Економіка України

This list contains 15 titles

| Виберіть назви, щоб:
Біржова діяльність , навч. посіб. / В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов Публікація: Київ Центр учбової літератури 2009 . 144 с. , Гриф МОН 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Технічна література Навчальний фонд (336.764(075.8) /Р23) .
Бухгалтерский учет в Украине. Как приобрести уверенность в своих силах и уменьшить риск возникновения ошибок / [Л.Шевченкова, А. Харитонова, Л. Плешонкова и др Публікація: Днепропетровск Баланс-Клуб 2003 . 528 с 70х100 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (657(477)(07)) .
Геополитическая и геоэкономическая трансформация Украинского Придунавья / В. Дергачев, В. Демченко Публікація: Київ Гордон 2005 . 92 с 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (327(477)) .
Економіка підприємства: збірник тестів і задач / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 240 с , Рекомендовано вченою радою економічного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (протокол № 11 від 14 травня 2015 року) 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (338.2:338.3(075.8)) .
Інноваційна спроможність суб'єктів підприємницької діяльності , [монографія] / А. І. Бутенко, Є. В. Лазарєва Публікація: Одеса Фенікс 2007 . 108 с. , У роботі проведено аналіз стану і динаміки розвитку інноваційної діяльності у підприємництві України. Запропоновано перспективні напрямки її активізації, підвищення інноваційної спроможності суб'єктів господарювання і форм практичної реалізації цих напрямків із використанням ринкових механізмів. Результати дослідження розраховано на спеціалістів та науковців, які займаються проблематикою інноваційної діяльності у національному господарстві. 60х84/16. Фонди: Абонемент. Технічна література Навчальний фонд (330.341 /Б 93) .
Інституційні основи інноваційного розвитку економіки / [А. С. Аблов, В. С. Будкін, Л. П. Гальперіна та ін.] Публікація: Київ КНТ 2008 . 360 с , Гиф МОН. | Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (протокол № 11 від 28.11.2006) Радою фундації міжнародних досліджень. 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (330.341.1(075.8)) .
Національна економіка / [авт. кол. О. В. Носова, М. М. Кім, С. Д. Сворак та ін.] Публікація: Київ Центр учбової літератури 2017 . 512 с. 60х84 1/16 Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (330.5) .
Національна політика "зеленого" зростання в Україні / Т. П. Галушкіна, Л. О. Мусіна, Н. І. Хумарова Публікація: Одеса ІПРЕЕД НАН України 2012 . 272 с 60х90 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (332.021:504](477)) .
Регіональна економіка , підручник / М. В. Жук Публікація: Україна Академія 2008 . 416 с. , У підручнику розкрито сутність, предмет і об’єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком, становлення просторово-економічного потенціалу регіональних економічних комплексів, конкурентоспроможності, інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів. Детально проаналізовано економічну регіональну політику, узагальнено і систематизовано інформацію з регіонального розвитку України і її економічних районів. Засвоєнню теоретичних знань сприятимуть запитання, завдання, короткий термінологічний словник. Адресований студентам вищих навчальних закладів, прислужиться фахівцям з менеджменту, економіки, географії. 84х108/32. Фонди: Абонемент. Технічна література Навчальний фонд (332(075.8) /Ж 85) , Абонемент. Технічна література Навчальний фонд (332(075.8) /Ж 85) .
Регіональна економіка та природокористування / А. П. Голіков, О. Г. Дайнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз Публікація: Київ Центр учбової літератури 2009 . 352 с , Гриф надано Міністерством освіти і наукки України (Лист № 1.4/18-Г-3048 від 31.12.2008) 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (332.1(075.8)) .
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика / Д. М. Стеченко Публікація: Київ Вікар 2006 . 396 с. , Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-1582 від 8 липня 2004р.) б.ф. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (332.1(075.8)) .
Самодостатня Україна: закономірності розвитку в епоху глобальної інтеграції , монографія / В.В. Трофимова Публікація: Симферополь Таврида 2012 . 208 с. : табл. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (330.113: 338.12 /Т 76) .
Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону / [О. В. Балахонова, У. Л. Гилка, О. М. Головченко та ін.] Публікація: Ізмаїл ; Одеса Атлант 2018 . 243 с. : рис., табл , Рекомендовано до друку Вченою радою Одеського національного плітехнічного університету (протокол № 7 від 21.03.2018 р.) 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (332.14(477)) .
Управління проектами / Н.О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк Публікація: Київ Центр учбової літератури 2017 . 244 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як начальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005.8(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005.8(075.8)) .
Фінансовий та управлінський облік на сільсько-господарських підприємствах , підручник   Публікація: Київ Алерта 2009 . 1056 с , Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів. На базі нових методичних концепцій викладено організацію бухгалтерського обліку: активів (Фінансовий облік - І) - грошових коштів, фінансових інвестицій, розрахунків з дебіторами, запасів, поточних біологічних активів, необоротних активів, капітальних інвестицій; капіталу і зобов'язань (Фінансовий облік - II) -розрахунків за виплатами працівникам, доходів і результатів діяльності, складання фінансової звітності та Управлінського обліку - бюджетування, виробництва, бюджетний контроль і аналіз виконання бюджетів, калькуляція. Для студентів економічних спеціальностей в навчальних закладах всіх рівнів акредитації та слухачів післядипломної освіти. Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (657:631.11(075) /Ф-59) .

Працює на АБІС Коха