Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Формування етнічної самосвідомості здобувачів освіти у процесі навчання у закладах вищої освіти

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Рошкан, Руслан
dc.contributor.author Roshkan, R.
dc.date.accessioned 2020-03-11T09:49:49Z
dc.date.available 2020-03-11T09:49:49Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Рошкан Р.С. Формування етнічної самосвідомості здобувачів освіти у процесі навчання у закладах вищої освіти : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 053 Психологія / Кер.: канд. психол. наук, доц. Мазоха І.С. - Ізмаїл, 2019. - 86 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1104
dc.description The qualification work contains the following stages of the study: 1. The relevance and problems of the study have been identified . The formation of young people's ethnicity is an urgent task dictated by the logic of the development of modern psychology and sociology, which are conditioned by social and practical necessity. Analyzing the current data, one can observe the insufficient level of development of ethnic consciousness among the students' youth and its small dynamics during the period of vocational training. 2. Scientific literature on the identified issues has been analyzed . The phenomenon of ethnic consciousness was investigated by such scientists as: B. Anderson, E. Gellner, V. Tishkov, N. Glezer, D. Moynihin, Y. Bromley, V. Kozlov, V. Pavlenko, A Ponomarev and others. Among foreign scholars in the study of ethnic consciousness, considerable attention was paid to the study of identity: M. Cole, E. Croas, G. Spencer, G. Tejfel. 3. Study of the peculiarities of forming the concept of "ethnic consciousness" . The various concepts used to refer to this phenomenon are still controversial. There are several concepts that are related to ethnic consciousness. In foreign psychology, the concept of ethnic identity is most commonly used. In the national psychology there is a tradition of differentiation of these concepts.4. The basic age patterns of ethnic identity formation are defined and described . It is possible to distinguish the concepts of formation of ethnic consciousness J. Piaget , B. Anan'eva , J. Finney , E. Erickson , A. Romanov and others. 4. The quantitative and qualitative analysis of the results of the experimental research on the level of ethnic students' self-awareness was conducted , which resulted in the following conclusions: 1) The norm is the preferred type of ethnic identity. Somewhat less of the respondents belong to the type of ethnic indifference. Ethno-nihilistic and ethno-egoistic types of identity can also be observed. Ethno-isolationism and ethno-fanaticism are minimally expressed. 2) most students have a well-defined ethnic identity. They defined their ethnicity and successfully socialized in it. However, one can observe a low level of ethnic identity formation in sixth of the respondents. 3) most students have a high level of ethnic identity, that is, students are clearly aware of their ethnicity. The average level of ethnic identity indicates that students are partly identified with their ethnicity but do not attach special importance to it. The low level is determined not by the desire or the ability to identify with a particular ethnic group. An analysis of the subscales showed that the predominant indicator of ethnic identity is the affective component scale. 5. The basic methods and methods of formation of ethnic identity are characterized. For example, a method of forming ethnic consciousness through the phenomena of culture. For example, folklore. The basis of this approach is the structure of the self-image, as the central construct of human consciousness and consideration of it from the standpoint of different approaches. Or the method "Formation of ethnic consciousness by means of Ukrainian folk embroidery". This method is based on the proposition that consciousness is the highest form of reflection of reality, peculiar to people only, related to their psyche, speech, abstract thinking, worldview, self-awareness, self-control of behavior and activity and predicting the results of the latter. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота вміщує такі етапи дослідження: 1. Виявлена актуальність та проблеми дослідження. Формування етнічності молодої людини являється актуальним завданням яке диктує логіка розвитку сучасних психології та соціології, що зумовлені соціальною та практичною необхідністю. Аналізуючи сучасні дані можна спостерігати недостатній рівень розвитку етнічної самосвідомості у представників студентської молоді та незначну її динаміку впродовж періоду професійно-орієнтованої підготовки. 2. Проаналізована наукова література щодо означеної проблематики. Феномен етнічної самосвідомості досліджували такі вчені як: Б. Андерсон, Е. Геллнер, В.А. Тишков, Н. Глезер, Д. Мойніхін, Ю.В. Бромлей, В.І. Козлов, В.І. Павленко, А.П. Пономарьов та ін. Серед зарубіжних вчених в рамках дослідження етнічної самосвідомості значна увага приділялася вивченню ідентичності: М. Коула, Е. Кроас, Г. Спенсера, Г. Теджфела. 3. Вивчення особливостей формування поняття "етнічна самосвідомість". Різні поняття, використовувані для позначення даного феномена, досі викликають суперечки фахівців. Існують кілька понять, які є спорідненими по відношенню до етнічного самосвідомості. У зарубіжній психології найчастіше використовують поняття етнічної ідентичності. У вітчизняній психології склалася традиція розмежування даних понять. 4. Проведено кількісний та якісний аналіз результатів експериментального дослідження щодо рівня сформованості етнічної самосвідомості студентства, за результатами якого зроблено наступні висновки: 1) Як переважним типом етнічної ідентичності являється норма. Дещо менше опитаних належать до типу етнічної індиферентності. Також можна спостерігати прояви етнонігілістичного та етноегоїстичного типів ідентичності. Етноізоляціонізм і етнофанатизм мінімально виражені. 2) у більшості студентів вже чітко сформована етнічна ідентичність. Вони визначились зі своєю етнічною приналежністю, а також успішно соціалізувались в ній. Однак все ж можна спостерігати невисокий рівень сформованості етнічної ідентичності у шостої частини респондентів. 3) більшість студентів має високий рівень етнічної ідентичності, тобто студенти чітко усвідомили свою етнічну приналежність. Середній рівень етнічної ідентичності показує, що студенти частково визначились зі своєю етнічною приналежність, але не надають їй особливого значення. Низький рівень обумовлюється не бажанням або не можливістю ідентифікації себе з певною етнічною групою. Аналіз же субшкал показав, що переважним показником етнічної ідентичності є шкала афективного компоненту. 5. Охарактеризовані основні способи та методи формування етнічної самоідентичності. Наприклад метод формування етнічної самосвідомості через феномени культури. Наприклад фольклор. Основою такого підходу є структура Я-образу, як центрального конструкту самосвідомості людини та розгляд його з позиції різних підходів. Або метод "Формування етнічної свідомості засобами української народної вишивки". В основі даного методу лежать положення про те, що свідомість це вища форма відображення дійсності, властива лише людям, пов’язана з їхньою психікою, мовленням, абстрактним мисленням, світоглядом, самосвідомістю, самоконтролем поведінки й діяльності та передбачуванням результатів останньої. uk_UA
dc.subject етнічна самосвідомість uk_UA
dc.subject етнічна ідентичність uk_UA
dc.subject національна ідентичність uk_UA
dc.subject національна свідомість uk_UA
dc.subject етнос uk_UA
dc.subject нація uk_UA
dc.subject юнацький вік uk_UA
dc.subject ethnic consciousness uk_UA
dc.subject ethnic identity uk_UA
dc.subject national identity uk_UA
dc.subject national consciousness uk_UA
dc.subject ethnicity uk_UA
dc.subject nation uk_UA
dc.subject adolescence uk_UA
dc.title Формування етнічної самосвідомості здобувачів освіти у процесі навчання у закладах вищої освіти uk_UA
dc.title.alternative Formation of ethnic consciousness of educators in the process of education in higher education institutions uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу