Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1999
Назва: Орієнтальні мотиви в творчості П.Б. Шеллі («Аластор, або Дух Одинацтва»)
Інші назви: Oriental motifs in the work of P.B. Shelley ("Alastor, or the Spirit of Solitude")
Автори: Варсан, Альона Клавдіївна
Varsan, Alona
Ключові слова: орієнталізм
орієнтальні мотиви
поет і поезія
поема
романтизм
Захід і Схід
Іслам
orientalism
oriental motifs
poet and poem
romanticism
West and East
Islam
Дата публікації: 29-січ-2024
Бібліографічний опис: Варсан А. К. Орієнтальні мотиви в творчості П.Б. Шеллі («Аластор, або Дух Одинацтва») : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 014 Середня освіта. Предметної спеціальності: 014.021 Англійська мова і література, освітньої програми: Середня освіта: англійська мова і література / Кер. : д. філол. н., проф. Шевчук Т. С. – Ізмаїл, 2024. – 85 с.
Короткий огляд (реферат): В кваліфікаційній роботі на тему «Орієнтальні мотиви в творчості П.Б. Шеллі («Аластор, або Дух одинацтва»)» представлено орієнтальні мотиви в творчості П.Б. Шеллі та в англійській романтичній поезії. Саме її вважають важливим літературним рухом, що був художнім відображенням духовного перевороту не лише в літературі, а в культурі загалом. У роботі розглядаються орієнтальні мотиви в творчості П.Б. Шеллі. Досліджено сакральні географічні топоси Сходу в поемі «Аластор або Дух одинацтва» та розкрито орієнтальний міфопростір поеми «Постання ісламу». Загалом, унікальність поетичної творчості П. Б. Шеллі полягає у багатьох аспектах. Зокрема, він вважав природу уособленою, що є продовженням власної душі та розуму людини й володіє емоціями та людськими почуттями. Відтворення природи в поетичній творчості автора має глибокий філософський зміст та неординарний підхід. У поемі «Постання ісламу» поет розкриває зміст боротьби Добра і Зла та прагнення суспільства до свободи. У поезії Шеллі присвячена темі безсмертя та вічної природної еволюції. В своїй творчості поет ніби намагається провести паралель між змінами в суспільстві та розвитком природи. Разом з тим, вірші П. Б. Шеллі досить оптимістичні: після етапу страждань та війни обов’язково прийде мирний час та процвітання, так само, як весна приходить на зміну суворій зимі. Творчість П. Б. Шеллі відображає його глибоке розуміння соціальних проблем того часу. У поемі «Ісламське повстання» автор порушує питання про необхідність боротьби за свободу та правду, а також важливість єдності та солідарності в суспільстві. Поезія П. Б. Шеллі є важливим джерелом для вивчення європейської історії та культури XIX століття. Автор розкриває соціальні, політичні та релігійні аспекти часу, допомагає зрозуміти соціальне мислення та цінності. Зрештою, розуміння того, що спонукає людей думати, допоможе зрозуміти їхній світогляд. Творчість П. Б. Шеллі є важливим етапом у розвитку романтизму в англійській літературі. У його поезії відображено особистий досвід письменника, віра в людство, потреба у високих ідеалах. Це спонукає до роздумів про природу людської природи та важливість мистецтва в житті кожної людини. Творчість П. Б. Шеллі має велике значення для сучасного світу, оскільки його ідеї та цінності залишаються актуальними й сьогодні. Він порушивав питання про соціальну справедливість, глобальну солідарність та важливість боротьби за правду і свободу. Такі проблеми є актуальними і сьогодні, і творчість П. Б. Шеллі надихає людей до дії та змін у світі. Крім того, творчість П. Б. Шеллі має велике значення для розвитку літературної критики та літературознавства. Його поезія викликала і продовжує викликати жваві дискусії серед критиків та дослідників. Вивчення творчості П. Б. Шеллі допомагає розширити наші знання про романтизм як літературний напрям, а також про його вплив на подальший розвиток світової літератури. Нарешті, творчість П. Б. Шеллі має важливе значення для формування гуманістичних цінностей у суспільстві. Його поезія наповнена любов'ю до ближнього, співчуттям до страждань інших людей, а також великим оптимізмом щодо можливостей людства. Такі цінності є особливо важливими в сучасному світі, де ми стикаємося з багатьма викликами та проблемами. Творчість П. Б. Шеллі нагадує нам про необхідність прагнути до гармонії, миру та розвитку як основних цілей людства.
Опис: The qualification work on the topic "Oriental motifs in the work of P.B. Shelley ("Alastor, or the Spirit of Solitude")" presents oriental motifs in the creativity of P.B. Shelley and in English Romantic poetry. It is considered to be an important literary movement that was an artistic reflection of the spiritual revolution not only in literature but in culture in general. The work examines oriental motifs in the works of P.B. Shelley. The sacred geographical topos of the East in the poem "Alastor or the Spirit of Solitude" are investigated and the oriental mythos of the poem "The Revolt of Islam" is revealed. In general, the uniqueness of P. B. Shelley's poetic work lies in many aspects. In particular, he considered nature to be personified, which is an extension of a person's own soul and mind and possesses emotions and human feelings. The reproduction of nature in the author's poetry has a deep philosophical meaning and an extraordinary approach. In the poem "The Revolt of Islam" the poet reveals the meaning of the struggle between Good and Evil and the desire of society for freedom. Shelley's poetry deals with the theme of immortality and eternal natural evolution. In his work, the poet seems to be trying to draw a parallel between changes in society and the development of nature. At the same time, Shelley's poems are quite optimistic: after the stage of suffering and war, peace and prosperity will surely come, just as spring replaces the harsh winter. The works of P. B. Shelley reflect his deep understanding of the social problems of the time. In the poem "The Islamic Revolt", the author raises the question of the need to fight for freedom and truth, as well as the importance of unity and solidarity in society. The poetry of P. B. Shelley is an important source for the study of European history and culture of the nineteenth century. The author reveals the social, political and religious aspects of the period, helps to understand social thinking and values. Ultimately, understanding what makes people think will help to understand their worldview. The work of P. B. Shelley is an important stage in the development of Romanticism in English literature. His poetry reflects the writer's personal experience, belief in humanity, and the necessity of high ideals. It encourages reflection on the nature of human nature and the importance of art in the life of every person. P. B. Shelley’s work is of great importance to the modern world, as his ideas and values remain relevant today. He raised issues of social justice, global solidarity, and the importance of fighting for truth and freedom. Such issues are still relevant today, and the work of P.B. Shelley inspires people to take action and make a difference in the world. In addition, the work of P. B. Shelley has great impact on the development of literary criticism and literary studies. His poetry has caused and continues to cause lively discussions among critics and researchers. Studying the work of P. B. Shelley helps to expand our knowledge of Romanticism as a literary movement, as well as its influence on the further development of world literature. Finally, the work of P. B. Shelley has an important role in the formation of humanistic values in society. His poetry is filled with love for one's neighbor, compassion for the suffering of others, and great optimism about the possibilities of humanity. Such values are especially important in the modern world, where we face many challenges and problems. The work of P. B. Shelley reminds us of the need to strive for harmony, peace and development as the main goals of humanity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1999
Розташовується у зібраннях:014 Середня освіта: англійська мова і література

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Магістерська робота Варсан Альона 61-І.pdfОрієнтальні мотиви в творчості П.Б. Шеллі («Аластор, або Дух Одинацтва»)1.27 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.