Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Організаційно-методичні аспекти роботи над акомпанементом пісень шкільного репертуару

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Банкул, Л.Д.
dc.contributor.author Bankul, L.
dc.date.accessioned 2020-06-03T17:55:13Z
dc.date.available 2020-06-03T17:55:13Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Банкул Л.Д. Організаційно-методичні аспекти роботи над акомпанементом пісень шкільного репертуару / Л.Д. Банкул // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 68. – Т. 1. – C. 204-207. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1215
dc.description The article is devoted to organizational and methodological aspects of the student's work on the accompaniment of songs of the school repertoire. In the analysis of literary sources and scientific publications it was noted that the work of the student in the concertmaster class is presented in terms of pedagogical work. The stages of the student's work on the accompaniment of the songs of the school repertoire are revealed. Particular attention was paid to the vocal and instrumental accompaniment of the songs. The modern view of the art of accompaniment is that instrumental accompaniment is not given the minor role of harmonious and rhythmic support for the partner, and both parties have equal rights as members of a solid «musical organism». In analyzing the music sources, it was found that The necessary professional components of a student-pianist's concertmaster training are: possession of elements of accompaniment work with a soloist; ability to work with the songs of the school repertoire and to perform them on their own accompaniment; aspiration to expand repertoire through sketchy development of musical works; mastering algorithms for letter-reading, transposition, and auditory actions; readiness for concert and stage activity. The analysis of the scientific literature shows that some aspects of the problem under study have always been the focus of scholars who devoted their work to the methodological training of future teachers. As a result of research of organizational aspects of work on the accompaniment of songs of the school repertoire, it was proved that when studying the songs, the student should be able to feel the accompaniment of the sound of different orchestral instruments, their timbre color and harmony with the choral sound, isolation of some of them, comparison with sound. Methods and practical actions for the formation of the musician's performing skills were limited to the issues of mastering the performing technique (mastering sound production, sound formation, performing techniques, public speaking skills). In this area of work is written a lot of methodological literature (piano, violin, vocal, bayan), there are traditions of teaching and learning in instrumental and vocal classes of musical institutions of different levels (from children's to special). uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено організаційно-методичним аспектам роботи студента над акомпанемен- том пісень шкільного репертуару. Під час аналізу літературних джерел та наукових публікацій було визначено, що робота студента в концертмейстерському класі представлена з точки зору педа- гогічної роботи. Виявлено етапи роботи студента над акомпанементом пісень шкільного репер- туару. Особливу увагу приділено вокальному та інструментальному акомпанементу пісенних тво- рів. Сучасний погляд на мистецтво роботи акомпанементу полягає в тому, що інструментальному супроводу надається не другорядна роль гармонічної та ритмічної підтримки партнера, а обидві партії мають рівні права як члени суцільного «музичного організму». Під час аналізу музичних джерел було виявлено, що необхідними професійними складниками концертмейстерської підготовки сту- дента-піаніста є: володіння елементами акомпаніаторської роботи із солістом; уміння працювати з піснями шкільного репертуару та виконувати їх під власний акомпанемент; прагнення до розши- рення репертуару шляхом ескізного освоєння музичних творів; володіння алгоритмами дій читання з листа, транспонування та підбору по слуху; готовність до концертно-сценічної діяльності. Аналіз наукової літератури свідчить, що окремі аспекти досліджуваної проблеми завжди перебу- вали в центрі уваги науковців, які свої праці присвятили методичній підготовці майбутніх учителів. У результаті дослідження організаційних аспектів роботи над акомпанементом пісень шкільного репертуару було доведено, що під час вивчення пісні студент повинен уміти відчувати в супроводі звучання різних оркестрових інструментів, їх темброве забарвлення та співзвучність хоровому зву- чанню, виділення окремих з них, порівнювання зі звучанням мелодії. Методика і практичні дії з фор- мування виконавської майстерності музиканта обмежувалися питаннями оволодіння виконавською технікою (оволодіння звукодобуванням, звукоутворенням, виконавськими прийомами, навичками публічного виступу). У цьому напрямі роботи написано безліч методичної літератури (фортепі- анної, скрипкової, вокальної, баянної), існують традиції викладання і навчання в інструментальних і вокальних класах музичних закладів різних рівнів (від дитячих до спеціальних). uk_UA
dc.publisher Запоріжжя : КПУ uk_UA
dc.subject акомпанемент uk_UA
dc.subject вокальний акомпанемент uk_UA
dc.subject інструментальний акомпанемент uk_UA
dc.subject педагогічний підхід uk_UA
dc.subject музична освіта uk_UA
dc.subject accompaniment uk_UA
dc.subject vocal accompaniment uk_UA
dc.subject instrumental accompaniment uk_UA
dc.subject pedagogical approach uk_UA
dc.subject music education uk_UA
dc.title Організаційно-методичні аспекти роботи над акомпанементом пісень шкільного репертуару uk_UA
dc.title.alternative Organizational and methodical aspects of work on the accompaniment of songs of the school repertoire uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу