх теоретичні та практичні навички, а також їх здатності до створення нових ідей. Тому, обов’язковою умовою для успішного функціонування підприємства стає постійний розвиток системи управління та впровадження новітніх технологій з управління персоналом. Сьогодні управління персоналом відіграє значну роль у розвитку підприємства. В сучасних умовах економіки для забезпечення конкурентоспроможності підприємства слід визначити чітку технологію щодо розвитку персоналу у формуванні організаційної структури загалом. Сучасні умови існування підприємств потребують постійного зростання кваліфікованих та компетентних спеціалістів з метою підвищення ефективності виробництва та започаткування інноваційних методів управління. Зараз постає необхідність забезпечити досконале управління персоналом на всіх етапах, а також підтримувати розвиток організаційної структури та культури підприємства. Це має вагомий вплив на формування та розвиток інтелектуального потенціалу організації. Мета дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є вивчення теоретичних засад впровадження сучасних технологій управління персоналом, здійснивши діагностику технологій управління персоналом у формуванні організаційної структури підприємства «Агропрайм Холдинг» запропонувати дієві заходи щодо удосконалення організаційної структури шляхом впровадження сучасних технологій управління персоналом. Для досягнення мети в роботі поставлено такі завдання: – дослідити технології управління персоналом та виділити особливості впровадження сучасних технологій управління персоналом у процесі формування організаційної структури підприємства; – окреслити методи, критерії та показники оцінки ефективності використання технологій управління персоналом у формуванні організаційної структури підприємства; – здійснити моніторинг технологій управління персоналом у контексті формування організаційної структури підприємства «Агропрайм Холдинг»; – надати шляхи та напрями підвищення ефективності використання технологій управління персоналом в удосконаленні дизайну організаційної структури підприємства здійснивши обґрунтування відповідної програми підприємства «Агропрайм Холдинг». Об'єктом дослідження є технології управління персоналом. Предметом дослідження обрано використання сучасних технологій управління персоналом у формуванні організаційної структури підприємства «Агропрайм Холдинг». Методи дослідження. У процесі дослідження ми використовували такі методи: теоретичного узагальнення (при дослідженні теоретичних засад впровадження сучасних технологій управління персоналом у формуванні організаційної структури підприємства), систематизації (при угрупуванні теоретичної інформації та наукової бази), порівняння (при дослідженні основних фінансово-економічних результатів підприємства) та аналізу (при дослідженні моніторингу технологій управління персоналом підприємства). Джерельна база дослідження. Дослідження ґрунтувалося на інформації, яка подана у тематичних підручниках, навчальних посібниках, наукових виданнях, науково-практичних конференціях, збірниках статей. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, який налічує 53 найменування, додатків. Зміст кваліфікаційної роботи викладений на 85 сторінках друкованого тексту, який включає 13 рисунків і 18 таблиць. У першому розділі досліджено технології управління персоналом: поняття, цілі, функції та завдання у формуванні організаційної структури підприємства; проаналізовано особливості впровадження сучасних технологій управління персоналом у процесі формування організаційної структури підприємства; охарактеризовано методи, критерії та показники оцінки ефективності використання технологій управління персоналом у формуванні організаційної структури підприємства; У другому розділі надали загальну характеристику та фінансово-економічну оцінку результатів господарської діяльності підприємства «Агропрайм Холдинг»; здійснили моніторинг технологій управління персоналом у контексті формування організаційної структури підприємства; провели оцінку впливу витрат на утримання персоналу підприємства. У третьому розділі надали шляхи та напрями підвищення ефективності використання технологій управління персоналом в удосконаленні дизайну організаційної структури підприємства; здійснили обґрунтування програми впровадження технології управління персоналом щодо удосконалення організаційної структури підприємства «Агропрайм Холдинг».
Опис: Relevance of research. One of the key resources of the enterprise are specialists, their theoretical and practical skills, as well as their ability to create new ideas. Therefore, the continuous development of the management system and the introduction of the latest personnel management technologies are a prerequisite for the successful operation of the enterprise. Today, personnel management plays a significant role in the development of the enterprise. In modern economic conditions, in order to ensure the competitiveness of the enterprise, a clear technology should be defined regarding the development of personnel in the formation of the organizational structure in general. Modern conditions of existence of enterprises require constant growth of qualified and competent specialists in order to improve production efficiency and introduce innovative management methods. Now there is a need to ensure perfect personnel management at all stages, as well as to support the development of the organizational structure and culture of the enterprise. This has a significant impact on the formation and development of the organization's intellectual potential. The purpose. The purpose of the qualification work is to study the theoretical foundations of the implementation of modern personnel management technologies, having carried out a diagnosis of personnel management technologies in the formation of the organizational structure of the enterprise «Agroprime Holding», to propose effective measures to improve the organizational structure through the introduction of modern personnel management technologies. To achieve this goal, in the process of qualifying work should solve the following tasks: – research personnel management technologies and highlight the features of the implementation of modern personnel management technologies in the process of forming the organizational structure of the enterprise; – outline the methods, criteria and indicators for evaluating the effectiveness of the use of personnel management technologies in the formation of the organizational structure of the enterprise; – monitor personnel management technologies in the context of forming the organizational structure of Agroprime Holding; – to provide ways and directions for increasing the efficiency of the use of personnel management technologies in improving the design of the organizational structure of the enterprise by substantiating the corresponding program of the enterprise "Agroprime Holding". The object of research is personnel management technology. The subject of the study was the use of modern personnel management technologies in the formation of the organizational structure of the «Agroprime Holding» enterprise. Research methods. In the process of research, we used the following methods: theoretical generalization (when studying the theoretical foundations of the implementation of modern personnel management technologies in the formation of the organizational structure of the enterprise), systematization (when grouping theoretical information and the scientific base), comparison (when studying the main financial and economic results of the enterprise) and analysis (when studying the monitoring of enterprise personnel management technologies). Source base of research. The research was based on the information presented in thematic textbooks, study guides, scientific publications, scientific and practical conferences, collections of articles. Structure and scope of work. The qualification work consists of an introduction, three sections, conclusions, a list of used sources and literature, which includes 53 names, and appendices. The content of the qualification work is laid out on 85 pages of printed text, which includes 13 figures and 18 tables. The first chapter examines personnel management technologies: concepts, goals, functions and tasks in the formation of the organizational structure of the enterprise; the peculiarities of the implementation of modern personnel management technologies in the process of forming the organizational structure of the enterprise are analyzed; the methods, criteria and indicators for evaluating the effectiveness of the use of personnel management technologies in the formation of the organizational structure of the enterprise are characterized; In the second section, a general description and financial and economic assessment of the results of economic activity of the enterprise «Agroprime Holding» were provided; monitored personnel management technologies in the context of forming the organizational structure of the enterprise; conducted an assessment of the impact of costs on the maintenance of the company's personnel. In the third section, the ways and directions of increasing the efficiency of the use of personnel management technologies in improving the design of the organizational structure of the enterprise were provided; carried out the substantiation of the program for the introduction of personnel management technology in order to improve the organizational structure of the enterprise «Agroprime Holding».
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1851
Розташовується у зібраннях:073 Менеджмент

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Глинка.pdfВикористання сучасних технологій управління персоналом у формуванні організаційної структури підприємства2.68 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.