Економіка

This list contains 76 titles

| Виберіть назви, щоб:
Аудит туристичної діяльності , навч. посіб. / О. О. Іваніна Публікація: Київ Центр учбової літератури 2005 . 256 с. , У даному посібнику викладено питання організації проведення аудиту з використанням міжнародних стандартів, зарубіжного досвіду. Детально розглянуто сутність і зміст процесу аудиту, його планування. Викладено методику аудиту обліку і звітності підприємства, важливих видів діяльності; порядок узагальнення результатів процесу аудиту і складання аудиторського висновку. Для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності (туристичного бізнесу) 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (338.48:657](075.8)) .
Бізнес-план: технологія розробки / І. З. Должанський, Т. О. Загорна Публікація: Київ Центр учбової літератури 2017 . 384 с. : рис , Гриф МОН 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005.511(083.92)(075.8)) .
Бізнес-планування / В. В. Македон Публікація: Київ Центр учбової літератури 2017 . 236 с. : рис., табл 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005.511(083.92)(075.8)) .
Біржова діяльність , навч. посіб. / В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов Публікація: Київ Центр учбової літератури 2009 . 144 с. , Гриф МОН 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Технічна література Навчальний фонд (336.764(075.8) /Р23) .
Бухгалтерские проводки. Альбом схем , практическое пособие / Н. В. Кузьменко, Т. А. Свиридов, К. М. Ильченко, С. С. Бровкова Публікація: Київ Сварог 2017 . 528 с. 60х84 1/16 Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (657(075.8)) .
Бухгалтерский учет (Пособие по выполнению практических задач) / [И. И. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. Н. Бескостая] Публікація: Киев Кондор 2002 . 349 с , Рекомендовано Министерством образования Украины как учебное пособие для студ. эконом. спец. высш. учеб. заведений. | Авторы указаны на обороте тит. листа. 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (657(075.8)) .
Бухгалтерський облік / [Ю. А. Верига, М. О. Виноградова, Т. В. Гладких та ін Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 520 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (657(075.8)) .
Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві / Г. В. Блакита, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, О. Т. Бровко Публікація: Київ Центр учбової літератури 2017 . 288 с. 60х80 1/16. - 300 пр. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (339.37(075.8)) .
Бухгалтерський фінансовий та податковий облік / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, І. Є. Соколовська-Гонтаренко Публікація: Київ Центр учбової літератури 2011 . 424 с , До 90-річчя навчального закладу. 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (657(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (657(075.8)) .
Введення до спеціальності , навч. посіб. / І. Д. Примак, Л. А. Козак, О. І. Примак [та ін.] Публікація: Київ Центр учбової літератури 2009 . 392 с. , У навчальному посібнику стисло викладено зміст поняття про сільське господарство, агрономію, землеробство, ґрунт та його родючість, культурні рослини, екологічні проблеми в аграрному секторі економіки України. Коротко висвітлено роль вчених в розвитку агрономії, вдосконалення природи рослин, основні й проміжні культури, історію виникнення землеробства і землеробської техніки та автоматизації технологічних процесів, географічні інформаційні системи. Зосереджено увагу на основних агрономічних посадах, системі вищої освіти, організації й основних формах навчального процесу в Україні, громадській і науковій роботі студентів, організації самостійної роботи та відпочинку студентів, кредитно-модульній системі організації навчального процесу і проблемі сталого розвитку сільського господарства. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (338.43(075.8) /В 24) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (338.43(075.8) /В 24) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (338.43(075.8) /В 24) .
Вища математика для економістів / В. В. Барковський, Н. В. Барковська Публікація: Київ Центр учбової літератури 2010 . 448 с 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (51(075.8)) .
Геополитическая и геоэкономическая трансформация Украинского Придунавья / В. Дергачев, В. Демченко Публікація: Київ Гордон 2005 . 92 с 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (327(477)) .
Графічний метод у статистиці / Д. М. Пармаклі, Т. Д. Дудогло, Л. М. Сорока Публікація: Комрат; Ізмаїл [б.в.] 2018 . 83 c , Рекомендовано вченою радою факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету (протокол № 1 від 30.08.2018 р.) | Рекомендовано навчально-методичною радою Комратського державного університету (протокол № 1 від 07. 09. 2018р.) б. ф. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (311(075.8)) .
Економіка підприємства / Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар Публікація: Київ МАУП 2003 . 304 с. : іл , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. | Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (338.2:658](075.8)) .
Економіка підприємства / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 304 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (338.2:338.3](075.8)) .
Економіка підприємства: збірник тестів і задач / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 240 с , Рекомендовано вченою радою економічного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (протокол № 11 від 14 травня 2015 року) 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (338.2:338.3(075.8)) .
Економіка праці , навч. посіб. / Л. П. Червінська Публікація: Київ Центр учбової літератури 2010 . 288 с. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (331(075.8)) .
Економіка суспільного сектора , навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. О. В. Длугопольський Публікація: Тернопіль ТНЕУ 2018 . 63 с , Посібник складений за робочою програмою "Економіка суспільного сектора" і містить вступ, тематичний план і програму курсу, плани семінарських занять, тести практичні завдання для самостійної роботи, порядок оцінювання занять, список рекомендованої літератури та перелік питань на оцінювання знань, список рекомендованої літератури та перелік питань на іспит. Фонди: Електронний читальний зал (33) .
Економіка та менеджмент праці / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський Публікація: Київ Кондор 2009 . 332 с. : іл., табл , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як начальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. 84х108 1/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005:331](075.8)) .
Економіка та стратегія розвитку підприємств / за заг. ред. В. К. Данилка Публікація: Житомир ЖДТУ 2010 . 284 с , Рекомендовано вченою радою Житомирського державного технологічного університету (протокол № 8 від 29.04.2010 р.) 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (658:330.1) .
 <<  <  1  2  3  4    >>

Працює на АБІС Коха