Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1978
Назва: Розробка системи стимулювання персоналу та підвищення ефективності праці на підприємстві» (на прикладі ТОВ «УНІВІС, ЛТД»)
Інші назви: Development of a system of personnel stimulation and improvement of labor efficiency at the enterprise" (on the example of UNIVIS LLC)
Автори: Делігіоз, Наталія
Deligioz, Natalia
Ключові слова: персонал
мотивація
стимулювання
ефективність праці
види стимулювання
personnel
motivation
stimulation
labor efficiency
types of stimulation
Дата публікації: 26-січ-2024
Бібліографічний опис: Делігіоз Н. Розробка системи стимулювання персоналу та підвищення ефективності праці на підприємстві» (на прикладі ТОВ «УНІВІС, ЛТД») : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Економіка та управління підприємством» / Кер.: к.екон.н., доц. Метіль Т. К. – Ізмаїл, 2024. – 93 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальність дослідження. Сьогодні нестабільна ситуація в Україні вимагає постановки відповідних цілей і практичних рішень завдання управління персоналом з додатком соціально-економічні методів мотивації праці, які дали б змогу підвищити економічну зацікавленість працівників у продуктивній та якісній праці. До того ж, сучасний виробничий процес вимагає більшої відповідальності, старанності, творчий підхід до роботи. Це пов'язано зі складністю стимулювання та спрямування такої діяльності з необхідністю вивчення мотиваційного процесу, розуміння суті, змісту та логіки, з яких вона складається активізація високоефективної праці, максимальне задоволення потреб працівників, максимальний розвиток їх творчого потенціалу ефективно застосовувати в інтересах компанії. Мета дослідження - розробка системи стимулювання персоналу та підвищення ефективності праці на підприємстві. Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення наступних завдань:  розкрити сутність, значення мотивації та системи стимулювання персоналу на підприємстві;  охарактеризувати види і методи стимулювання праці на підприємстві;  дослідити етапи розробки системи стимулювання персоналу та розкриття методів оцінки результативності від впровадження мотиваційних механізмів;  розглянути загальну господарську характеристику ТОВ «УНІВІС, ЛТД» та проаналізувати трудовий потенціал ТОВ «УНІВІС, ЛТД»;  надати оцінку системи мотивації і стимулювання персоналу ТОВ «УНІВІС, ЛТД»;  проаналізувати сучасні програми стимулювання персоналу як напрями підвищення ефективності праці на підприємстві;  рекомендації щодо шляхів вдосконалення системи стимулювання персоналу ТОВ «УНІВІС, ЛТД». Об’єктом дослідження є процес розробки системи стимулювання персоналу та підвищення ефективності праці на підприємстві. Предметом кваліфікаційної роботи є теоретичні аспекти формування розробки системи стимулювання персоналу на прикладі ТОВ «УНІВІС, ЛТД». Апробація результатів дослідження. Окремі результати дослідження доповідались та обговорювались: − на ІX Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів з нагоди Всеукраїнського дня науки «Науковий пошук студентів та аспірантів ХХІ ст.: сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук» (17 листопада 2023 р., м. Ізмаїл). З доповіддю за темою «Вплив системи стимулювання персоналу на їх ефективність праці»; − на ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління механізмом гарантування фінансово-економічної безпеки соціально-економічних систем різних рівнів функціонування» Миколаївського національного аграрного університету (м. Миколаїв, 15-17 листопада 2023 р.) за темою «Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання в умовах глобальної нестабільності». Структура кваліфікаційної роботи. Дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. У першому розділі «Теоретичні аспекти системи стимулювання персоналу та підвищення ефективності праці на підприємстві» розкрито сутність, значення мотивації та системи стимулювання персоналу на підприємстві; охарактеризовано види і методи стимулювання праці на підприємстві; досліджено етапи розробки системи стимулювання персоналу та розкриття методів оцінки результативності від впровадження мотиваційних механізмів. У другому розділі – «Оцінка системи стимулювання персоналу як засіб підвищення ефективності праці на прикладі ТОВ «УНІВІС, ЛТД»» розглянуто загальну господарську характеристику ТОВ «УНІВІС, ЛТД» та проаналізовано трудовий потенціал ТОВ «УНІВІС, ЛТД»; надано оцінку системи мотивації і стимулювання персоналу ТОВ «УНІВІС, ЛТД». У третьому розділі – «Шляхи вдосконалення системи стимулювання персоналу як напрями підвищення ефективності праці на підприємстві» проаналізовано сучасні програми стимулювання персоналу як напрями підвищення ефективності праці на підприємстві; рекомендації щодо шляхів вдосконалення системи стимулювання персоналу ТОВ «УНІВІС, ЛТД».
