Педагогіка

This list contains 143 titles

| Виберіть назви, щоб:
Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу , [монографія] / за ред. П. Д. Фролова Публікація: Кіровоград Імекс-ЛТД 2013 . 312 с. : табл , Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (протокол № 12/12 від 18 грудня 2012 р.) 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (316.6:37/М 74) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (316.6:37/М 74) .
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / за заг. ред. А. Й. Капської Публікація: Київ [б.в.] 2002 . 164 с 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (364-78(075.8)) .
Аналіз уроку / Ю. А. Конаржевський Публікація: Харків Ранок 2008 . 336 с. : іл 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.091.321) .
Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991-2017) , [хрестоматія] / НАПН України [та ін.] Публікація: Київ ТВОРИ 2019 . 526 с , До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. 70х60/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.014.3(477)"1991/2017"(08)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.014.3(477)"1991/2017"(08) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.014.3(477)"1991/2017"(08)) .
Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження , бібліографічний покажчик / Національна академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського Публікація: Вінниця Твори 2018 . 395 с , Рекомендовано до друку вченою радою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О, Сухомлинського (протокол № 6 від 24.05.2018 р.) 70х100/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (016:929) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (016:929) .
Виховання козака-лицаря , [книга] / В. Я. Тимофєєв Публікація: Дніпро Середняк Т. К. 2019 . 212 с. : іл., фот 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (355:373.3/.5.035](477) /Т 41) .
Вікова та педагогічна психологія / В. М. Поліщук Публікація: Суми Університетська книга 2007 . 330 с. : табл , Рекомендовано до друку вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол № 5 від 28 грудня 2006 р.) 60х90 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.922.6(075.8)) .
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) , навч. посіб. / В. П. Кутішенко Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 128 с , Гриф МОН 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.922.6(075.8)) .
Ґендерна соціалізація молодших школярів , навч.-метод. посіб. / В. П.Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінеджі Публікація: Тернопіль Навчальна книга - Богдан 2011 . 191 с. : рис., табл. , Посібник орієнтований на поширення ґендерних знань серед вчителів та батьків дітей молодшего шкільного віку. Він знайомить читачів із поняттям ґендерного паритету та способами його досягнення в школі та вдома, а також очікуваними результатами - здатністю дитини бути самою собою і не підпадати під нав'язувані зовні стереотипізовані очікування наслідувати "справжніх" чоловіків та жінок. 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (373.3:305](075.8) /К 78) .
Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів , 5-9 клас : посіб. для вчителя / [Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н та ін. ] Публікація: Харків Основа 2017 . 136 с. : іл , Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією правознавства Науково-методич- ної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України № 21.1/12-Г-451 від 26 липня 2017 року) | Збірник розроблено на основі матеріалів Ради Європи в рамках Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства «Демократична школа», яка реалізовується Європейським Центром ім. Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії. 60х90/8. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (172(075.3)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (172(075.3)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (172(075.3)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (172(075.3)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (172(075.3)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (172(075.3)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (172(075.3)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (172(075.3)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (172(075.3)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (172(075.3)) .
Декоративно-прикладне мистецтво у школі. 1-7 класи , навч. посіб. / Олександр Ковальов Публікація: Суми Університетська книга 2006 . 144 с.; іл. 52 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 70х100 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (373.016:745/749(075.8)) .
Дидактика початкової школи , підручник / О. Я. Савченко Публікація: Київ Генеза 1999 . 368 с , У підручнику розкрито основні категорії навчання: мета, зміст, принципи, методи, форми і дидактичні засоби. Матеріали викладено на засадах сучасної гуманістичної педагогіки і теорії розвивального навчання, з опорою на знання психології, теорії педагогіки. Проаналізовано досвід зарубіжної початкової школи. Засвоєнню знань сприяють схеми, тематичні карти і завдання для самоперевірки, робота із словником дидактичних термінів. Адресується студентам педагогічних факультетів, слухачам системи педагогічної освіти, вчителям, методистам початкової школи 70х100/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література (373.3.016(075.8) /С-13) .
Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу , колект. моногр. / [О. Я. Савченко, Н. М. Бібік, Т. М. Байбара та ін. ; ред. С. В. Бартош] Публікація: Київ Педагогічна думка 2012 . 191 с. : іл., табл., рис. , У монографії розглядаються стан проблеми дослідження в історичній ретроспективі, ґрунтовно охарактеризовано базові поняття контролю і оцінювання; теорія і практика компетентнісного підходу на дидактичному і методичному рівня; інноваційні форми контролю (тестування, портфоліо), методика державної підсумкової атестації; зарубіжний досвід контролю і оцінювання. Книгу адресовано науковцям, методистам, викладачам, вчителям, студентам педагогічних факультетів. 60х90 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (373.3.091.26 /Д 44) .
Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею , методичні рекомендації / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська Публікація: Київ Інститут обдарованої дитини НАПН України 2020 . 36 с. 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.9 /Б 44) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.9 /Б 44) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.9 /Б 44) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.9 /Б 44) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.9 /Б 44) .
Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи / І. І. Костікова, Т. Є. Дерев'янко Публікація: Харків Основа 2018 . 128 с Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.07) .
Енциклопедія освіти , [довідкове видання] / Акад. пед. наук України Публікація: Київ Юрінком Інтер 2008 . 1040 с 70х100 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Довідниковий фонд (37(477)(031)) .
Етико-педагогічні основи формування особистості , навч. посіб. / Н. М. Вознюк Публікація: Київ Центр навчальної літератури 2005 . 196 с 60х84\16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (37.015.311(075.8) /В-64) .
Європейська освіта : конвергенція та дивергенція / Т. І. Левченко Публікація: Вінниця Нова книга 2007 . 656 с 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Науковий фонд (37.01(04)) .
Збірник задач "Розчини".Методичні матеріали до занять.7-11 класи , навчальне видання / О. В. Возняк Публікація: Київ Перше вересня 2021 . 128 с. , Методичні матеріали до занять з хімії містять відомості з теми "Розчини". На початку кожного розділу подано короткі теоретичні матеріали, а також методику розв'язання задач. Матеріал узагальнено й систематизовано. До кожного розділу подано конкретні задаі, розміщені в порядку ускладнення. Матеріали розраховані для абітурієнтів, здобувачів освіти 7 - 11 - х класів , студентів не хімічних спеціальностей ВЗО денної та заочної форм навчання.Користування збірником дасть змогу суттєво заощадити час, готуючись до заняття, оптімізувати навчальний процес, реалізувати індцвідуальний підхід до здобувача освіти. 60х84/16 Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд
Зібрання творів. Педагогічна спадщина , [у 2-х кн.] Кн. 1 / Б. Грінченко Публікація: Київ Київ. ун-т ім. Б. Грінченка 2013 . 552 с. : іл , 150-років від дня народження Б. Д. Грінченка, (1863-1910). 60х90 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.091.4(091)(477)"18/19" /Г 85) .
 <<  <  1  2  3  ...  8    >>

Працює на АБІС Коха