Економіка землі

This list contains 8 titles

| Виберіть назви, щоб:
Введення до спеціальності , навч. посіб. / І. Д. Примак, Л. А. Козак, О. І. Примак [та ін.] Публікація: Київ Центр учбової літератури 2009 . 392 с. , У навчальному посібнику стисло викладено зміст поняття про сільське господарство, агрономію, землеробство, ґрунт та його родючість, культурні рослини, екологічні проблеми в аграрному секторі економіки України. Коротко висвітлено роль вчених в розвитку агрономії, вдосконалення природи рослин, основні й проміжні культури, історію виникнення землеробства і землеробської техніки та автоматизації технологічних процесів, географічні інформаційні системи. Зосереджено увагу на основних агрономічних посадах, системі вищої освіти, організації й основних формах навчального процесу в Україні, громадській і науковій роботі студентів, організації самостійної роботи та відпочинку студентів, кредитно-модульній системі організації навчального процесу і проблемі сталого розвитку сільського господарства. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (338.43(075.8) /В 24) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (338.43(075.8) /В 24) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (338.43(075.8) /В 24) .
Національна політика "зеленого" зростання в Україні / Т. П. Галушкіна, Л. О. Мусіна, Н. І. Хумарова Публікація: Одеса ІПРЕЕД НАН України 2012 . 272 с 60х90 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (332.021:504](477)) .
Німецько-англійсько-російсько-український аграрно-економічний словник / Г. Штрьобель, Л. Хоменко, К. Шу, А. Пельхен, Н.Зінич Публікація: Винниця Нова книга 2005 . 336 с 70х100/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (33(038)=112.2=111=161.1=161.2) .
Регіональна економіка , підручник / М. В. Жук Публікація: Україна Академія 2008 . 416 с. , У підручнику розкрито сутність, предмет і об’єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком, становлення просторово-економічного потенціалу регіональних економічних комплексів, конкурентоспроможності, інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів. Детально проаналізовано економічну регіональну політику, узагальнено і систематизовано інформацію з регіонального розвитку України і її економічних районів. Засвоєнню теоретичних знань сприятимуть запитання, завдання, короткий термінологічний словник. Адресований студентам вищих навчальних закладів, прислужиться фахівцям з менеджменту, економіки, географії. 84х108/32. Фонди: Абонемент. Технічна література Навчальний фонд (332(075.8) /Ж 85) , Абонемент. Технічна література Навчальний фонд (332(075.8) /Ж 85) .
Регіональна економічна і соціальна географія світу , навч. посіб. / В. В. Безуглий, С. В. Козинець Публікація: Київ Академія 2007 . 688 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів геграфічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 84х108/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (911.3:332.1(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (911.3:332.1(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (911.3:332.1(075.8)) .
Сільськогосподарське дорадництво , навч. посіб. / О. А. Галич, О. О. Сосновська Публікація: Київ Центр учбової літератури 2007 . 368 с 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (631/635:342.58(075.8)) .
Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону / [О. В. Балахонова, У. Л. Гилка, О. М. Головченко та ін.] Публікація: Ізмаїл ; Одеса Атлант 2018 . 243 с. : рис., табл , Рекомендовано до друку Вченою радою Одеського національного плітехнічного університету (протокол № 7 від 21.03.2018 р.) 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (332.14(477)) .
Фінансовий та управлінський облік на сільсько-господарських підприємствах , підручник   Публікація: Київ Алерта 2009 . 1056 с , Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів. На базі нових методичних концепцій викладено організацію бухгалтерського обліку: активів (Фінансовий облік - І) - грошових коштів, фінансових інвестицій, розрахунків з дебіторами, запасів, поточних біологічних активів, необоротних активів, капітальних інвестицій; капіталу і зобов'язань (Фінансовий облік - II) -розрахунків за виплатами працівникам, доходів і результатів діяльності, складання фінансової звітності та Управлінського обліку - бюджетування, виробництва, бюджетний контроль і аналіз виконання бюджетів, калькуляція. Для студентів економічних спеціальностей в навчальних закладах всіх рівнів акредитації та слухачів післядипломної освіти. Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (657:631.11(075) /Ф-59) .

Працює на АБІС Коха