Опис: Relevance of research. Today, the unstable situation in Ukraine requires the setting of appropriate goals and practical solutions to the task of personnel management with the addition of socio-economic methods of labor motivation, which would make it possible to increase the economic interest of employees in productive and quality work. In addition, the modern production process requires greater responsibility, diligence, and a creative approach to work. This is due to the complexity of stimulating and directing such activities with the need to study the motivational process, understand the essence, content and logic of which it consists, the activation of highly efficient work, the maximum satisfaction of the needs of employees, the maximum development of their creative potential to be effectively applied in the interests of the company. The purpose of the study is to develop a system for motivating personnel and improving labor efficiency at the enterprise.Achieving the set goal made it necessary to solve the following tasks: ˗ reveal the essence, meaning of motivation and incentive systems for personnel at the enterprise; ˗ characterize the types and methods of labor stimulation at the enterprise; ˗ to investigate the stages of development of the personnel incentive system and the disclosure of methods for assessing the effectiveness of the implementation of motivational mechanisms; ˗ consider the general economic characteristics of "UNIVIS, LTD" LLC and analyze the labor potential of "UNIVIS, LTD" LLC; ˗ provide an evaluation of the system of motivation and stimulation of personnel of UNIVIS, LTD.; ˗ to analyze modern staff incentive programs as ways of improving labor efficiency at the enterprise; ˗ ecommendations on ways to improve the personnel incentive system of "UNIVIS, LTD" LLC. The object of the study is the process of developing a system of personnel incentives and improving labor efficiency at the enterprise. The subject of the qualification work is the theoretical aspects of the development of the personnel incentive system based on the example of UNIVIS LLC. Approbation of research results. Individual research results were reported and discussed: - at the IX All-Ukrainian scientific and practical conference of young scientists and students on the occasion of the All-Ukrainian Day of Science "Scientific search of students and graduate students of the 21st century: modern problems and trends in the development of humanitarian and socio-economic sciences" (November 17, 2023, Izmail) . With a report on the topic "Impact of the personnel incentive system on their work efficiency"; - at the II All-Ukrainian scientific and practical conference "Management of the mechanism of guaranteeing the financial and economic security of socio-economic systems of various levels of functioning" of Mykolaiv National Agrarian University (Mykolaiv, November 15-17, 2023) on the topic "Management of financial and economic security of sub "enterprises in conditions of global instability". The structure of the qualification work. This work consists of an introduction, three chapters, conclusions and a list of references. In the first chapter "Theoretical aspects of the personnel incentive system and improvement of labor efficiency at the enterprise" the essence, meaning of motivation and the personnel incentive system at the enterprise is disclosed; the types and methods of labor stimulation at the enterprise are characterized; the stages of development of the personnel incentive system and the disclosure of methods for evaluating the effectiveness of the implementation of motivational mechanisms were investigated. In the second chapter - "Evaluation of the personnel incentive system as a means of increasing labor efficiency on the example of UNIVIS, LTD LLC" the general economic characteristics of UNIVIS, LTD LLC were considered and the labor potential of UNIVIS, LTD LLC was analyzed; an evaluation of the system of motivation and stimulation of the staff of UNIVIS, LTD. In the third chapter - "Ways of improving the system of personnel incentives as ways of increasing labor efficiency at the enterprise" modern personnel incentive programs are analyzed as ways of increasing labor efficiency at the enterprise; recommendations on ways to improve the personnel incentive system of "UNIVIS, LTD" LLC.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1978
Розташовується у зібраннях:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Магістерська Делігіоз.pdfРозробка системи стимулювання персоналу та підвищення ефективності праці на підприємстві» (на прикладі ТОВ «УНІВІС, ЛТД»)2.03 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.