Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/843
Назва: Жанрово-строфічні особливості поезії Юрія Липи
Інші назви: Genre-Strophic Peculia ritiesof Yuryi Lypa‘s Poetry
Автори: Погорєлова, А.
Pogorelova, A.
Ключові слова: авторський текст
жанр
матриця
строфа
присвята
біблійні структури
ліричний наратив
бароковий код
віршовий цикл
author’s text
genre
matrix
stanza
dedication
biblical structures
lyrical narrative
baroque code
verse cycle
Дата публікації: 2019
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Погорєлова А. Жанрово-строфічні особливості поезії Юрія Липи / А. Погорєлова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 41. – С. 57-64.
Серія/номер: Філологічні науки;41;
Короткий огляд (реферат): У статті з’ясовуються особливості генологічного рівня поезії Юрія Липи, виокремлюються складові жанрової матриці авторського тексту митця в межах його цілісної естетичної системи; досліджуються об’єктивні джерела жанротвірних процесів та суб’єктивний характер ліричного наративу поета; обґрунтовується природа синтезу архаїчних і модерних віршових форм у його художньому дискурсі; вивчаються шляхи художньої трансформації жанрових форм біблійної генези (різновиди біблійної молитви, хорал, гімн) та профетичних віршів-візій. Розглядаються принципи погодженості авторських версій біблійного першоджерела, виявляється динаміка їх стильової адаптації у творчій практиці поета; проводяться типології з жанрами духовної лірики. Акцентується увага на засвоєнні Ю. Липою різновидів віршової присвяти, їх ролі у виявленні ключових рис психологічного портрета митця. Виразна схильність поета до циклізації та нумерування віршів трактується як іманентна ознака барокового стилю, структурування текстів пояснюється близькою поетовому світовідчуттю ідеєю барокової універсальності. У полі зору автора статті принагідно перебувають формальні ресурси віршової структури строфи й фрази лірики Ю. Липи, означені як перспективні напрями фахового вивчення його художньої системи в аспекті естетичної цілісності.
Опис: The article deals with the features of the genological level of Yuryi Lypa’s poetry, distinguishes the main components of the genre matrix of the author's text of the artist within the limits of his integral aesthetic system; the objective sources of genotypic processes and the subjective character of the poet’s lyrical narrative are investigated; the nature of the synthesis of archaic and modern poetic forms in his artistic discourse is substantiated, the ways of artistic transformation of genre forms of the biblical genesis (varieties of biblical prayer, chorus, anthem, epitaph) and prose poetry visions, structured according to the principles of metaphysical lyrics, are explored. Principles of consistency of author’s versions of the biblical primary source are considered, the dynamics of their style adaptation in the poet ’s creative practice is revealed. There are typologies with genres of spiritual lyrics, genre attributes of the liturgical text (solemn speech, great vocabulary, evangelical pathos, sacral chronotope) are revealed. Special attention is paid to the assimilation of Yuryi Lypa varieties of poetry devotion, their role in revealing the key features of the psychological portrait of the artist, the visualization of him self-characterization and self-designation in the text, illuminating the complex and ambiguous relationship between the poet and the world, revealing the aspects of the biography of his soul. Verse propensity of Yuryi Lypa to cyclization and the poems numbering is interpreted by the author of the article as an immanent sign of Baroque style, the structuring of texts is due to the close poet's worldview of the idea of Baroque universality, the unity of all things. In the field of view of the researcher, according to the formal resources of the verse structure of stanzas and phrases (tumultuous rhythm, alternation of elongated and shortened strings, chopped syntax) lyrics by Yuryi Lypa, presented genre-strophic elements of folklore poetics in it. These features of the individual artist’s manner in the article are indicated as promising directions for further study of his artistic system as a complete aesthetic integrity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/843
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Погорєлова_А_НВ_41.pdfЖанрово-строфічні особливості поезії Юрія Липи832.86 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.