Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1865
Назва: Новітні підходи до роботи з дитячою книжкою в початкових класах
Інші назви: The newest approaches to working with children's books in primary grades
Автори: Абрамова, А.В.
Abramova, A.V.
Ключові слова: читацька діяльність
мотивація
уроки позакласного читання
аналіз художнього твору
reading activity
motivation
extracurricular reading lessons
analysis of a work of art
Дата публікації: 23-січ-2023
Бібліографічний опис: Абрамова А.В. Новітні підходи до роботи з дитячою книжкою в початкових класах : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності: 013 Початкова освіта. Освітньої програми: Початкова освіта. Позашкільна освіта / Кер.: к.пед.н., доц. Пенькова С. Д. - Ізмаїл, 2023. - 122 с.
Короткий огляд (реферат): Сучасна початкова школа орієнтується на формуванні у молодших школярів глибокого особистісного мотиву отримання освіти, важливою основою якого є багатий досвід позакласної читацької діяльності. Адже широке коло поза навчального читання художньої літератури відіграють важливу роль у процесі загального розвитку молодших школярів – мовного, пізнавального, особистісного.Тому актуальною є проблема формування у молодших школярів потреби читання у процесі позакласної діяльності. Проблема розвитку цієї насущної читацької потреби в учнів початкових класів стає особливо важливою в наш час. Тільки з огляду на ступінь начитаності учня, його читацькі уподобання, дійсні літературні нахили можна педагогічно вміло формувати та розвивати високий рівень культури читання школярів.Особистісні потреби у читанні багато в чому визначають надалі зростання індивідуальності людини, тому їх формування у школярів можна визначити як педагогічну, психологічну і методичну, та й як соціальну проблему. Мета дослідження: розкрити педагогічні умови формування новітніх підходів до роботи з дитячою книжкою в початкових класах. Предмет дослідження– процес формування новітніх підходів до роботи з дитячою книжкою в початкових класах. Об'єкт дослідження– роль новітніх підходів у формуванні потреби у читанні в початкових класах. Завдання дослідження: вивчити теоретичні основи формування у молодших школярів потреби читанняу процесі позакласної діяльності; перевірити ефективність формування у молодших школярів потреби читання у процесі позакласної діяльності; визначити загальні прийоми організації роботи з книгою; виявити види вправз книгою на початковому етапі, їх місце у навчальному процесі. Наукова новизна і практичне значенняполягають у розробці мотиваційного обгрунтування потреби молодших школярів у систематичній роботі з дитячою книжкою, методичного забезпечення позакласного літературного читання задля формування читачів осмисленої та особистісно ціннісною читацької діяльності. У роботі пропонованодієві шляхи результативної співпраці дітей молодшого шкільного віку, класоводів і батьків у позакласних заходах з літературного читання в 2-4 класах. Розкрито новітні підходи педагогічного забезпечення ефективної роботи з різноманітними художніми жанрами. Педагогічний експеримент здійснено на базі ПНЗ «Соняшник» у м. ІзмаїлОдеської області, у якому взяли участь 30 здобувачів початкової освіти.
Опис: A modern elementary school focuses on the formation of a deep personal motive for obtaining education in younger students, an important basis of which is rich experience in extracurricular reading activities. After all, a wide range of extracurricular reading of fiction plays an important role in the process of general development of younger schoolchildren - linguistic, cognitive, and personal. Therefore, the problem of forming the need for reading in the process of extracurricular activities among younger schoolchildren is relevant. The problem of the development of this urgent reading need in elementary school students is becoming especially important nowadays. Only taking into account the student's level of literacy, his reading preferences, valid literary inclinations can pedagogically skillfully form and develop a high level of schoolchildren's reading culture. Personal needs in reading largely determine the further growth of a person's individuality, therefore their formation in schoolchildren can be defined as a pedagogical, psychological and methodical, as well as a social problem. The purpose of the research: to reveal the pedagogical conditions for the formation of the latest approaches to working with children's books in primary grades. The subject of the research is the process of forming the latest approaches to working with children's books in primary grades. The object of the research is the role of the latest approaches in the formation of the need for reading in primary grades. The task of the research: to study the theoretical foundations of the formation of the reading needs of junior high school students in the process of extracurricular activities; check the effectiveness of formation of the reading needs of junior high school students in the process of extracurricular activities; determine general methods of organizing work with the book; identify the types of exercises with the book at the initial stage, their place in the educational process. The scientific novelty and practical significance lie in the development of a motivational rationale for the need of younger schoolchildren in systematic work with children's books, methodical provision of extracurricular literary reading in order to form readers meaningful and personally valuable reading activity. The work offers effective ways of effective cooperation of children of primary school age, classroom teachers and parents in extracurricular activities on literary reading in grades 2-4. The newest approaches to pedagogical support of effective work with various artistic genres are revealed. The pedagogical experiment was carried out on the basis of the Sonyashnyk educational institution in the city of Izmail, Odesa region, in which 30 students of primary education took part.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1865
Розташовується у зібраннях:013 Початкова освіта. Позашкільна освіта

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Абрамова_магістерська.pdfНовітні підходи до роботи з дитячою книжкою в початкових класах2.05 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.