Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/966
Назва: Гуманістичний дискурс у творчості поетів Придунав’я
Інші назви: A Humanistic Discourse in the Work of the Poets of the Danube Region
Автори: Погорєлова, А
Pogorelova, А.
Ключові слова: художня енергетика
гуманістична змістовність
гуманні цінності
домінанта
мотив
дихотомія
добро / зло
любов
artistic energy
humanistic content
humane values
dominant
motive
dichotomy
good / evil
love
Дата публікації: 2019
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Погорєлова А. Гуманістичний дискурс у творчості поетів Придунав’я / А. Погорєлова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 44. – С. 47-54.
Серія/номер: Філологічні науки;44
Короткий огляд (реферат): У статті аналізується поетичний доробок придунайських митців слова (Михайла Василюка, Валерія Виходцева, Таміли Кібкало, Володимира Реви, Володимира Сімейка) в аспекті гуманістичної змістовності, апології морального начала та його переведення в естетичний план. Означений ракурс інтерпретації обґрунтовується особливостями їх світовідчуття й світовідтворення в межах загальних тенденцій літературного процесу та специфіки індивідуальної поетики, особливостей виражально-зображальної системи. Значне місце у статті відводиться аналізу віршів, у яких розгорнута індивідуально-авторська версія дихотомії Добро / Зло, конкретизації її художньо-філософського семантичного контексту. Виявляються основні складові поетики гуманізму на рівні мотивної структури авторського тексту кожного з означеного кола митців. Розглядається зосередженість поетів на домінантних у їх художньому світі проблемах духовності, виявляються організуючі компоненти текстів та акцентування в них гуманістичних універсалій (добро, любов, Бог, вічність, щастя, біль), досліджуються естетичні функції в авторській картині світу. Гуманістичний потенціал лірики поетів Придунав’я характеризується як джерело художньої енергії тексту, ключовий маркер його смислового поля, що відкриває перед дослідниками широкий спектр інтерпретацій.
Опис: The article analyzes the poetic achievements of the Danubian word artists (Mikhail Vasilyuk, Valeriy Vyhodtsev, Tamila Kibkalo, Volodymyr Reva, Volodymyr Symeyk) in the aspect of humanistic content, apology of moral principle and its translation into aesthetic plan. The foregoing perspective of interpretation is substantiated by the peculiarities of their worldview and worldview within the limits of the general tendencies of the literary process and the specificity of individual poetics, features of the expressive system. A significant place in the article is devoted to the analysis of poems in which the individually-authored version of the Good / Evil dichotomy is deployed, and its artistic and philosophical semantic context is specified. Emphasis is placed on the artist's representation of the polystructural associative spectrum of the motive of love as a humanizing spiritual substance, personal and universal. The sensory-forming outlook categories of the humanistic concept of being and the individual ways of its creative realization by the Danube artists are revealed; identified the main components of the poetics of humanism at the level of the motive structure of the author's text of each of the designated circle of artists. The poets focus on the problems of spirituality dominant in their artistic world, the organizing components of texts and the emphasis of humanistic universals (good, love, God, eternity, mother, happiness, pain) are revealed, aesthetic functions in the author's picture of the world are explored. The humanistic potential of the poetry of the Pridunavia poets is characterized as a source of the artistic energy of the text, a key marker of its semantic field, which opens to researchers a wide range of interpretations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/966
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Погорєлова-А_НВ_44.pdfГуманістичний дискурс у творчості поетів Придунав’я819.93 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.