Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1876
Назва: Інтерактивні форми організації освітнього процесу в початковій школі
Інші назви: Modern didactic technologies of teaching in primary school
Автори: Узун, М.
Uzun, M.
Ключові слова: технологія
педагогічна технологія
дидактична технологія навчання
проєктні технології
проєкт
інформаційні освітні технології
дистанційні освітні технології
молодші школярі
математика
technology
pedagogical technology
didactic learning technology
project technologies
project
information educational technologies
distance learning technologies
primary school students
mathematics
Дата публікації: 24-січ-2023
Бібліографічний опис: Узун М. Інтерактивні форми організації освітнього процесу в початковій школі : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності: 013 Початкова освіта. Освітньої програми : Початкова освіта. Інклюзивна освіта / Кер.: к. пед. н., доц. Мірошніченко О.В. - Ізмаїл, 2023. - 84 с.
Короткий огляд (реферат): Сучасне суспільство нерозривно пов'язане з процесом інформатизації. Відбувається повсюдне впровадження сучасних дидактичних технології навчання у початковій школі. У сучасних умовах головне завдання освіти –формування в учнів компетенцій самостійного придбання знання, пошуку, відбору потрібної інформації, її аналізу, подання і передачі, що є складовими частинами інформаційної компетентності. Дослідження має наукову актуальність, яка полягає у тому, що дидактичні освітні технології не тільки полегшують доступ до навчального матеріалу і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, а й дозволяють по новому організувати взаємодію суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності Метою дослідження є науково-методологічне, методичне та практичне обґрунтування можливості використання сучасних дидактичних технології навчання у початковій школі на уроках математики. Об’єктом дослідження є дидактичні технології навчання у початковій школі. Предметом дослідження є можливості використання сучасних дидактичних технології навчання у початковій школі в процесі навчання математики. Методологічною основою кваліфікаційної роботи є теоретичні методи дослідження: вивчення наукової літератури; узагальнення наукових знань відповідно до завдань роботи; логіко-історичний аналіз досліджуваної проблеми; та емпіричні методи дослідження: вивчення методичних посібників з організації навчання дітей засобами сучасних дидактичних технологій, підбір і розробка діагностичного інструментарію, проведення діагностичного обстеження, дослідно-формуюча робота, спрямована складання комплексу проектів з формування геометричних понять у молодших школярів; статистичні методи обробки результатів діагностичного обстеження. У роботі описаний історичний підхід технологій навчання; надана характеристика сутності поняття «дидактичні технології навчання»; обґрунтована класифікація дидактичних технології навчання та їх призначення; визначений процес використання методу проектів у навчанні математики; описана роль інформаційних технологій у сучасній освіті з молодшими школярами; обґрунтовані особливості навчання математики в умовах дистанційного навчання, а саме сутність дистанційних освітніх технологій; проведене емпіричне дослідження щодо застосування методу проєктів на уроках математики у початковій школі. Базою дослідження став Рівненський ліцей Тарутинської селищної ради Одеської області. Експериментом були охоплені учні 2-А класу – 22 школярі. Практична значимість результатів дослідження полягає в тому, що підібрані проєкти які можуть бути використані на уроках математики з молодшими школярами як один з видів сучасних дидактичних технології навчання у початковій школі.
Опис: Modern society is inextricably linked with the process of informatization. There is a widespread introduction of modern didactic technologies of teaching in primary schools. In modern conditions, the main task of education is the formation of students ' competencies for independent acquisition of knowledge, search, selection of necessary information, its analysis, presentation, and transmission, which are components of information competence. The research has scientific relevance, which consists in the fact that Didactic Educational technologies not only facilitate access to educational material and open opportunities for the variability of educational activities, its individualization and differentiation, but also allow you to organize the interaction of learning subjects in a new way, build an educational system in which the student would be an active and equal participant in educational activities The purpose of the research is scientific, methodological, and practical justification of the possibility of using modern didactic technologies of teaching in Primary School in mathematics lessons. The object of research is didactic technologies of teaching in primary schools. The subject of the research is the possibility of using modern didactic technologies of teaching in primary schools in the process of teaching mathematics. The methodological basis of the qualification work is theoretical research methods: study of scientific literature; generalization of scientific knowledge in accordance with the tasks of the work; logical and historical analysis of the problem under study; and empirical research methods: study of methodological manuals on the organization of teaching children by means of modern didactic technologies, selection and development of diagnostic tools, conducting a diagnostic examination, experimental and formative work aimed at drawing up a set of projects for the formation of geometric concepts in younger schoolchildren; statistical methods for processing diagnostic examination results. The paper describes the historical approach of teaching technologies; provides a characteristic of the essence of the concept of «didactic learning technologies»; the classification of didactic learning technologies and their purpose is justified; the process of using the project method in teaching mathematics is determined; the role of information technologies in modern education with younger schoolchildren is described; the features of teaching mathematics in distance learning, namely the essence of distance learning technologies, are justified; an empirical study on the application of the project method in primary school mathematics lessons is conducted. The research base was Rivnenskyi litsei Tarutynskoi selyshchnoi rady Odeskoi oblasti. The experiment involved 2-А grade students – 22 students. The practical significance of the research results lies in the fact that projects have been selected that can be used in mathematics lessons with younger students as one of the types of modern didactic technologies of teaching in primary school.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1876
Розташовується у зібраннях:013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Узун_магістерська.pdfІнтерактивні форми організації освітнього процесу в початковій школі1.51 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.