Менеджмент

This list contains 59 titles

| Виберіть назви, щоб:
Бізнес-план: технологія розробки / І. З. Должанський, Т. О. Загорна Публікація: Київ Центр учбової літератури 2017 . 384 с. : рис , Гриф МОН 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005.511(083.92)(075.8)) .
Бізнес-планування / В. В. Македон Публікація: Київ Центр учбової літератури 2017 . 236 с. : рис., табл 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005.511(083.92)(075.8)) .
Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування , навч. посіб. / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна Публікація: Київ Центр учбової літератури 2007 . 360 с , З урахуванням теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, що стосуються ролі та значення документаційного забезпечення державного управління і місцевого самоврядування, висвітлюються питання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підтримки документообігу. Розглядаються побудова служб документаційного забезпечення управління, організація документообігу установи, документування діяльності колегіальних органів управління. Значна увага приділена організації роботи з документами, які містять державну таємницю або є документами для службового користування, а також питанням документування діяльності роботи з кадрами, зокрема організації кадрової роботи з державними службовцями. Подані матеріали щодо історичних аспектів становлення в Україні місцевого самоврядування та розвитку документального оформлення його діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів з організації діловодства установ, керівників підприємств та організацій, широкого кола читачів 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (005.92(075.8) /І-21) .
Екологічний менеджмент / А. Л. Бобровський Публікація: Суми Університетська книга 2009 . 586 с , Рекомендовано до друку вченою радою Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету. Протокол № 3 від 30.10.07. | Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних звкладів | Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1/11-439 від 13.02.08 р. 60х90 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005:502.1(075.8)) .
Економіка підприємства / Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар Публікація: Київ МАУП 2003 . 304 с. : іл , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. | Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (338.2:658](075.8)) .
Економіка та менеджмент праці / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський Публікація: Київ Кондор 2009 . 332 с. : іл., табл , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як начальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. 84х108 1/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005:331](075.8)) .
Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення , монографія / В. П. Мікловда, І. Г. Брітченко, Н. Ю. Кубіній, Ю. О. Дідович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" Публікація: Полтава ПУЕТ 2013 . 230 с Фонди: Електронний читальний зал (У010.351 + У9(4УКР)306.752.81-21 + У9(4УКР-4ЗАК)306.752.81-21) .
Загальне діловодство (теорія і практика керування документацією із загальних питань) , навч. посіб. / Ю. І. Палеха Публікація: Київ Ліра-К 2018 . 624 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005.92(075.8)) .
Инновационный менеджмент: учебно-методический комплекс , [учеб. пос.] / С. П. Бараненко, М. Н. Дудин, Н. В. Лясников Публікація: Москва Центрполиграф 2010 . 287 с 60х90 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005.342(075.8)) .
Интеллектуальные ресурсы предприятий / Д. С. Стайков Публікація: Сahul [б.и.] 2009 . 100 с 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (658:005](075.8)) .
Інновації в менеджменті освіти , монографія / О. І. Мармаза Публікація: Харків Основа 2019 . 127 с. 60х90/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (005.1:37 /М 25) .
Інноваційний менеджмент / В. В. Стадник, М. А. Йохна Публікація: Київ Академвидав 2006 . 464 с 84х102/32 (в опр.) Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005(075.8)) .
Інноваційний менеджмент , навч. посіб. / Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Публікація: Київ Центр учбової літератури 2009 . 257 с , У навчальному посібнику узагальнено та викладено найважливіші аспекти теорії інноватики: предмет, завдання та концепції інноваційного менеджменту. Охарактеризовано основні складові інноваційного менеджменту та особливості його здійснення суб’єктами господарювання в умовах ринкових відносин: організаційні форми інноваційної діяльності; управління інноваційним розвитком організації та інноваційним проектом; управління ризиками та державна підтримка інноваційної діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, менеджерів, підприємців, керівників різних рівнів і сфер діяльності, а також для всіх, хто цікавиться інноваціями 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (005.342:65(075.8) /Д-69) .
Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки , навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов Публікація: Київ Центр учбової літератури 2012 . 448 с. : табл. , Навчальний посібник написаний відповідно до програми вивчення курсу "Інноваційний менеджмент". Автори розглядають сучасний механізм управління інноваційними процесами на різних рівнях економіки в нових умовах трансформації ринку і конкуренції. Посібник розрахований на студентів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання та фахівців-практиків, що займаються питаннями інновацій. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (005.342:65](075.8) /З-38) .
Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 1 , [посібник] / О. М. Перехейда Публікація: Харків Основа 2018 . 160 с Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.07) .
Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 2 / О. М. Перехейда Публікація: Харків Основа 2018 . 160 с Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.07) .
Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 3 / О. М. Перехейда Публікація: Харків Основа 2018 . 160 с Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.07) .
Інституціалізація публічного управління в Україні: стан проблем та перспективи розвитку , монографія / [С. К. Хаджирадєва, В. О. Гусєв, А. П. Рачинський та ін.] ; за заг ред. С.К.Хаджирадєвої Публікація: Київ НАДУ 2018 . 258 с. : табл. , У монографії розкрито концептуальні засади інституціоналізації публічного управління в Україні, висвітлено сучасні концепти розвитку публічного управління та адміністрування, розглянуто управлінські рішення в системі координат інституціоналізації публічного управління та адміністрування в Україні. 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (35:005](477) /І-71) .
Коуч-технологія для директора школи , [навч. посіб.] / С.В. Воронова Публікація: Харків Основа 2018 . 128 с Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.07) .
Логистика: Теория, ситуации, практические задания , учеб. пособие / А. М. Сумец Публікація: Киев Хай-Тек Пресс 2008 . 320 с. , Описаны исторические корни и этапы становления и развития логистики, формализована ее «визитная карточка». Особое внимание уделено рассмотрению логистики как инструмента рыночной экономики и описанию ее основного объекта. Рассмотрено понятие логистической системы, ее состав и предназначение основных подсистем; представлен материал о логистической стратегии и современных системах управления предприятием на основе планирования материальных потоков. Показана экономическая эффективность использования логистики. Пособие содержит типовые ситуации и примеры из практики бизнеса, часто встречающиеся в деятельности маркетологов и менеджеров по логистике. Представленные в учебном пособии материалы базируются на современных украинских, российских и американских учебных и научных изданиях логистической направленности и соответствуют основным положениям учебного курса «Логистика», предусмотренным образовательными стандартами Украины и России. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 6.030507 «Маркетинг» и 6.030601 «Менеджмент». 60х84/16. Фонди: Абонемент. Технічна література Навчальний фонд (65:164](075.8) /С 89) .
 <<  <  1  2  3    >>

Працює на АБІС Коха