Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1906
Назва: Зіставні аспекти вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти півдня Одещини
Інші назви: Comparative aspects of studying the Ukrainian language in general secondary education institutions of the Southern Odeshchyna
Автори: Гриценко, Людмила Володимирівна
Hrytsenko, L. V.
Ключові слова: зіставне мовознавство
зіставний метод
рідна мова
друга мова
українська мова
contrastive linguistics
comparative method
native language
second language
the Ukrainian language
Дата публікації: 25-січ-2023
Бібліографічний опис: Гриценко Л. В. Зіставні аспекти вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти півдня Одещини : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 014 Середня освіта. Предметної спеціальності: 014.01 Українська мова і література, освітньої програми: Середня освіта: українська мова і література / Кер. : д. філол. н., доц. Колесников А. О. – Ізмаїл, 2023. – 97 с.
Короткий огляд (реферат): Кваліфікаційна робота має таку структуру: вступ, три розділи, висновки до кожного розділу, загальні висновки, список використаних джерел (81 позиція). Загальний обсяг роботи – 99 сторінок, з яких – 92 сторінки основного тексту. Актуальність. Дослідження спрямоване на поліпшення якості викладання державної української мови для представників національних меншин півдня Одещини, на формування в них стійкої комунікативної компетенції, вперше проводиться в умовах російсько-української війни, в умовах стрімкого мовного зсуву, коли представники національних меншин починають масово свідомо відмовлятися від використання як засобу міжнаціонального спілкування мови агресора на користь української мови. Мета дослідження – розробити та апробувати комплекс методичних прийомів, що ґрунтуються на зіставних аспектах вивчення української мови і забезпечують ефективність її викладання, максимальну активність учнів під час уроку української як другої мови і – виходячи з цього – формування стійкої комунікативної компетенції щодо української мови в учнів закладів загальної середньої освіти. Об’єктом дослідження є процес формування комунікативної компетенції учнів під час засвоєння української мови учнями з іншою рідною мовою з опорою на зіставні аспекти її вивчення засобами інноваційних методик. У праці використано насамперед описовий та зіставний методи. Теоретичне значення роботи полягає в подальшому розпрацюванні та удосконаленні дослідницьких процедур зіставного методу мовознавства завдяки необхідності зіставлення генетично і типологічно різних та подібних, близьких мов (української і румунської, української і гагаузької, української і албанської, української і болгарської, української і російської), а також традиційних та інноваційних методів навчання української мови з опорою на методологію зіставлення державної і рідних мов учнів. Практичне значення. Результати дослідження уможливлять поліпшення якості навчання української мови представників національних меншин межиріччя Дністра і Дунаю, для яких рідною мовою є мова відповідної національної меншини, допоможуть швидше і ефективніше формувати в них стійку комунікативну компетенцію державною мовою. У першому розділі «Зіставне вивчення мов: теорія і практика» розглянуто сутність контрастивної лінгвістики як розділу мовознавства, зіставний метод у вивченні та у викладанні мов. У другому розділі «Специфіка навчання української мови учнів з іншою рідною мовою» висвітлено особливості вивчення фонетики, лексики, граматики української мови учнями з іншою рідною мовою, представлено лінгводидактичну класифікацію помилок у процесі навчання української мови як другої. Третій розділ «Зіставні аспекти вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти півдня Одещини» присвячено проблемі використання інноваційних технології у процесі навчання української мови як нерідної. Висновки. Поліпшення якості викладання державної української мови для представників національних меншин півдня Одещини, ефективне формування в них стійкої комунікативної компетенції державною мовою потребує методичного застосування зіставного підходу (із зіставленням рідної мови учнів та інших мов, якими вони володіють, з українською мовою, яка викладається) для пояснення типових помилок, цілеспрямованої роботи вчителя над їх усуненням, оскільки такі помилки в українському мовленні учнів зумовлені передусім впливом рідної мови, а також мови, що використовується як засіб міжнаціонального спілкування.
Опис: The qualification paper has the following structure: introduction, three sections, conclusions to each section, general conclusions, list of used sources (81 items). The total volume of the work is 99 pages, of which 92 pages are the main text. The research is aimed at improving the quality of teaching the state Ukrainian language for representatives of national minorities in the south of Odesa region, at forming a stable communicative competence in them. It is being conducted for the first time in the conditions of the Russian-Ukrainian war, in the conditions of a rapid language shift, when representatives of national minorities are beginning to mass consciously refuse to use as means of international communication of the language of the aggressor in favor of the Ukrainian language. The purpose of the research is to develop and test a set of methodological techniques based on comparative aspects of studying the Ukrainian language and ensure the effectiveness of its teaching. The object of the study is the process of formation of students' communicative competence during the learning of the Ukrainian language by students with another native language based on comparative aspects of its study by means of innovative methods. The work primarily uses descriptive and comparative methods. The theoretical significance of the work lies in the further development and improvement of research procedures of the comparative method of linguistics due to the need to compare genetically and typologically different and similar, close languages ​​(Ukrainian and Romanian, Ukrainian and Gagauz, Ukrainian and Albanian, Ukrainian and Bulgarian, Ukrainian and Russian), as well as traditional and innovative methods of teaching the Ukrainian language based on the methodology of comparing the state and native languages ​​of students. The results of the study will make it possible to improve the quality of Ukrainian language education for representatives of national minorities of the Dniester and Danube confluence, for whom the language of the respective national minority is their native language, will help to form in them a stable communicative competence in the state language faster and more effectively. The author examines the essence of contrastive linguistics as a branch of linguistics, a comparative method in learning and teaching languages, the peculiarities of studying phonetics, vocabulary, and grammar of the Ukrainian language by students with another native language, and the linguistic and didactic classification of errors in the process of learning Ukrainian as a second language. The paper also deals with the problem of using innovative technologies in the process of learning Ukrainian as a non-native language. Improving the quality of teaching the state Ukrainian language for representatives of national minorities in the south of Odesa region, effectively forming in them a stable communicative competence in the state language requires the methodical application of a comparative approach (comparing the native language of students and other languages ​​they speak) to explain typical mistakes, the purposeful work of the teacher to eliminate them, since such mistakes in the Ukrainian speech of students are caused primarily by the influence of the native language, as well as the language used as a means of international communication.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1906
Розташовується у зібраннях:014 Середня освіта : Українська мова і література

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Магістерська Гриценко Людмила Володимирівна.docxЗіставні аспекти вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти півдня Одещини211.3 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.