Культурологія

Записів у цьому списку: 19

Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. видання / [Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.] ; за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука.Вихідні дані: Київ : Знання, 2001Опис: 326 с : б. т ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 930.85(477+100)(07) (1).
Словарь славянской мифологии : происхождение славян. мифологии и этноса [Текст] / Л. Т. МирончиковВихідні дані: Минск : Харвест, 2004Опис: 304 с : 5000 экз. (в пер.) ; 84х108 1/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 398(367)(038) (1).
«Мы пришли дать вам СЛОВО». Кирилл и Мефодий в истории славянской культуры [Текст] / О. Б. ДеминВихідні дані: Одесса : Гермес, 2003Опис: 119 с : Библиогр.: с. 118. - 300 пр ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 94(367)"08":81'04 /Д 30 (1).
100 великих галерей и музеев [Текст] / М. В. Губарева, Н. А. ИонинаВихідні дані: Москва : Вече, 2005Опис: 464 с. : ил. (16 с.) : 10000 экз. (в пер.) ; 60х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 069:7](03) (1).
Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской культуры [Текст] / Т. И. ВендинаВихідні дані: Москва : Институт славяноведения, 2007Опис: 336 с : Библиогр.: с. 327-334. - 300 экз. ; б.ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 811.161.1:008 (1).
Культурологія [Тест] : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко, Л. А. Пинда, Є. А. Подольська [та ін.] ; за заг. ред. В. М. ПічіВихідні дані: Львів : "Магнолія плюс", 2006Опис: 360 с : Бібліогр.: с. 354-358. - б.т. ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 008(075.8) /К 90 (1).
Культурологія [Текст] : навч. посіб. / О. Л. ШевнюкВихідні дані: Київ : Знання-Прес, 2004Опис: 352 с : Бібліогр.: с. 338-339. - б. т. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 008(075.8) (11).
Культурологія: теоретико-практичний курс [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Я. Я. Чорненький ; М-во освіти і науки УкраїниВихідні дані: Київ : Професіонал, 2007Опис: 416 с. : Бібліогр.: с. 405-410. - 800 пр. ; 70х100/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 008(075.8) /Ч-75 (1).
Локальна та регіональна специфіка традиційної культури: [матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Одеські етнографічні читання"] [Текст] : [збірка наук. праць] / [ред. кол.: В. К. Борисенко, М. К. Дмитренко, Г. К. Кожолянко та ін.] ; М-во освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Одеса : КП ОМД, 2013Опис: 574 с : Бібліогр. в кінці ст. - 300 пр. (в опр.) ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 39(477) (1).
Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Ж. З. Денисюк ; Міністерство культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва.Вихідні дані: Київ : НАКККіМ ; Видавець Олег Філюк, 2017Опис: 224 с : Бібліогр.: с.193-223. - 300 прим ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 008:130.2+398 (1).
Мова і міжкультурна комунікація : Збірник наукових праць ; Інститут української мови НАН України, ВНЗ Укоопспілкі ПУЕТ. / ред.Н. М. Бобух [Текст], Вип.1Вихідні дані: Полтава : ПУЕТ, 2017Опис: 276 с. : 60х84 /16. - 100 пр.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 81'1 М 74 (1).
Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы: Ч. ll : Авторская модель мира [Текст] : [учеб. пос.] / ответст. ред. Н. М. Раковская ; Министерство образования и науки Украины, Одесский национальный университет им. И. И. МечниковаВихідні дані: Одесса : Астропринт, 2006Опис: 285 с : 300 экз. (в пер) ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 82.09:008](075.8) (1).
Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди [Текст] : [зб. ст.] / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна, М. Томак]Вихідні дані: Київ : Українська прес-група, 2015Опис: 799, [10] с. : іл. : 1000 пр. (в опр.) ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 94(477)"08/19" /С 36 (1).
Слово - письмо - литература: Очерки по социологии современной культуры [Текст] / Б. В. Дубин, Вып. XXVIВихідні дані: Москва : Новое литературное обозрение, 2001Опис: 416 с : б.т. (в пер.) ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 316.7 (1).
Страницы истории и этнографии болгар Молдовы и Украины [Текст] : [сборник] / редкол.: С. З. Новаков (отв. ред.), Г. А. Гайдаржи, П. Ф. Стоянов, Н. Н. Червенков ; АН Республики Молдова, Институт национальных меньшинствВихідні дані: Кишинев : Штиинца, 1995Опис: 106 с : Библиогр. в конце ст. -1000 экз ; б. ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(=163.2)(478+477) /С 83 (1).
Сучасна культурологія : навч. посіб. / К. В. Кислюк, В. А. Суковата, З. І. Алфьорова [та ін.] ; за заг. ред. К. В. Кислюка Вихідні дані: Київ : Кондор, 2018Опис: 342 с : Бібліогр. : с. 315-338. - 300 прим ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 008(075.8) (1).
Українська і зарубіжна культура ХХ століття [Текст] : навч. посіб / Г.С. Мєднікова ; [гол. ред. В.П.Розумний ; ред. О.С. Яровий]Вихідні дані: Київ : Знання, 2002Опис: 214 с. ; кольор. іл : Бібліогр.: с. 213-214. - б. т. (в опр.) ; 60х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 008(477+100)"19"(075.8) (1).
Українська Фольклористична Енциклопедія [Текст] : у 2-х т. / [упоряд., наук. ред. проф. М. К. Дмитренко ; редкол.: М. К. Дмитренко, С. Й. Грица, А. І. Іваницький та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. І. Рильського., Т. 1, А -Л. -Вихідні дані: Київ : Сталь, 2018Опис: 740 с. : іл : Бібліогр. в кінці ст. - 500 пр. (в опр.) ; 84х108/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 39(=161.2)(031) (1).
Хто такі українці? Що таке Україна? [Текст] : [наук.-попул.] / В. І. Семененко ; [ред. Р. Дерев'янченко]Вихідні дані: Харків : Школа, 2010Опис: 160 с. : іл. : Бібліогр.: 155-156. - б. т. ; 84х108 1/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 94(477) /С 30 (1).

Працює на АБІС Коха