Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Науково-інформаційна діяльність бібліотечних установ

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Кожухар, Тетяна Русланівна
dc.contributor.author Kozhukhar, T.
dc.date.accessioned 2020-07-01T07:21:40Z
dc.date.available 2020-07-01T07:21:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Кожухар Т.Р. Науково-інформаційна діяльність бібліотечних установ : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Кер.: канд.пед.наук, ст.викл. Кожухар Ж.В. – Ізмаїл, 2020. – 71 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1227
dc.description Qualification work is an experimental study of the directions of scientific and information activities in library institutions. The paper reveals the essence of scientific and information activities of libraries, features of scientific and information activities in the National Library of Ukraine named after V.I. Vernadsky and on the basis of the analysis proposed ways to improve the activities of library institutions. Determinative components of theoretical bases are considered in researches of M. Slobodyanyk, A. Chachko, N. Kushnarenko, L. Petrov, G. Shvetsova-Vodka in which features of formation and the basic directions of scientific and information activities of library institutions are marked. The theoretical part reveals the general characteristics of the library as a single integrated system and the relationship of all its elements: «document», «subscriber», «librarian», «material and technical base» and is determined that each of them plays its own, but generally equal role without which the functioning of the library would be impossible. The concept of «scientific and information activities» is analyzed and its main directions are singled out, such as: analytical activity, abstracting, annotation of documents and creation of electronic resources of the library. The normative-legal documents regulating scientific-information activity of library institutions in Ukraine are considered. Libraries have a clear and strict obligation to comply with legal norms, and certain measures have been taken to comply with them. The practical part of the study consists of the general characteristics of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky. The characteristics of the main stages of development of this library, the main tasks and directions of the scientific organization of scientific and information activity of the Library are given. The peculiarities of its scientific and information activity of the Library are analyzed, it is determined that it develops more in the analytical direction, as such activity makes the library competitive at the market of information products and services. Also, the main directions of library activity improvement are offered. Prospects of the research are aimed at determining the directions of development of scientific and information activities of library institutions in the modern information society. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота є дослідно-експериментальним дослідженням напрямів здійснення науково-інформаційної діяльності у бібліотечних установах. У роботі розкриті питання сутності науково-інформаційної діяльності бібліотек, особливості науково-інформаційної діяльності у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та на підставі проведеного аналізу запропоновані напрями вдосконалення діяльності бібліотечних установ. Визначальні компоненти теоретичних основ розглянуті в дослідженнях М. С. Слободяника, А. С. Чачко, Н. М. Кушнаренко, Л. Г. Петрова, Г. М. Швецової-Водки, в яких зазначено особливості становлення та основні напрями науково-інформаційної діяльності бібліотечних установ. У теоретичній частині розкрита загальна характеристика бібліотеки як єдиної цілісної системи та взаємозвʼязок всіх її елементів: «документ», «абонент», «бібліотекар», «матеріально-технічна база» та визначено, що кожен з них відіграє свою власну, але в цілому рівноправну роль, без якої функціонування бібліотеки було б неможливо. Проаналізовано поняття «науково-інформаційна діяльність» та виокремлені її основні напрями, такі як: аналітична діяльність, реферування, анотування документів та створення електронних ресурсів бібліотеки. Розглянуті нормативно-правові документи які регламентують науково-інформаційну діяльність бібліотечних установ в Україні. На бібліотеки покладаються обов’язки чіткого і неухильного виконання правових норм, у звʼязку з цим були зазначені певні заходи для їх дотримання. Практична частина дослідження складається з загальної характеристики Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Надана характеристика основним етапам розвитку НБУВ, основні завдання та напрями наукової організації науково-інформаційної діяльності Бібліотеки. Проаналізовано особливості здійснення її науково-інформаційної діяльності Бібліотеки, визначено, що вона розвивається більш у аналітичному напрямку, оскільки такий напрям діяльності робить бібліотеку конкурентоспроможною на ринку виробництва інформаційних продуктів і послуг Також, запропоновані основні напрямки вдосконалення діяльності бібліотечних установ. Перспективи дослідження спрямовані на визначення напрямів розвитку науково-інформаційної діяльності бібліотечних установ в сучасному інформаційному суспільстві. uk_UA
dc.subject науково-інформаційна діяльність uk_UA
dc.subject бібліотечні установи uk_UA
dc.subject scientific and information activity uk_UA
dc.subject library institutions uk_UA
dc.title Науково-інформаційна діяльність бібліотечних установ uk_UA
dc.title.alternative Scientific and information activity of library institutions uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу