Інформаційна діяльність

This list contains 34 titles

| Виберіть назви, щоб:
Діловодство кадрової служби , практ. посіб. / Є. К. Пашутинський Публікація: Київ КНТ 2010 . 332 с 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005.92(477)(075.8)) .
Документально-інформаційні комунікації , навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк Публікація: Київ Ліра-К 2016 . 386 с. : іл , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (316.77(075.8)) .
Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій / І. М. Ломачинська, Ю. П. Якимюк, Л. В. Ломачинська Публікація: Київ Центр учбової літератури 2017 . 336 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (316.77(075.8)) .
Документні ресурси бібліотек , навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань Публікація: Київ Ліра - К 2018 . 348 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ВНЗ (лист №2/11-2010 від 19.02.2016) 60х84 21/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (025.2(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (025.2(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (025.2(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (025.2(075.8)) .
Документні ресурси бібліотек / Т. О. Долбенко Публікація: Київ Ліра-К 2017 . 80 с 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (025.2(076)) .
Доступ до публічної інформації , посібник із застосування "трискладового тесту" / Р. Б. Головенко, Д. М. Котляр, Д. М. Слизьконіс Публікація: Київ ЦПСА 2015 . 152 с. А-5 Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (347.83(086)) .
Загальне бібліографознавство , навч.-метод. посіб. / Г. М. Шевцова-Водка Публікація: Київ Кондор 2018 . 204 с , Рекомендовано до друку Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 11 від 28 вересня 2017 р.) 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (01(075.8)) .
Зберігання документів у бібліотеках , навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань Публікація: Київ Ліра-К 2017 . 288 с , Гриф МОН 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (025.7/.9(075.8)) .
Інженерія програмного забезпечення , навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін Публікація: Київ Центр учбової літератури 2020 . 204 с. , В посібнику надано систематичний виклад принципів, моделей, методів і метрик, які використовуються в інженерному циклі створення складних програмних систем. Викладено основи як класичних, так і гнучких методів розробки, розглянуто питання менеджменту класичних і гнучких програмних проектів. Велика увага приділена останнім науковим та практичним досягненям, що характеризують динаміку розвитку галузі. Як програмні засоби. що підтримуються цілісний процес розробки ПЗ, розглядається технологія компанії Microsoft - Visual Studio Team Systems (VSTS) з акцентом на Team Foundation Server (TFS). Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (004.4(075.8) /Б 83) .
Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек / Л. Соколовська Публікація: 2018 . С. 20-25. - Бібліогр.: С. 25 Фонди: Електронний читальний зал Систематична картотека (бібліографія) (02) .
Інтернет в маркетингу , підручник / І. В. Бойчук, О. М. Музика Публікація: Київ Центр учбової літератури 2010 . 512 с , У підручнику в доступній формі розглянуто сутність, цілі та функції Інтернету в маркетингу, як важливої сфери економічної діяльності в умовах сучасного розвитку інформаційних і інтерактивних технологій. Визначено особливості функціонування Всесвітньої мережі і можливості формування системи маркетингу підприємства в її середовищі. Висвітлюються маркетингові підходи до оцінки ефективності використання веб-сервера підприємства і методи проведення рекламних заходів у Інтернеті. Виклад матеріалу проілюстровано рисунками, таблицями і схемами. Наводиться значна кількість інформаційно-аналітичних матеріалів із корисними статистичними даними, що сприяє кращому розумінню сутності напрямів застосування Інтернету в маркетинговій діяльності підприємств. Подано ряд практичних і розрахункових завдань, запропоновано різні ситуаційні вправи. Книга забезпечена питаннями для самоконтролю і контрольними тестами, а наприкінці представлено короткий термінологічний словник і додатки. Підручник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для практичних працівників різних сфер бізнесу, де мережа Інтернет може використовуватись для вирішення маркетингових завдань Фонди: Абонемент. Технічна література Навчальний фонд (339.138:004.738.5(075.8)) , Електронний читальний зал (339.138:004.738.5(075.8)) .
Інтернет-маркетинг , Навчальний посібник / І. П. Литовченко, В. П. Пилипчук Публікація: Київ Центр учбової літератури 2008 . 184 с , Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів зі спеціальності «Маркетинг». В роботі розглядаються концепція та методологія Інтернет маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, формування товарів та їх ціноутворення, специфіки розподілу та просування в Інтернеті. Досліджуються вимоги стосовно ефективного функціонування web сайту підприємства. Розглянуті типові стратегічні рішення в Інтернет маркетингу, досвід впровадження ефективних бізнес моделей. Теоретичні розділи закінчуються питаннями щодо самоконтролю знань студентів. Практичний розділ включає тести та завдання для самостійної роботи. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців Фонди: Електронний читальний зал (339.138 (075.8)) .
Інформатизація освіти України:стан, проблеми, перспективи , Зб. наук. праць   Публікація: Херсон Айлант 2001 . 176 с. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (37.01/.09) .
Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах , навч. посіб.: Ч. 1 / Т. М. Валецька, П. І. Бабій, І. А. Григоришин [та ін.] Публікація: Київ Дакор КНТ 2008 . 318 с. , Посібник призначений для вивчення та набуття практичних навичок роботи з операційною системою Windows 2000 та пакетом MS Office 2000, необхідних для роботи сучасного офісу. Блок навчально-методичного забезпечення містить програму курсу та завдання для лабораторних робіт за її темами з методичними вказівками до їх виконання, комплекс питань для контролю засвоєння знань, список літератури. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів економічних вузів 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (004(075.8) /І-74) .
Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах , навч. посіб. : Ч. 2 / Т. М. Валецька, П. І. Бабій, І. А. Григоришин [та ін.] Публікація: Київ Дакор КНТ 2008 . 536 с. , Посібник призначений для вивчення та набуття практичних навичок роботи з операційною системою Windows 2000 та пакетом MS Office 2000, необхідних для роботи сучасного офісу. Блок навчально-методичного забезпечення містить програму курсу та завдання для лабораторних робіт за її темами з методичними вказівками до їх виконання, комплекс питань для контролю засвоєння знань, список літератури. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів економічних вузів 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (004(075.8) /І-74) .
Інформаційні ресурси , словник законодавчої та стандартизованої термінології / [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська] Публікація: Київ Нілан-ЛТД 2012 . 283 с 60х90/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (002.1:006](038)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (002.1:006](038)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (002.1:006](038)) .
Інформаційні технології та технічні засоби навчання , навч. посіб. / О. П. Буйницька Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 240 с. : рис., табл., іл. , Посібник укладено відповідно програми курсу «Інформаційні технології та технічні засоби навчання», який є нормативною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів напрямів 6.010106 – соціальна педагогіка, 6.030103 – практична психологія, 6.010102 – початкова освіта. В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів. Перевірити засвоєні знання під час проходження змістового модуля допоможуть студентам розроблені тестові завдання, а визначити чи опановано навчальний курс на достатньому рівні доцільно за орієнтовним екзаменаційним тестовим завданням. Для швидкого знаходження необхідних термінів, понять у посібнику подано короткий термінологічний словник та покажчик термінів і понять. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Технічна література Навчальний фонд (004:378](075.8) /Б 90) .
Інформаційні технології у туристичній індустрії , підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь Публікація: Київ КНТЕУ 2011 . 280 с. : рис., табл. , У підручнику висвітлено теоретичні та практичні питання застосування інформаційних технологій в управлінні якістю туристичних послуг, формування системи менеджменту у підприємствах, організації управління сучасними підприємствами на основі використання інформаційних технологій. 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (004:338.4](075.8) /М 48) .
Комп'ютерні дизайн технології , навч. посіб.для студ. вищих навч. закладів / Г. В. Брюханова Публікація: Київ Центр учбової літератури . 180 с , Навчальний посібник присвячено актуальним проблемам підготовки фахівців з дизайну реклами. Висвітлено основні поняття комп'ютерних дизайн технологій . Використання програм для комп'ютерного дизайну та комп'ютерні технології у роботі дизайнера. Розглянуто технологічні особливості підготовки файлів до друку. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів напряму "Мистецтво" спеціальності "Дизайн" 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (004.9(075.8) /Б-89) .
Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі , навч. посіб. / М. М. Скопень Публікація: Київ Кондор 2005 . 302 с , Викладені теоретичні аспекти, практика розв’язування задач з використання інформаційних технологій в умовах господарської діяльності підприємств готельного та туристичного бізнесу на базі таких сучасних пакетів програм, як “Microsoft Office 2000” або “Microsoft Office XP” в середовищі Windows’ (98, Millennium, 2000 Prof., XP). Розрахований на студентів першого та другого курсу спеціальностей „Туризм”, „Готельне господарство”, „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”, „Маркетинг” усіх форм навчання вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну „Інформатика та комп’ютерна техніка”. Видання може бути корисним для студентів інших курсів і спеціальностей, викладацького складу вищих навчальних закладів, а також для фахівців підприємств туристичної галузі, які опановують нові комп’ютерні інформаційні технології при обробці економічної інформації. Навчальний матеріал доповнюється питаннями для перевірки знань, а також контрольними завданнями для студентів заочної форми навчання 84х108/32. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (004.9:338.48(075.5) /С 44) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (004.9:338.48(075.5) /С 44) .
 <<  <  1  2    >>

Працює на АБІС Коха