Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Інтермедіальні аспекти творчого самовираження кілійського поета Володимира Сімейка

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Коваль, Марина Олександрівна
dc.contributor.author Koval, M.
dc.date.accessioned 2020-02-04T09:43:08Z
dc.date.available 2020-02-04T09:43:08Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Коваль М.О. Інтермедіальні аспекти творчого самовираження кілійського поета Володимира Сімейка : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 014 Середня освіта (українська мова і література) / Кер.: канд. філол. наук, проф. Райбедюк Г.Б. - Ізмаїл, 2019. - 133 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1047
dc.description The qualification work consists of an introduction, four sections, conclusions, a list of used literature (total - 153 positions) and appendices. The work analyzes the artistic achievements of the Kilian poet Volodymyr Symeyko through the prism of intermediality. His work has not yet become a subject of professional research. A few current reviews and anniversary notes on the pages of local periodicals are all we have to say about the poet today. The syncretic imagery of V. Symeyko artistic world leads to the interpretation of his lyrics in the aspect of intermedia. This approach to the study of the artist's creative heritage marks the relevance of the stated theme. The purpose of the qualification work is to study artistic interaction in the lyrics of V. Symeyko as an expression of his creative expression. The object of analysis is poetry poems, literary context, periodicals. The substantive interest of the work is focused on explaining the syncretic nature of the artist's artistic thinking as the basis of stylistic synthesis. The principles of intermedial analysis and a systematic approach to the evaluation of artistic text became the methodological bases of the research. The theoretical section builds on a methodological research strategy. Intermediality as an author's concept has acquired in the creative practice of V. Simeyko individual characteristics, caused by different sources (biographical, folklore, literary, historiographical). Their research determined the content of the second section of the paper. The main components of the artist's polysynthetic texts are identified in the third section. In this part of work the ways of transcoding of musical and plastic visual means of expression to the verbal level are characterized, the peculiarities of their functioning in the figurative world of the poet are established. The methodological grounds for applying the artistic context in the process of studying Ukrainian literature by the program of the profile level determined the structure and content of the methodical section. To it was added a synopsis of the lesson on the theme: «Intimate lyrics of Vladimir Symeyko in the artistic graphic of Valery Leventsova». The findings summarize the results of the study. On the basis of representative artistic material it is proved that intermedia is a characteristic feature of V. Symeyko artistic worldview. With a natural ability for synesthetic imagery, the poet actively used literary-musical, literary-visual and literary-choreographic correlations. In this way he presented vivid examples of the synthetics of creative expression, attesting to the original manner of writing. uk_UA
dc.description.abstract У роботі проаналізовано художній доробок кілійського поета Володимира Сімейкакрізь призму інтермедіальності. Його творчість ще не ставала об’єктом фахового дослідження. Декілька поточних відгуків та ювілейних нотаток на сторінках місцевої періодики – це усе, що на сьогодні маємо з написаного про поета. Синкретична образність художнього світу В. Сімейка спонукає до інтерпретації його лірики в аспекті інтермедіальності. Такий підхід до студіювання творчої спадщини митця означує актуальність заявленої теми. Метою кваліфікаційної роботи передбачено дослідження мистецької взаємодії в ліриці В. Сімейка як вияву його творчого самовираження. Об’єктом аналізу є вірші поета, літературний контекст, матеріали періодики. Предметний інтерес роботи зосереджено на з’ясуванні синкретичної природи художнього мислення митця як основи стильового синтезу. Методологічними підставами дослідження стали принципи інтермедіального аналізу та системного підходу щодо оцінки художнього тексту. У теоретичному розділі вибудувано методологічну стратегію дослідження. Інтермедіальність як авторська концепція набула у творчій практиці В. Сімейка індивідуальних ознак, зумовлених різними джерелами (біографічними, фольклорними, літературними, історіософськими). Їх дослідження визначило зміст другого розділу роботи. Основні компоненти полісинтетичних текстів митця виявляються у третьому розділі. В цій частині роботи охарактеризовано способи перекодування музичних і пластичних образотворчих засобів вираження на словесний рівень, встановлено особливості їх функціонування в образному світі поета. Методичні підстави застосування мистецького контексту в процесі вивчення української літератури за програмою профільного рівня визначили структуру та зміст методичного розділу. До нього додано план-конспект уроку на тему: «Інтимна лірика Володимира Сімейка в художній графіці Валерії Левенцової». У висновках узагальнено результати дослідження. На основі репрезентативного художнього матеріалу доведено, що інтермедіальність є характерною ознакою мистецького світобачення В. Сімейка. Маючи природну здатність до синестезійної образності, поет активно використовував літературно-музичні, літературно-живописні та літературно-хореографічні кореляції. У такий спосіб він презентував яскраві взірці синтетичності творчого самовираження, засвідчуючи оригінальну манеру письма. uk_UA
dc.subject синтез uk_UA
dc.subject вербалізація uk_UA
dc.subject авторський текст uk_UA
dc.subject самовираження uk_UA
dc.subject синкретизм uk_UA
dc.subject інтермедіальність uk_UA
dc.subject мистецька ідентичність uk_UA
dc.subject біографізм uk_UA
dc.subject кореляція uk_UA
dc.subject synthesis uk_UA
dc.subject verbalization uk_UA
dc.subject author's text uk_UA
dc.subject self-expression uk_UA
dc.subject syncretism uk_UA
dc.subject intermedia uk_UA
dc.subject artistic identity uk_UA
dc.subject biography uk_UA
dc.subject correlation uk_UA
dc.title Інтермедіальні аспекти творчого самовираження кілійського поета Володимира Сімейка uk_UA
dc.title.alternative Intermediate Aspects of the Creative Expression of the Kilian Poet Volodymyr Symeyko uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу